Március hónapban egy ügyfél azzal keresett meg, hogy el kívánja adni az üzletrészét egy vevőnek.

Az üzletrész adás-vételi szerződést elkészítettem, illetve a kft. változásbejegyzési eljárására vonatkozó dokumentumokat is elkészítettem.

 

A változásbejegyzési kérelem beadása után a cégbíróság megállapította, hogy nem illetékes, mivel a társaság székhelye is megváltozott és áttette az iratokat az új székhely szerinti illetékes bírósághoz. Eddig semmi különös. Ez a dolgok természetes rendje és folyása…:-)

Az illetékes bírósághoz történő áttételt követően viszont hiánypótló végzés érkezett.

A hiánypótló végzés szerint 30 napon belül pótolni kell a hiányt, vagyis igazolni kell, hogy az üzletrész adás-vételének napjával elkészített mérleg, – melyet könyvvizsgálónak is hitelesítenie szükséges, – letétbe helyezése megtörtént.

Mindezt természetesen nem azért, mert a kft. tagját változtatni kívántuk, hanem azért, mert a kft. 3.000.000,- Ft fölötti köztartozással rendelkezik.

 

Úgy tűnik, hogy működik a gépezet és az adóhatóságnak van kapacitása jelezni a cégbíróság felé, ha valamely cégnek 3.000.000,- Ft fölötti adótartozása van.

 

A hiánypótlásnak a napokban fogunk eleget tenni, majd várjuk a fejleményeket….

 

A törvény (Ctv.) így rendelkezik:

„61/B. § (1) A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot.

(2) Az állami adóhatóság 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 3 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik.

(3) Az állami adóhatóság (2) bekezdés szerinti jelzése esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített számviteli törvény szerinti közbenső mérleg 18-19. § szerinti benyújtására.

 

A beszámoló letétbe helyezése és közzététele:

  1. § (1) A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. A beszámolóhoz – a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében – elektronikus űrlapot kell mellékelni.

(2) Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja – az érkezést követően haladéktalanul – az állami adóhatóság részére.

(3) A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.”