Főleg Budapesten rengeteg belvárosi lakást külföldiek vesznek meg. Ha mi Eladók vagyunk, akkor nagyon fontos tudni, hogy mikor kell engedély a Vevőnek az ingatlan megvásárlásához, hiszen az időt vesz igénybe, míg a Vevő megszerzi az engedélyt és ez a tényező a mi időnket is befolyásolja, még eddig úgy, hogy a vételárat csak az engedély kézhezvétele után fogja kifizetni a Vevő.

Fontos azonban megnézni azt is, hogy egyáltalán kit tekinthetünk külföldieknek ahhoz, hogy tudjuk, hogy kiknek kötelező az engedély iránti kérelem benyújtása.

Külföldi jogi személy: az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásbanrészes államban, valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban székhellyel nem rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Milyen következtetésre juthatunk a szabályozásból, tehát kiknek szükséges a kérelmet benyújtaniuk a fent meghatározott ingatlanok esetében?

Az EU tagállamban, valamint az EGT államokban székhellyel rendelkező jogi személyeknek nem szükséges, valamint EU tagállami és EGT államok állampolgárainak sem:

EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

 Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam:

  • Izland
  • Liechtenstein
  • Norvégia

Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerződés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállású.

Azon természetes vagy jogi személyek tehát, akik nem a fent felsorolt országok valamelyikének állampolgárai, vagy a fent felsorolt államokon kívül, más országban rendelkeznek székhellyel, ahhoz, hogy Magyarországon ingatlant tudjanak vásárolni, kötelesek engedély iránti kérelmet benyújtani.

A külföldiek tulajdonszerzését szabályozó kormányrendelet tartalmazza az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzéséhez irányuló kérelmet. Ezt ki kell tölteni, majd az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Mit kell tartalmazni a kérelemnek? Ilyenkor már meg kell kötni a szerződést?

A kérelemhez mellékelni kell:

 • ha külföldi cég a vevő: 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát, továbbá
 • az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést, ennek hiányában a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosától az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándékáról, valamint
 • friss hiteles tulajdoni lapot (21 napnál nem régebbi, az jó kérdés, hogy miért pont  21 nap?)
 • ha a vevő egyéni vállalkozó, akkor ezen tevékenység folytatását tanúsító közokiratot, egyéni cég esetén 21 napnál nem régebbi hiteles vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot,
 • az állami adóhatóság által kiadott foglalkoztatási jogviszony igazolást, ha van

Ha szeretnénk, akkor már a kormányhivatal önműködően beszerzi, a közigazgatás egyszerűsödik…:-)

Mennyi a törvény szerinti határidő? 15 nap, a gyakorlatban inkább 45…

Engedélyezés

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, amennyiben

 1. az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért,
 2. a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, és – a kérelemben foglalt nyilatkozata szerint – Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon életvitelszerűen kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért.

Van olyan eset, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal az engedélyt megadó határozatban előírja, hogy a kérelmező legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles életvitelszerűen Magyarországon lakni és tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni.

még egy érdekesség:

Az életvitelszerű Magyarországon lakás megkezdésének elmaradása, annak megszűnése, vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlanszerzőnek az ingatlant az életvitelszerű lakhatás megkezdésének elmulasztott határidejét, az életvitelszerű Magyarországon lakás megszűnését, vagy a gazdasági tevékenység megszűnését követő 1 éven belül el kell idegenítenie. Ha ez az időpont nem állapítható meg, az elidegenítésnek a fővárosi és megyei kormányhivatal tudomására jutástól számított 1 éven belül kell megtörténnie.

Közérdeket vagy önkormányzati érdeket milyen esetben sérthet a külföldiek ingatlanszerzése?

Ha közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért az  ingatlanszerzés, akkor az ingatlanszerzés iránti kérelmet nem engedélyezik, azt el kell utasítani.

 Ha a cég a kérelmező, a közérdek sérelme különösen akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet

 1. adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte,
 2. a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll,
 3. felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési eljárás alatt áll.

Az önkormányzati érdek sérelmével kapcsolatban pedig a fővárosi és megyei kormányhivatal az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten pedig a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármestert a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül annak érdekében, hogy nyilatkozzon, hogy az önkormányzati érdekeket sérti-e a külföldi ingatlanszerzése. A polgármesternek a megkereséstől számított 30 napja van értesíteni a fővárosi és megyei kormányhivatalt a nyilatkozatáról, ha ezt a határidőt elmulasztja, akkor úgy kell tekinteni, hogy az érdeksérelem megállapításának nincs helye.

Mennyi az engedélyezési eljárás illetéke?

50.000,- Ft illetéket kötelesek a külföldi személyek leróni az eljárás lefolytatásához ingatlanonként…

Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint illetéket kell megfizetni.

Ha az Ön Vevője külföldi, ne ijedjen meg, forduljon hozzánk bizalommal, hiszen az engedélyezési eljárásban is eljárunk, ezzel levéve az ügyfelek válláról a terhet.

Üdvözlettel:

dr. Fülöp Edina ügyvéd

email: fulop@drfulopedina.hu