Összesítő táblázat

Szolgáltatás Szolgáltatási díj
Tulajdoni lap másolat igénylése
Papír alapú hiteles másolat 6.250,- Ft
Elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles másolat 3.600,- Ft
Elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolat 1.000,- Ft
Tulajdoni lap igénylésének elutasítása elleni fellebbezés
Papír alapú hiteles másolat 12.500,- Ft
Elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles másolat 7.200,- Ft
Elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolat 2.000,- Ft
Eljárási díjak
Elsőfokú eljárás 6.600,- Ft
Soron kívüli eljárás 10.000,- Ft
Jelzálogjog bejegyzése 12.600,- Ft
Jelzálogjog törlése 6.600,- Ft
Eljárásban készített hiteles/nem hiteles másolat/kivonat 100,- Ft/oldal
Társasház-, lakásszövetkezet-alapítás bejegyzése,

Társasház, lakásszövetkezet alapító okiratának módosítása

6.600,- Ft/társasházi különlap,

maximum: 100.000,- Ft

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás 3.000,- Ft
TAKARNET engedélyezési eljárás 3.000,- Ft

 

Mennyibe kerül, ha a tulajdoni lapról másolatot szeretnénk igényelni?

Igényelhetünk hiteles, valamint nem hiteles másolatot is a tulajdoni lapról.

 • papír alapú hiteles másolat: 6250,- Ft
 • elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles másolat: 3600,- Ft
 • elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolat: 1000,- Ft

Abban az esetben, ha a tulajdoni-lap másolat kiállítását a Földhivatal elutasítja, akkor fellebbezni lehet az elutasító határozat ellen. Ennek díja az előzőekben meghatározott díj kétszerese, tehát:

 • papír alapú hiteles másolat esetén: 12500,- Ft
 • elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles másolat esetén: 7200,- Ft
 • elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolat esetén: 2000,- Ft

 

Van, amikor ingyenes a nem hiteles tulajdoni lap-másolat?

A törvény 31. §-a részletezi azokat az eseteket, amikor a különböző hatóságok díjmentesen lekérhetnek nem hiteles tulajdoni lap-másolatot, pl. az ügyészség az eljárásához, a bíróság a büntetőeljárásban, közigazgatási bíróság eljárása során, hagyatéki eljárásban.

 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

A 32/A. § (1) bekezdése szerint az elsőfokú eljárásért 6600.- Ft-ot kell fizetni annyiszor, ahány ingatlant érint az eljárás. A szolgáltatási díjakat mindig az érintett ingatlanonként kell figyelembe vennünk.

„32/A. § (1) Az elsőfokú eljárásért – ha e törvény másként nem rendelkezik – változással érintett ingatlanonként 6600 forint összegű díjat kell fizetni.„

Abban az esetben, ha jelzálogot szeretne valaki bejegyeztetni, akkor a díj 12600,- Ft ingatlanonként, mely a bejegyzés módosítása iránti eljárásra is vonatkozik, azonban a jelzálogjog törlésére nem, ott az általános szabályok szerint 6.600,- Ft-ot kell fizetni.

Az eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés esetén a szolgáltatási díj ingatlanonként 10.000,- Ft, hasonlóan ahhoz, amikor soron kívüli eljárást kérünk.

 

 • elsőfokú eljárás: 6.600,- Ft
 • jelzálogjog bejegyzés: 12.600,- Ft
 • fellebbezés: 10.000,- Ft
 • soron kívüli eljárás:10.000,- Ft

 

Az eljárásban készített hiteles/nem hiteles másolatért/kivonatért 100.- Ft-ot kell fizetnünk oldalanként a törvény 23/A. § (6) bekezdése alapján.

Abban az esetben, ha társasház-, lakásszövetkezet-alapítást szeretnénk bejegyeztetni, akkor társasházi különlaponként kell számolni a díjat, mely 6600,- Ft különlaponként, azonban maximum 100.000,- Ft. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra az esetekre, amikor az alapító okiratot kell módosítani a társasháznak, akkor a módosítással érintett különlapok száma határozza meg az átvezetési díjat.

Az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért a 32/G. § (1) bekezdése szerint 3000,- Ft díjat kell megfizetni.

A TAKARNET (Inytv. „75. § *  (1) *  A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele iránti kérelem tárgyában az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz, kivéve ha a tulajdonilap-másolat szolgáltatása a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történik.”) engedélyezési eljárásért 3000,- Ft összegű díjat kell fizetni.

 

 

Mikor díjmentes az eljárás?

 

A törvény 32/C. § határozza meg a tárgyánál fogva díjmentes eljárásokat, melyek esetében a kérelmezőnek kell nyilatkoznia a mentesség fennállásáról.

 

 

„32/C. § (1) Tárgyánál fogva díjmentes:

 1. b) a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárás;
 2. c) a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentése;
 3. d)a lakáscélú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén
 4. da) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt,
 5. db) a fiatalok otthonteremtési támogatását és
 6. dc) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönt

biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggően a Magyar Állam, mint a jelzálogjog jogosultja javára a jelzálogjog megszűnéséig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás;

 1. e) az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható;
 2. f) lakástörvényalapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére elidegenített önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, továbbá az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével vagy törlésével kapcsolatos eljárás;
 3. g)a birtok-összevonási célú földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése;
 4. h)a végrehajtási eljárásban az árverés, nyilvános pályázat kitűzése tényének és időpontjának feljegyzésére, valamint az árverés sikertelensége és a pályázat eredménytelensége esetén annak törlésére irányuló eljárás;
 5. i)a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására, valamint a közigazgatási hatóság és a büntetőügyben eljáró bíróság által elrendelt zárlat, az ügyész, a nyomozó hatóság és a büntető ügyben eljáró bíróság által elrendelt zár alá vétel tényének feljegyzésére és törlésére, továbbá a büntetőeljárás megindításának feljegyzésére és törlésére irányuló eljárás;
 6. j) a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás;
 7. k)a kárpótlási eljárás, a részarány-tulajdonnal kapcsolatos eljárás;
 8. l)a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésből származó követelés törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztése során megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján
 9. la) a Magyar Állam javára történő lakásvásárlással megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás,
 10. lb) a visszavásárlási jog bejegyzésére irányuló eljárás,
 11. lc) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. javára történő vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás;
 12. n)a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének mint jogi jellegnek a feljegyzése;
 13. o)a vízfolyás mint művelés alól kivett terület bejegyzése, valamint a parti sáv mint jogi jelleg feljegyzése;
 14. p) vizek és vízilétesítmények vagyonkezelői jogának vízügyi igazgatási szerv vagy a helyi önkormányzat részére történő bejegyzése;
 15. q)az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló  évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi LXXVII. törvény13. § (3) bekezdése szerinti új fogyasztói kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve a 2014. évi LXXVII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján felmondott fogyasztói jelzálogkölcsön szerződést biztosító jelzálogjog törlése;
 16. r)a természetvédelmi jogi jellegek:
 17. ra) a helyi jelentőségű védett természeti terület,
 18. rb) az országos jelentőségű védett természeti terület,
 19. rc) a törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár,
 20. rd) a természeti terület,
 21. re) a Natura 2000 terület,
 22. rf) az ökológiai folyosó, valamint
 23. rg) a barlang felszíni védőövezete

tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti eljárás;

 1. s)az állandó legelő vagy állandó gyep jogi jelleg feljegyzése;
 2. t)a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg feljegyzése;
 3. u)az  89/A. §-a szerinti zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás;
 4. v)tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése öröklés jogcímén;
 5. w)haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján.”

 

Mennyi kell fizetnünk akkor, ha egy ingatlanra többféle bejegyzést/törlést szeretnénk kérelmezni?

 

A díjakat az érintett ingatlanonként kell figyelembe vennünk, ez alapján a szolgáltatási díjat is csak egyszer kell kifizetnünk azonban úgy, hogy megnézzük a különböző típusú jogok/tények bejegyzésére/feljegyzésére/törlésére vonatkozó díjakat, majd a legmagasabb díjtételnek megfelelő összeget írjuk a kérelembe a törvény 32/D. §-ának megfelelően.

 

A földhivatali eljáráshoz legtöbb esetben ügyvéd igénybevétele szükséges, kérem keressen:

 

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

06303631727