Korábban már írtam az emberek nyelvezete szerint az „eltartási” szerződésről, amelyet a jog tartási szerződésként ismer.

Erről bővebben itt olvashat: https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/mi-a-dolgunk-ha-tartasi-kotelezettsegunk-van

Korábban már írtam az életjáradéki szerződésről is, hiszen sokan választják ezt a formát, hogy a nyugdíjukat kiegészítsék. Erről szeretne tudni többet? Erről itt olvashat:

https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/eletjaradek-mi-az-eletjaradeki-szerzodes

Most nézzük a két szerződés közötti hasonlóságokat és különbségeket, valamint a szerződéskötés folyamatát.

A hasonlóságok

 • mindkettő szerződést írásba kell foglalni, ügyvédi ellenjegyzés vagy közokiratba foglalás szükséges
 • jogosult halálával mindkettő szerződés megszűnik
  • több jogosult esetén, ha az egyik meghal, a többi jogosult az osztható szolgáltatás arányos részére továbbra is jogosult
 • bíróság a szerződést bármelyik fél kérelmére módosíthatja mindkét fél érdekeinek figyelembevételével akkor, ha a változatlan tartalom fenntartása indokolatlan, például a felek megromlott viszonya következtében
  • ha így sem lehet a szerződést teljesíteni, vagy az életjáradéki szerződéssé történő módosítás következtében is túlságosan nagy megterheléssel járna a kötelezettre nézve a szerződés teljesítése, akkor kérheti a bíróságtól, hogy a szerződést szüntesse meg

A különbségek

 1. A tartási szerződés esetében kötelezett a jogosult személyéhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatást nyújt, míg az életjáradéki szerződés esetében a kötelezett jellemzően pénzösszeget utal a megállapodás szerint például minden hónap 10. napjáig. Mindezek alapján tehát a tartási szerződés egy személyhez kötött, bizalmi kapcsolatot feltételez, míg az életjáradéki szerződés nem, azt a piaci viszonyok is befolyásolják. Mindezek mellett abban az esetben, ha a tartási szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtása lehetetlenné vált valamilyen okból, akkor a felek bármelyike követelheti bírósági úton, hogy a szerződést módosítsák életjáradéki szerződéssé mindaddig, amíg az ok meg nem szűnik vagy akár véglegesen is, ellenben az életjáradéki szerződést nem módosíthatják tartási szerződéssé.
 2. A tartási kötelezettség ellenében a jogosult ingatlan tulajdonjogát is átruházhatja a kötelezettre, azonban az életjáradéki szerződés esetén ez fogalmilag kizárt, tekintve, hogy ott időszakonként visszatérő szolgáltatást kell nyújtani.
 3. Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A 6 hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem is érvényesített járadékot nem lehet bírósági úton követelni.
 4. A tartási szerződést ingyenesen is lehet nyújtani azzal, hogy a jogosult nem köteles ellenszolgáltatást nyújtani az eltartás fejében. A közeli hozzátartozókkal kötött tartási szerződések esetén akkor, ha a körülményekből nem következik más, akkor a törvény alapján fennáll a vélelem, hogy a tartási szerződés ingyenes.

Hogy néz ki a szerződéskötés folyamata?

A szerződéskötés alkalmával eljáró ügyvédként meggyőződöm a felek személyazonosságáról, ellenőrzöm az iratok érvényességét, lekérem a tulajdoni lapot, meggyőződöm a felek szándékáról.

Mit kell magukkal hozni a szerződéskötésre?

A személyes okmányaikat személyigazolvány, adókártya, lakcímkártya), ha esetleg valamelyik szerződő felet meghatalmazott képvisel, akkor a meghatalmazást.

Ha valamelyik fél cég, akkor aláírás-mintát vagy aláírási címpéldányt kell hozni.

Helyrajzi számot kell mindenképp tudnom.

Bankszámlaszámot kell hozni, ha utalás történik a jogosultnak., mert a bankszámlaszámot a szerződésben rögzítjük.

Mit jelent az eljáró ügyvéd részéről a teljes körű tájékoztatás?

Tájékoztatom a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról,az esetleges szerződéskötési akadályokról. Arról is tájékoztatást adok, hogy milyen illetéket kell fizetni, milyen egyéb hatóságot kell felkeresnie. A jogügylet és a szerződés tartalmának a részletes magyarázatával állok az ügyfelek rendelkezésére.

Kell-e tulajdoni lapot hozniuk a feleknek?

Nem szükséges, hiszen minden esetben friss tulajdoni lapot kérünk le, hatályos cégkivonatot kérünk le, ha az egyik szerződő fél pl. kft.

Mennyibe kerül az ügyvédi díj?

Az ügyvédi díj mértékére árajánlatot adunk, egyedi mérlegelés alapján. Az ügyvédi dj függ az ügy bonyolultságától és a ráfordított időtől is.

Ki intézi a földhivatali eljárást?

A földhivatalnál minden esetben eljárunk.

Amennyiben tartási vagy életjáradéki szerződést kíván kötni, forduljon hozzánk bizalommal.

dr. Fülöp Edina

ügyvéd