Hogyan lehet kirakni a bérlőt a lakásból? Lakáskiürítés 2 módja következik most: 1. peres eljárás 2. nemperes eljárás

 1. Lakáskiürítés iránti peres eljárás- birtokper

A bérleti szerződés érvényes felmondása esetén a bérleti szerződés megszűnik, a volt bérlő jogcím nélküli használóvá válik, a lakást el kell hagynia. Nem hagyja el az ingatlant a bérlő önkéntesen?

Ebben az esetben az ingatlan fekvésének a helye szerinti járásbíróságnál lakás kiürítése iránti pert kell indítani.

Mit kell írni a keresetlevélben?

 • az eljáró bíróságot
 • a keresetlevél előterjesztőjét, ő lesz a felperes
 • aki a lakást el kellene hagyja, ő az alperes
 • mindenki címét meg kell írni, hogy a bíróság értesíteni tudja
 • mit kérünk a bíróságtól?- hagyja el a lakást
 • miért? mert lejárt a bérleti szerződés vagy felmondásra került
 • ki kell fejteni, hogy mikor kötöttek szerződést, mikor szűnt meg a szerződés, stb.
 • csatolni kell a bizonyítékokat (bérleti szerződés, felmondása a szerződésnek, tértivevény)
 • per tárgyának az értéke- meghatározhatatlan
 • bíróság hatásköre: ezekben az ügyekben a járásbíróság jár el
 • bíróság illetékessége: az ingatlan fekvése például
 • megfizetett illeték: 21.000,- Ft

A bérlőn kívül a vele lakó családtagokat is be kell írni a keresetlevélbe?

A kiürítési kötelezettség kiterjed a bérlő jogán lakásban lakó egyéb személyekre is kiterjed, sőt a kötelezettel szemben az előzőekben említett személyek távozásának és ingóságaik elvitelének elmulasztása miatt is lehetőség van pénzbírság kiszabására, vagy távozásuknak (ingóik elvitelének) rendőrség közreműködésével való kikényszerítésére

II. Bírói nemperes eljárás lakás kiürítése iránt

Beköltöztek a lakásba, mialatt távol vagy külföldön volt?

Az önkényesen elfoglalt lakás kiürítését a bíróság rendeli el nemperes eljárásban. A kérelmet az ingatlan fekvése szerinti járásbírósághoz kell benyújtani, melyben meg kell jelölni az alábbiakat:

 • a kérelmező adatait és rövid úton történő értesítésének módját,
 • az ingatlan pontos címét,
 • az ingatlan tulajdonosának adatait,
 • a lakás elfoglalása előtt ki és milyen jogcímen lakott a lakásban,
 • a lakásban tartózkodó személyek adatait, az ott tartózkodó személyek számát és azt, hogy van-e köztük kiskorú,
 • a kért intézkedést
 • annak a helyiségnek vagy raktárnak a megjelölését, ahol a kérelmező a kötelezett ingóságainak – a kötelezett költségére és veszélyére történő – elhelyezéséről gondoskodik.

A bíróság, abban az esetben, ha a kérelem megfelel a fenti előírásoknak, akkor a beérkezést követő 5 munkanapon belül határozatot hoz, melyben felhívja a végrehajtót, hogy foganatosítsa a lakás kiürítését a végrehajtási költségek előlegezésétől számított 3 munkanapon belül. A lakás kiürítéséről a végrehajtónak értesítenie kell az illetékes rendőri szervek vezetőjét, valamint a gyámhatóságot is abban az esetben, ha kiskorú személy is lakik a lakásban.

Vagy határozott idejű volt a bérleti szerződés, letelt és a bérlő nem megy el?

Ugyanez a helyzet tehát abban az esetben, ha a bérlő és a bérbeadó között határozott idejű bérleti szerződés jött létre, a határozott idő lejárt, azonban a bérlő nem hagyja el a lakást. A határozott idő lejártát követő 60 napon belül lehet kérni a nemperes eljárásban történő lakáskiürítést azzal, hogy a kérelem benyújtásával együtt igazolnia kell a bérbeadónak a határozott idő lejártát. Ebben az esetben a kiürítés elhalasztása szempontjából nem minősül önkényesen elfoglalt lakásnak a bérlemény.

Az önkényes lakásfoglalók ellen szabálysértési eljárást is lehet kezdeményezni, hiszen ha valaki önkényesen valahova beköltözik, úgy, hogy arra pl. a tulajdonos nem jogosította fel, akkor szabálysértést követ el.

Amennyiben úgy látja, hogy bonyolult a keresetlevél elkészítése, bízza szakemberre.

Amennyiben a bérleti szerződés lejárt és nem költözik ki a bérlő, akkor is forduljon hozzám bizalommal.

Üdv.:

Fülöp Edina

ügyvéd