Az adóregisztrációs eljárásról, az adószám megtagadásának okairól már írtam korábban:

https://drfulopedina.hu/blog/adoregisztracios-eljaras-nemcsak-kft-alapitasakor

Most megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni, ha az adóhatóság nem adta meg az adószámot, hogy lehet kimenteni magunkat.

Mit tegyek, ha az adóhatóság nem adta meg a cégnek az adószámot?

            Azon tag, akire tekintettel az adószámot megtagadták, kimentési kérelmet terjeszthet elő a megtagadó határozat közlésétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül a 24/C. § (4) bekezdése alapján.

A megtagadó határozatot akkor vonja vissza az adóhatóság, valamint az adószámot is megállapítja, ha a tag/vezető tisztségviselő kimentési kérelmére indult eljárásban bizonyítja, hogy az adótartozás nem áll fenn (valamilyen módon megszűnt, vagy megfizette azt), vagy bizonyítja

  • tartozást az azt felhalmozó adózó azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét egy vagy több vevő, illetőleg megrendelő részben vagy egészben nem egyenlítette ki, és
  • a vevőkkel, megrendelőkkel szemben fennálló határidőre ki nem egyenlített követelések összege az adótartozás összegét eléri vagy meghaladja, illetőleg a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontjában elérte vagy meghaladta, és

b.) az adótartozást felhalmozó adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

  • igazolja, hogy a kizáró ok alapjául szolgáló adótartozás már nem áll fenn.

 

A megtagadó határozat visszavonására még sor kerülhet, ha a vizsgált személy bizonyítja, hogy

  1. a) abban a cégben, melyet töröltek (e bekezdés alkalmazásában: törölt adózó) tagi jogviszonnyal nem rendelkezett, és
  2. b) okirattal bizonyítja, hogy vezető tisztségviselőként a törölt adózó jogszerű működésének helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

Kimentési oknak minősül, ha az adószám törléséről szóló határozat jogerőre emelkedésére tekintettel indult cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárás arra figyelemmel került megszüntetésre, hogy az adózó a cég törvényes működését helyre állította.

Igazolni lehet, hogy a vizsgált személy

  1. a)az adózóban közvetlenül vagy közvetett módon 25 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal nem rendelkezett, vagy
  2. b)az adózóban közvetlenül vagy közvetett módon 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal nem rendelkezett és minden tőle elvárhatót megtett az akadály fennállásának megszüntetésére.

 

Kft., bt., zrt. alapításakor ügyvéd igénybevétele kötelező.

Keressen bizalommal:

dr. Fülöp Edina ügyvéd- 06303631727

drfulopedina@gmail.com, edina.fulop@avocat.hu

horizontal_web