Nincs már szükség a cégre? Megszüntetné a cég a tevékenységét? Sőt a céget is meg kellene szüntetni? Jelen blog bejegyzés tárgya a végelszámolási eljárás fontosabb kérdéseinek bemutatása (Végelszámolási eljárás- 1. rész)

 

 1. Végelszámolás feltételei- Mikor lehetséges a cég végelszámolása?

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban „Törvény”) az alábbiak szerint rendelkezik:

 1. § (1) A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén- ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz- végelszámolásnak van helye.

Lényeges szempont, hogy a Társaság csak abban az esetben kezdeményezhet végelszámolási eljárást, amennyiben nem fizetésképtelen.

Amennyiben a végelszámolási eljárás során kinevezett végelszámoló azt állapítja meg, hogy a Társaság nem rendelkezik a szükséges forrásokkal a hitelezői igények kielégítésére, abban az esetben felszámolási eljárást kezdeményez.

2. Mi történik, ha a cég részére fizetésképtelenséget megállapító végzést kézbesítenek?

Ebben az esetben a cég végelszámolása már nem határozható el.

3. Elhatároztuk a cég végelszámolását, de a bíróság elrendelte a cég felszámolását…

Ebben az esetben a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik.

 1. A végelszámolás akadályai
 • céggel szemben büntetőjogi intézkedést alkalmaz a bíróság vagy az ügyészség, ebben az esetben a végelszámolást nem lehet elkezdeni, illetve az elkezdett végelszámolás nem fejezhető be
 • hatósági vagy bírósági folyamatban lévő eljárás esetén szintén nem lehet befejezni, amíg a folyamatban lévő eljárások nem fejeződtek be.
 1. Végelszámolás megindítása

A végelszámolás megindításáról és annak kezdő dátumáról a cég legfőbb szerve határoz. A végelszámolás kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a végelszámolást elhatározó határozat kelte. A végelszámolás elrendelésével egyidejűleg az alapító kinevezi a társaság végelszámolóját. A végelszámoló kinevezésével az ügyvezető mandátuma megszűnik.

 1. Az ügyvezető feladatai:
 1. végelszámolás előtti nappal tevékenységet lezáró beszámoló készítése
 2. végelszámoló díjának tartalék képzése
 3. tájékoztatja az ügyekről a végelszámolót
 4. iratjegyzék készítése selejtezés témában
 5. munkavállalók tájékoztatása a végelszámolás megindításáról

4. Ki lehet végelszámoló?

Lehet magánszemély, jogi személy is. Sőt olyan személy is kijelölhető, aki a társasággal azonos főtevékenységet folytató cégben is ügyvezető. A végelszámolónak meg kell felelnie a vezető tisztségviselőkkel szemben támasztott követelményeknek.

A végelszámoló bármikor visszahívható és helyette új végelszámoló nevezhető ki. A végelszámolóvá bárki ki nevezhető nem szükséges, hogy a Társaság munkavállalója legyen, vagy az alapítóval bármilyen kapcsolatban álljon.

 1. A végelszámoló feladatai (bejelentési kötelezettsége) a Cégbíróság felé:

A Végelszámoló bejelenti:

 1. a)a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét,
 2. b)a végelszámolás kezdő időpontját,
 3. c)a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét is,
 4. d)a korábbi vezető tisztségvisel(ők) jogviszonyának megszűnését,
 5. e)a cég nevét (rövidített nevét) a végelszámolásra utaló toldattal.

5. A cégbíróság válasza a bejelentési kötelezettséget követően- a Cégközlönyben közzétett közlemény– Tartalma:

 1. a)a végelszámolás alá került cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, ha a jogutód nélküli megszűnés elhatározását megelőző két éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd(ök) neve, székhelye és cégjegyzékszáma,

b)a végelszámolást elhatározó határozat időpontja, a végelszámolás kezdő időpontja, végelszámoló neve és adatai, a korábbi vezető tisztségviselő jogviszonyának a megszűnése, cég neve v.a. toldattal (ez jelöli, hogy végelszámolás alatt áll a cég).

 1. c)a hitelezőknek szóló felhívás, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be.

6. A végelszámoló további feladatai- értesítés (szükség szerint, végelszámolás közzétételétől 15 napon belül):

A végelszámoló értesíti az alábbi szerveket, hatóságokat:

 1. a)  a földhivatalt a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében,
 2. b)ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban szerepel, e nyilvántartást vezető szervezetet,
 3. c)a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervezetet,
 4. d)a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
 5. f)a cég bankszámláit vezető bankokat,
 6. g)a cég vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, illetve a cég részvételével működő egyesületeket, alapítványokat,
 7. h)a cég által vagy ellen indított és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot.

A végelszámolási eljáráshoz ügyvéd igénybevétele szükséges.

Kérjen tőlem segítséget, hogy zökkenőmentes legyen a végelszámolási eljárás lefolytatása:

Fülöp Edina

ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

06-30-363-17-27

drfulopedina@gmail.com