A végelszámolásról már írtam korábban: https://drfulopedina.hu/tema/vegelszamolas

A téma aktuális, hiszen sokan szeretnék befejezni a cég tevékenységét.

Most íme a folytatás azoknak, akiket ez foglalkoztat.

 1. Hogyan zajlik le a végelszámolás?

A végelszámolás során – miután a cég jogutód nélkül megszűnik – gondoskodni kell a cég vagyoni helyzetének rendezéséről.

 1. Ennek keretében a végelszámoló felméri a cég vagyoni helyzetét.
 2. Behajtja a cég követeléseit, a tartozásait pedig kiegyenlíti.
 3. A cég jogait érvényesíti, a kötelezettségeit pedig teljesíti, szükség esetén a cég vagyoni eszközei értékesítésével.
 4. A tartozások és kötelezettségek teljesítése után az esetlegesen fennmaradó vagyon sorsáról is rendelkezni kell, így azt a végelszámoló a cég tagjai között osztja fel.
 5. A vagyoni helyzet rendezését követően a végelszámoló megszünteti a cég működését.

Lehetőség van arra, hogy a cég a gazdasági tevékenységeit ideiglenes és korlátozott mértékben folytassa, akkor, ha az eset összes körülményeit tekintve az ésszerű gazdálkodás követelményei megkövetelik, valamint a végelszámolás előreláthatólag hosszabb ideig fog tartani, és a társaság legfőbb szerve minősített többséggel határozatot hoz a gazdasági tevékenység ideiglenes és korlátozott mértékben történő folytatásáról.

 

 1. Milyen határidők vannak a végelszámolás során?

A végelszámolás megindítását közzé kell tenni, majd a közzétételt követően 40 napon belül kell bejelenteniük a végelszámoló felé a cég hitelezőinek a cég felé fennálló követeléseiket.

A bejelentési határidő leteltét követő 15 napon belül a végelszámoló jegyzéket készít a bejelentésekről, majd kimutatást készít a vitatott és az elismert hitelezői igényekről.

Ha a hitelező igényét a végelszámoló vitatja, akkor arról értesíti a hitelezőt, akinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napja van arra, hogy bíróság előtt perben érvényesítse a követelését, melyet igazolnia kell a végelszámoló felé.

További 15 napon belül kell benyújtani a cégbíróságnak a kimutatást.

Az 1. pontban meghatározott bejelentési határidő leteltét követő maximum 75 napon belül elkészíti a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleget, mely alapján megállapítja, hogy a cég vagyona a hitelezők kielégítésére elegendő-e. Ha nem, akkor a tagoknak ki kell pótolni a hiányzó összeget, ellenkező esetben felszámolási eljárást kell kezdeményezni.

 

 1. Mi a helyzet a cég által megkötött szerződésekkel?

A végelszámoló a cég által megkötött szerződéseket:

 1. azonnali hatállyal felmondhatja (ha valamelyik fél már teljesített)
  1. köteles felmondani azokat a szerződéseket, amely olyan vagyoni értékű jogra vonatkoznak, amelyek a kizárólagos jog jogosultjának engedélye alapján, az engedély szerinti terjedelemben áll fenn és a jogosult engedélye nem terjed ki a jog harmadik személy részére történő átengedésre
 2. elállhat (ha egyik fél sem kezdte meg a teljesítést).

Az ezzel okozott károkat a végelszámolónak az általa lekötött tartalékból kell megtérítenie a másik félnek.

                A végelszámoló mikor nem gyakorolhatja a felmondási/elállási jogát?

 1. a természetes személynek – a szolgálati lakás és garázs kivételével – lakásra fennálló bérleti szerződése, az iskolával vagy a tanulóval a gyakorlati képzés szervezésére kötött szerződése,
 2. a munkaszerződések,
 3. a nem gazdasági tevékenységgel összefüggő kölcsönszerződés,
 4. a szövetkezeti tag vállalkozás jellegű jogviszonyával összefüggő szerződés, valamint
 5. a kollektív szerződés tekintetében

 

 1. Mikor kell befejezni a végelszámolást és hogyan?

A Törvény meghatározza, hogy a kezdő időponttól számított legkésőbb 3 év alatt a végelszámolást be kell fejezni, ellenkező esetben kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor. A végelszámolást addig nem lehet befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

Hogyan?

 1. A végelszámoló a végelszámolás befejezése során elkészíti, valamint a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra:
  1. az adóbevallásokat,
  2. a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, eredménykimutatással,
  3. a vagyonfelosztási javaslatot,
  4. az összefoglaló zárójelentést a végelszámolási időszak gazdasági eseményeiről,
  5. a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.
 2. A legfőbb szerv a benyújtott dokumentumok alapján határozatot hoz a vagyonfelosztás tárgyában.
  1. dönthet ennek során a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról,
  2. dönthet a cég tartozásainak más által történő átvállalásáról,
  3. szükség esetén rendelkezik a végelszámoló díjáról, a végelszámolás költségeinek viseléséről,
  4. fel kell tüntetni a cég iratanyagának elhelyezésével, valamint a megszűnés utáni iratőrzéssel kapcsolatos költségek viselését, de meg lehet állapodni arról is, hogy valamelyik tag átvállalja ezeket a feladatokat, de ebben az esetben is rendelkezni kell erről a határozatban.
 3. A határozat elfogadása után a legfőbb szerv nt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról, amely lebonyolítását a végelszámoló végzi el.
  1. az időpont nem eshet a cég törlését elrendelő végzés meghozatalát megelőző időpontra.
   1. a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása során sem illetéket, sem közzétételi költségtérítést nem kell megfizetni,
   2. a cég törlésére irányuló kérelem benyújtását követően már nem lehet a végelszámolás megszüntetéséről, valamint a továbbműködésről rendelkezni, csak a benyújtás időpontjáig.

Még egy harmadik rész is következik majd.

Addig is ne feledje, a végelszámoláshoz ügyvéd szükséges.

horizontal_web

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727

drfulopedina@gmail.com