Sok kezdő vállalkozó egyedül próbál a vállalkozás rögös útjára lépni. Ennek nemcsak az az oka, hogy esetenként nincs társuk a vállalkozási tevékenység megkezdésekor, hanem az is, hogy nem szükséges 3.000.000,- Ft vagyoni hozzájárulást a vállalkozásba „berakni”, hanem minimális tőkével és minimális kezdeti pénzbeli befektetéssel is el tudják kezdeni a vállalkozást. Sokan azért is választják, mert még bizonytalanok, esetenként főállás mellett kezdik a vállalkozási tevékenységet.

Most megvizsgáljuk, hogy ki lehet egyéni vállalkozó és milyen feltételekkel….

A 2009. évi CXV. törvény szól az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről. A törvény I. fejezete tartalmazza az egyéni vállalkozóról szóló szabályokat.

A törvény 2. § (1) bekezdése határozza meg, hogy ki lehet egyéni vállalkozó:

 

– Magyarországon letelepedett természetes személy lehet, aki

– üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat

– rendszeresen folytatja az üzletszerű gazdasági tevékenységet, melynek célja:

– nyereség- és vagyonszerzés, és ami nagyon fontos:

– saját gazdasági kockázatvállalás mellett.

„2. § (1)  Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.”

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény a letelepedés fogalmát, ami nem más, mint „gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatása erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján”.

Néhány tevékenységre nem lehet alkalmazni az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályokat a tevékenység speciális jellege alapján, ezek az alábbiak:

„(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni

 1. a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,
 2. b) a szolgáltató állatorvosi tevékenységre,
 3. c) az ügyvédi tevékenységre,
 4. d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,
 5. e) a közjegyzői tevékenységre,
 6. f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.”

Ezen személyi körökre speciális szabályozás vonatkozik, ezért kerültek ki a törvény hatálya alól.

 

Ki lehet, ki nem lehet egyéni vállalkozó?

A törvény 3. §-a szabályozza, hogy ki lehet, valamint, hogy ki nem lehet egyéni vállalkozó. Egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn egy személynek.

Ki lehet egyéni vállalkozó?

„3. § (1) Egyéni vállalkozó lehet:

 1. a) a magyar állampolgár,
 2. b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
 3. c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 4. d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.”

 

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

 

Nem lehet egyéni vállalkozó:

 • – kiskorú személy, tehát aki a 18. életévét nem töltötte be
 • – aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll
 • – akit jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg nem mentesül a következmények alól. A bűncselekmények köre a teljesség igénye nélkül: lopás, sikkasztás, csalás, hivatali vesztegetés, korrupciós bűncselekmény miatt ítéltek el, vagy pénzhamisítás, adócsalás miatt ítéltek el jogerősen.
 • – szándékos elkövető, akit 1 évet meghaladó és végrehajtandó börtönre ítéltek, szintén addig, amíg ez látszik az erkölcsi bizonyítványában.
 • – az sem lehet egyéni vállalkozó, akinek van egyéni cége, vagy pl. egy betéti társaságban beltag.

 

Lássuk egészen pontosan a törvény szövegét:

„(2) Nem lehet egyéni vállalkozó:

 1. a) kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
 2. b) akit
 3. ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény,
 4. bb) korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény

miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,

 1. c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 2. d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.”

A folytatásban: Hogyan válik valaki egyéni vállalkozóvá?