Mi alapján és meddig lehet kérni a zártkerti ingatlan művelés ágának művelés alól történő átvezetését?

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Inytv.”) 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

„89/A. § (1) A tulajdonos – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.”

2016. december 31. volt a határidő, de meghosszabbították, tehát 2017. december 31-ig lehet kérni.

Miért fontos, hogy ezt a lépést megtegyük?

A zártkertek a mező- és erdőgazdálkodási törvény hatálya alá tartoznak.

meadow-406514_1920

Ez azt jelenti, hogy eladásnál elővásárlási joggal, kifüggesztéssel és kb. hat hónapos procedúrával kell számolnunk. Ha azonban elintézzük a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alóli kivonását, akkor eladáskor nem kell a fent ismertetett procedúrával számolni. Fontos viszont azt is megjegyezni, hogy a kivonatás után nem igényelhető rá állami támogatás.

 

Az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, vagyis az Inyvhr. 47/A. alcíme tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat.

 

Az Inyvhr. 50/A. § – 50/E. §-ai tartalmazzák ezen rendelkezéseket, melyek meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges.

 

A művelési ág átvezetésére irányuló kérelmet az 50/A. § alapján az ingatlan fekvése helye szerinti járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelmet egy külön formanyomtatványon kell benyújtani, mely elérhető a földhivatali portálról (www.foldhivatal.hu), valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is megtalálható. Lásd a bejegyzés végén is.

 

A kérelemhez főszabály szerint nem kell egyéb iratot csatolni azon eseteken kívül, ha a zártkerti ingatlan közös tulajdonban áll, mert akkor a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell, valamint akkor, ha a tulajdonostárs helyett meghatalmazott jár el, mert akkor pedig a meghatalmazást kell még csatolni.

Egy korábbi ügyemben hegybírói igazolást kért a földhivatal: igazolást arról, hogy a szőlőültetvény kivágásra került/nem található rajta. A hegybíró helyszíni szemle után az igazolást kiadta.

Az 50/A. § (5) bekezdése alapján a zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás „nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól”.

 

Az 50/B. § alapján zártkerti művelés alól kivett területként kell feltüntetni a művelési ágat akkor, ha a kérelem tárgya olyan ingatlan, melyen az ingatlan-nyilvántartás alapján épület nem áll, azonban az 50/C. § alapján akkor, ha épület áll rajta, akkor pedig a művelési ág: zártkerti művelés alól kivett terület, feltüntetve mellette az épület rendeltetésének jellegét.

 

Ha a zártkerti ingatlan meghatározott részére irányul a kérelem, akkor meg kell jelölni a kérelemben, hogy az ingatlan megosztása során kialakuló ingatlanok közül melyik ingatlan művelési ága kerüljön az előbb ismertetett megnevezéssel átvezetésre.

 

Mennyibe kerül mindez?

 

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

zartkert_kerelem

Kedves Ügyfeleim!

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonatására irányuló eljárás már nem kérvényezhető a földhivataltól, arra  december 31-ig volt lehetőség.

Ha Ön szeretné eladni ingatlanát, vagy olyan ingatlant vásárolna, ami zártkert és művelés alól ki nem vont terület, számítania kell rá, hogy az adás-vételi eljárás hosszabb folyamat lesz, mivel a jegyzőnek ki kell függesztenie, a földbizottságnak pedig jóvá kell hagynia az adás-vételt.

Ez a folyamat hosszú, tehát hónapokat kell várni arra, hogy a döntés megszülessen. Ez pedig az eladónak rossz, mert a foglalót követően hónapokat várhat a vételárra. A Vevőnek is rossz, mert az adás-vétel megkötését követően hónapokat várhat a birtokbaadásra.

Ilyen esetben is forduljon hozzám bizalommal.

üdvözlettel:

dr. Fülöp Edina ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

06-30-363-1727

drfulopedina@gmail.com