Zajos a szomszéd? A válasz: birtokvédelem

Mi az a birtokvédelem?

A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza a birtokvédelmet.

Az 5:5. § alapján a birtokost illeti meg a birtokvédelem akkor, ha a birtokától jogalap nélkül megfosztják, valamint akkor is, ha a birtoklásában jogalap nélkül háborítják – tehát tilos önhatalom esetén -. Akkor, ha valaki – legyen az akár a szomszéd – zajong, és ezzel zavarja a birtokos nyugalmát, a birtokost megilleti a birtokvédelem.

A birtokos birtokper keretében követelheti a bíróságtól a zavarás megszüntetését, amit 1 éven belül a jegyzőtől is kérhet, aki az 5:8. § alapján a birtoksértőt a birtoksértő magatartásától eltilthatja akkor, ha nyilvánvaló, hogy a birtokos jogosult a birtoklásra, valamint a birtoklás megzavarását nem volt tűrni köteles. A jegyző határozatát a meghozatalától számított 3 napon belül kell végrehajtani. A jegyző az erre irányuló kérelem alapján jogosult a károk, a hasznok és a költségek kérdésében is határozni. A határozata ellen bírósághoz lehet fordulni – a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül -, ha azt valamelyik fél sérelmesnek tartja, úgy, hogy a másik féllel szemben indít pert, melyben a határozat megváltoztatását kéri (5:5. § (3) bekezdés).

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Kormányrendelet tartalmazza a jegyző eljárására vonatkozó részletes szabályokat.

 

Csendháborítás? Hívjuk a rendőrséget?

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 195. § alapján a csendháborítás tényállását valósítja meg az, „aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el”.  A tényállás kimerítése esetén a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.

A 78. § (1) bekezdés kimondja, hogy a szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg. A feljelentést a rendőrségen kell megtenni.

 

A szabálysértési törvényről szóló Kommentár alapján a szabálysértés védett jogi tárgya a természetes személyek és a természet nyugalma, a közterületek rendje. Az irányadó jogszabály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrend.). A Kommentár kimondja, hogy ahhoz, hogy a csendháborítást elkövessék 2 feltétel együttes fennállása szükséges. Egyrészt kell, hogy mások nyugalmát panaszra okot adó módon megzavarja a zajkeltés, mely érzékszervileg bárki számára hangos; valamint, hogy a zajkeltés indokolatlan legyen.

A bíróság minden ügyet egyedileg vizsgál és ítéli meg, hogy a zaj indokolatlanul hangosnak minősült-e. Fontos tehát, hogy a szabályozás hiányossága miatt nem találunk minden zajra megengedett határérték szabályozást, például a természetes személyek általi közvetlen zajkeltésre sem. A Kommentár alapján a Szabs. tv. a szubjektív tűréshatárt elérő zaj okozást minősíti jogellenesnek. A jogszabály alapján elegendő, hogy a zajkibocsátás alkalmas legyen a zavarásra, így nem kell bizonyítani, hogy az ténylegesen zavarja-e mások nyugalmát. Ez alapján a szabálysértés fennáll akkor is, ha a zajra konkrét bejelentés nincs.

Az indokolatlanság meghatározása is a jogalkalmazók feladata. Az elbírálás tehát szubjektív, minden esetben vizsgálni kell a helyszínt, az időpontot, a zaj természetét és az eset körülményeit a Kommentár alapján.

A Kommentár szerint „Az indokolt zaj nem képezi szabálysértés tárgyát még akkor sem, ha a zajkibocsátás meghaladja a környezet tűrőképességét. Indokolt lehet a munkavégzés, a lakásfelújítás, a kárelhárítás miatti zajterhelés. Nem szabálysértés a légkalapáccsal való aszfaltfeltörés éjjel, ha akut hibaelhárítás miatt van rá szükség, de indokolatlan, amennyiben vasárnap kora reggel kerül rá sor egy tervezett útépítés keretében”.

Fontos az elkövetési hely, „Szabálysértés, ha a zajkeltés lakott területen (közterületen), lakott területen lévő épületben vagy ahhoz tartozó telken (nyilvános helyen vagy magántulajdonban álló ingatlanon), illetve természeti vagy védett természeti területen következik be”.

Abban az esetben, ha tudatosan mások zavarására irányul a zajkeltés, akkor garázdaságot kell megállapítani.

 

De akkor mire vonatkozik a zajrendelet?

A Zajrend. hatályát az 1. § határozza meg.

 1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – azokra a tevékenységekre, létesítményekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 1. a) közterületi rendezvényre,
 2. b) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre,
 3. c) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,
 4. d) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre,
 5. e) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, valamint
 6. f) a vallási tevékenység végzésére

Sajnos tehát arra nem, amire mi gondolnánk….:-(

A 3. § (1) bekezdés általánosan kimondja, hogy „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni”. A fogalom meghatározásokat a 2. §-ban találjuk a rendeletben.

 1. a) védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell;
 2. b) környezeti zaj: a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető;
 3. c) környezeti rezgés: környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre;

 

Az elsőfokú hatósági jogkört általánosan a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző gyakorolja; míg a másodfokú hatósági jogkört pedig a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség.

Birtokvédelem esetén forduljon hozzám bizalommal:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

06-30-363-17-27

drfulopedina@gmail.com

172 Responses to Zajos a szomszéd? A válasz: birtokvédelem

 1. Gubicza Tibor szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Kérdésemet több oldalra is beírtam, remélem valaki tud valami hasznos tanácsot adni első körben, amennyiben ez nem vezet célra úgy jogi segítséget.

  Előre bocsátom az sem teljesen világos, hogy a társasház mellett lévő külön telken lévő, önálló üzem egyáltalán szomszédnak minősül vagy erre más elnevezés van.

  Lakóparkban lakunk mely egy iparterület határán van. A lakópark kicsit később jött létre mint az iparterület, nem tudom ez jogilag számít-e. A mellettünk lévő üzemnek egyre több a munkája így egyre zavaróbbak a társasház életére nézve (a lakást lassan élhetetlenné teszik).
  Az üzem és a társasház között kb. 50m a távolság, lehet hogy még annyi sem. Állandóan nyitott csarnokajtó mellett dolgoznak Amely a társasház felé néz. Lemezt hasítanak, darabolnak. A lemezt ráadásul fékezik ami folyamatos nyikorgó (nagyon magas) hangot ad. A csarnok előtt, ami még közelebb van a házhoz (a ház és a külső terület között egy egysávos út van) raklapokat szerelnek össze reggel hat órától. Szögbelövőznek, láncfűrésszel és flex-szel darabolnak. Ez megy délután négyig (általában), de van hogy este nyolc óráig is, esetenként éjszakába nyúlóan (de akkor legalább bezárják a csarnok ajtaját).
  Mit tehetek? A jegyző egyrészt elzárkózik a birtokháborítási eljárástól, zaj ügyben azt mondta forduljak a megfelelő hatósághoz. Azt is kifogásolta hogy már több éve tart ez az állapot (kb. 2013) és azt mondta csak az egy éven belüli ügyekkel foglalkozik. Ezen kívül azt mondta, ha véletlenül rá tartozna a dolog akkor sem tesz semmit, mivel a vállalkozó szép iparűzési adót fizet a településnek. A jegyzőnek, ha beadom a birtokvédelem esetén a panaszom és számomra kedvezőtlenül jár el fizethetem az eljárás költségeit is azt olvastam, de ilyenkor mi alapján kell, hogy döntsön? Jogszabály vagy egyéni “szemlélet” alapján? A jegyző felelősségre vonható-e?
  Ígérgettek ajtó bezárást a korai órákban és a munka mérséklését, ami a panaszkodást követően általában 1 hétig működik, majd kezdődik előről.
  Kisgyermekünk van, képtelenség altatni mert egész nap megy a zajongás.
  Milyen hatósághoz fordulhatok? Milyen esélyeim lehetnének egy esetleges pereskedés esetén?
  Annyit már találtam, hogy iparterület és lakóövezet (vegyes terület) esetén a nappali zajszint sem lehetne több 50 decibelnél, de ezt mérés esetén súlyozzák, hogy mennyi ideig tart. Ha kijön valaki mérni és épp aznap keveset dolgoznak akkor gondolom pórul járok és fizethetem a mérést is. Egy elektromos szögbelövő és pl. egy láncfűrész 100 decibel zajjal működik. A targonca, az állandó kalapálás, és nyikorgás is biztosan meghaladja az 50 decibelt, de kérdés, hogy ebből pontosan mennyi jut el a lakásig (illetve nem tudom mik a mérés szabályai). Négy emeletes házban lakunk negyedik emeleten panelban, képtelenség szellőztetni mert tévézni sem tudok a lakásban nem hogy aludni.
  És még egy utolsó kérdésem lenne. Megoldás lehetne egy zajvédő fal. Kinek lenne ezt kötelessége megépíteni? Az önkormányzatnak (hiszen ők jelölték ki a társasházhoz ilyen közel az iparterületet), az üzemé aki a zajt okozza, vagy a miénk mivel minket zavar? Az üzem tulajdonosa, közölte, ha zavar a zaj akkor ő ugyan nem költ zajvédelemre, építsek én falat, ha akarok.

  Köszönöm, hogy időt szánt kicsit hosszúra sikerült üzenetemre!

  Üdvözlettel Gubicza Tibor

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   T. Uram!
   Célszerű a bírósághoz fordulnia ebben a birtokvédelmi ügyben.
   Tisztelettel:
   dr. Fülöp Edina
   ügyvéd

   • Mezei Edina szerint:

    Üdvözlöm! Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy velünk szembe van egy kocsma ami konkrétan megkeseríti azéletünket,többször szoltunk nekik hogy halkabban de csak olaj volt a tűzre,a férjem éjszaka dolgozik,és van egy féléves kislányom is. Van félsz bennem ugyanis már megtörtént hogy a férjemállt ki az autóval a kapun,leszolitották és arcon csapták. Ezzel kapcsolatba már a rendőrség fele fordultunk. Na de itt jövök én,látják hogy mikor megy el a férjem tudják hogy csak a kislányommal ketten vagyunk. Ezekből bármi kitelik ugyanis minden nap itt isznak hangoskodnak. Életük nincs tehát vesztenivalójuk sem sok! Már fordultam a helyi jegyzőhöz ő ugye értesíti a tulajt na innentől kezdve még azért is hangosak. Sőt elküldtek minket mindenhova. Mi a teendőm, merre forduljak. Én csak nyugodtan szeretnék élni és biztonságba tudni a családomat. Állandó gyomor görcs,a stressz az már bőven kijutott! Kérem valamit segítsen!

    • dr. Fülöp Edina szerint:

     Kedves Edina! Forduljon a bírósághoz. A bíróság felderíti a tényállást és kötelezni fogja az üzemeltetőt, hogy megfelelő műszaki megoldásokat eszközöljön annak érdekében, hogy a szükségtelen zavarás ne valósulhasson meg a kocsma részéről. Tisztelettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

    • Katalin szerint:

     Kedves Edina!
     Én is teljesen ilyen helyzetben vagyok!
     Kíváncsi lennék -kérem írja meg emailben- sikerülr-e valamit elérnie az ügyben?
     Köszönöm és várom válaszát
     Katalin

    • Révész Tibor szerint:

     Kedves Edina!
     Érdeklődni szeretnék,hogy sikerült e elintéznie a kocsmát és ha igen akkor hogyan???
     Üdvözlettel Révész Tibor

   • Matejkó Andrásné szerint:

    Tisztelt Dr Fülöp Edina! Lakóhelyemhez közel,erdő közepén rendezték meg idén 3. alkalommal a Samsara fesztivált.Ami megkeseríti a közeli városrész lakóinak az életét az őrületes hangerő miatt.A fesztivál 7 napon keresztül tart és minden éjszaka dübörgő zene szól, ami másfél-két km-re van a lakóövezettől. .A munkából hazatérve képtelenek vagyunk pihenni.A kicsi gyermekeket és a felnőtteket egyaránt nagyon zavarja.Még a zárt ablakoknál is hallani a dübörgést és így még a hőség is elviselhetetlenebb. Az is érthetetlen számomra, hogy mi módon kaptak engedélyt erdőben ilyen rendezvényre ? Nem gondolva az erdei állatokra sem .Fordultunk az önkormányzathoz , hogy tegyenek valamit de csak hárítanak , vagy egyszerűen nem elérhetők. A rendőrségtől is kértünk segítséget de azt mondták ,hogy nem tehetnek semmit mert van engedélyük.Idén annyit elértünk az egyik rendőrségi számon , hogy megígérte egy úr ,hogy intézkedik. Az utolsó két nap csend is volt.De már most félünk a következő nyártól.Az önkormányzatnál azt mondták , hogy magánterület és szabad vállalkozás van. Azért ez szerintem nem így van.Azt szeretném megkérdezni, hogy van -e mód ,hogy ez az áldatlan állapot megszűnjön?Hová fordulhatnánk? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel. Matejkó Andrásné

  • Párdi Edit szerint:

   Tisztelt Tibor!
   2019.et írunk én is ugyanabba a cipőbe járok mint Ön pár éve. Velem szembe egy papírüzem létesült egy régi malom épületébe. Hangos , nyitott ablakoknal ajtoknál dolgoznak. Sőt este fél tízig még a zenét is hangossabra állitják hogy a munkások is jól hallják. Arra lennék kiváncsi mire jutott?
   Üdvözlettel P.Edit

 2. Kiss Zoltán szerint:

  Tisztelt Dr Fülöp Edina!
  Kérem írja le véleményét a következő esettel kapcsolatban. A város határában, önkormányzati telekre, a lakóházak közelébe telepítette idén nyáron a városvezetés a gyepmesteri telepet. Jelenleg már mintegy 30 kutyát tartanak itt, de tervezik a telep bővítését. A telepre a városüzemeltetés dolgozói járnak ki. Reggelente fél héttől, illetve napközben több alkalommal, mikor az üzemeltető dolgozók megjelennek a kutyák hisztérikus, hangos ugatása nagyon zavarja a legközelebb álló házak lakóit. Nyáron nyitott ablaknál, az épületekben, de főként a kertekben az rendszeres zaj nagyon zavaró.
  Kérem segítsen. Ön szerin van esélye az itt élőknek fellépni ez ellen birtokháborítás címén, vagy esetleg más módon? Ez esetben vajon a zaj indokoltnak, vagy indokolatlannak minősül? A probléma olyan szintű hogy többen már az elköltözésen gondolkoznak.

  Segítségét előre is köszönöm

  Kiss Zoltán Dr Fülöp Edina!

 3. Sz.Nora szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  A tarsashazunkban uj szorakozohely nyilt a foldszinten az elmult heten. En is a foldszinten lakom, a helyiseg korabbi berloivel az elmult 6 evben semmi problema nem volt, tobbnyire ettermek voltak, 10 ora koruli zarassal (meg egyebkent sem hallatszott toluk at semmi nyitvatartasi idon belul sem). Az uj uzemelteto viszont szorakozohelyet uzemeltet, minden napos hajnali 4-ig nyitvatartassal. A helyi onkormanyzat nem szabalyozza a vendeglatohelyek nyitvatartasat ezen a teruleten. (7.kerulet) A zaj nagyon zavaro, minden nap este 7-tol kezdodoen. Tobbszor beszeltem a hely uzemeltetojevel, igertek, hogy halkitanak/atrakjak a hangfalat, de a zene tovabbra is athallatszik, szunet nelkul, minden nap hajnalig. Az lenne a kerdesem, hogy mit tehetek, van-e valami lehetoseg ami viszonylag gyors megoldast nyujthat? Az elmult napokban tobbszor tettem bejelentest ejszaka a rendorsegen, de nem valtozott a hangero, es attol tartok, hogy ha minden nap feljelentest teszek, az sem hoz elorelepest. A tarsashaz megszabhatja a nyitvatartast, vagy hogy milyen jellegu vendeglatohelyet (etterem, szorakozohely stb) lehet uzemeltetni a hazban? A hazirend termeszetetesen kimondja, hogy este 10 utan mi mindent nem lehet a lakoknak csinalni, de ugy erzem erre hiaba hivatkoznek egy szorakozohely eseteben. A tobbi lakot (egy szinten foldszinti szomszedom kivetel) nem erinti a zaj a lakasok elhelyezkedese miatt. Erdemes birtokvedelmi eljarast kezdemenyezni, es mennyi ido alatt zajlik az le atlagos esetben?
  Valaszat elore is nagyon koszonom!
  Udvozlettel,
  Sz.N

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Nóra!

   A helyi rendeletet sajnos nem ismerem. A társasházak szabályozhatják szervezeti és működési szabályzatokban, hogy milyen üzletek nyílhatnak a földszinten, más kérdés, hogy mennyire tartathatóak be ezek a szabályok. Feltételezem, hogy a szórakozóhely működési engedéllyel rendelkezik, ami alapján zeneszolgáltatásra is jogosult. Panasz esetén mindenképpen vizsgálandó, hogy a zaj szintje milyen mértékű. Ebben lehet esetlegesen javítani a helyzeten, ha a megengedettnél magasabb. Üdvözlettel: Fülöp Edina ügyéd

  • Cecília szerint:

   Kedves Nóra!
   Olvasva levelét, úgy érzem mintha csak az én történetemet írta volna le szóról-szóra.
   Fogalmam sincsen mit tegyek. A rendőrség nem tud mit kezdeni(már többször hívtuk őket), az önkormányzatnál is jeleztük a problémánkat, de a végén lezártákk a semmivel és azóta is hallgatjuk a “mélyeket” .
   Kérdezném hogy Önöknek sikerült-e megoldani ezt a problémát, és ha igen akkor hogyan?
   Üdvözlettel, Cecília

 4. dr. Fülöp Edina szerint:

  Kedves Zoltán!

  Azt gondolom, hogy van esélye az itt élőknek a zaj miatt fellépni, sőt esetlegesen kártérítésre is jogosulttá válhatnak. Üdv.: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 5. Z. Kata szerint:

  T. Dr. Fülöp Edina!

  3.5 eve koltoztem 2 kiskoru/11&8 eves/ gyerekemmel egy 15.ker.csaladi hazba/ikerhaz, tarsashazi meghatarozassal/. A haz masik feleben jogasz hazaspar el jelen idoben 17/18 es 25 eves gyerekukkel. A mi reszunk felujitasakor/munkasok 8-4ig dolgoztak/ a szomszed mindennap atkopogott, atjott, telefonalt mikor lesz vege mert tul hangos gyerekei nem tudnak tanulni. Odakoltozesunk ota igyekeztunk csendes szomszedok lenni. 2.5 eve kezdodtek a szomszedban az esti/ejjeli-akar hajnal 1-2ig tarto hangos veszekedesek, targyak torogetese, lokdosodes, kisebb testi bunyok, lepcsorol lelokesek-egyszoval a mi eletvitelunket zavaro tettek. Kozben persze kutyak ugatnak, tragar beszed van. Nyaron a ffi nyitott ajtonal ordittatja a zenet- tobbszor el kellett mennunk mert nem birtuk. Mit lehet ilyen esetben tenni? Hova fordulhatok? Sms-t irtam sokszor hogy hagyjak abba, nem gondolom hogy ezt minden este hallgatnia kell a gyerekeimnek!

  Koszonettel:

  Kata

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Kata!

   Mivel a probléma több, mint egy éve fennáll, így a bírósághoz lehet fordulni.
   Csendháborítás esetén tudja a rendőrséget is hívni.
   Üdvözlettel: dr. Fülöp Edina

  • Hajdu Viki szerint:

   Szomorú, hogy se a tulajdonosnak,se a közösképviselőnek,sőt a rendőrnek sincs eszköz a kezében- nálunk mindenki játszott.

   Nyíregyháza 3. emeleti albérlők,üvöltöznek,bömböltetik a tv-t/rádiót kora hanalban és este 10 után.
   A negyedik emeleten szállnak ki mindig a liftből,persze ordítva.
   A lépcsőházi dekorációt és hírdetéseket is rongálják vagy eltüntetik.

   Gondolom a birtokvédelmi eljáras drága.
   A kilakoltatás is kemény dió.

   • Hajdu Viki szerint:

    Persze 2x-3x az albérlőkkel beszéltünk,de az arcunkba nevettek,kellet nekik ez.

    • Hajdu Viki szerint:

     Arra nevelik a 8 éves forma gyereket,hogy az idős,beteg anyámról hazudozzon, ill. üvöltözzön a lépcsőházban.

   • Hajdu Viki szerint:

    Szépen bíztatták a mellettük élő önkormányzati bérlôket, hogy vergődjenek a 4. emeleten.

 6. K. Mariann szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Egy ötemeletes társasházban lakom, szintenként négy lakás van. A felső szinten három lakás egy tulajdonosé és 2015-ben felújítási munkálatokba kezdett a lakók értesítése nélkül. Rendszeresen jeleztük a többi lakossal együtt a közös képviseleten, mivel a több hónapig tartó mukálatok hatalmas zajjal, kosszal jártak és kora reggel, késő este, valamint hétvégén is sokszor dolgoztak. Sajnos ekkor még nem volt érvényben levő házirenünk sem, amit azóta pótoltunk. Pár hónappal később a közös képviselet többszöri felszólítására kifüggesztettek egy értesítés, hogy mettől meddig dolgoznak és mikor várható a munkálatok befejezése.
  Sajnos az igazi megpróbáltatások csak ezután kezdődtek, mivel teljesen véletlenül a dolgozó munkások révén derült ki, hogy a három lakást egybenyitják szálláshely-kiadás céljából. A közös képvisletnek az ingatlanos cég, aki a felújítással és a kiadással foglalkozik (a tulajdonos elérhetetlen) ezt igazolta és hogy ehhez a tevékenységhez csak bejelentést kell tenniük a jegyzőhöz. Így 2016 elején csupán a postaládára kiírt apartman neve révén találtam meg a booking oldalon a szállást, 190 nm-en 17 főt tudnak elszállásolni. (Az alapító okiratban a három lakás területe összesen 146 nm, nem értem hogy hogy lett ebből 190 nm …).
  Pár héttel később, ahogy beindult a kiadás, a ház élete teljesen felborult. A vendégek nagy része fiatal férfi, akik szórakozni jönnek a városba, késő éjszaka, hajnalban csoportosan jönnek-mennek a lépcsőházban és lifttel (ami a felújítás alatt és azóta is számtalanszor meghibásodott), a lakásban, az erkélyen hangoskodnak, a közös udvarra dobálják az üvegeket, csikkeket, zenét hallgatnak, ordítoznak. A lépcsőházban való kiabálás különösen ijesztő, plane ha pont összetalálkozik velük egy-egy lakó. Még a konszolidáltabb vendégek mozgása is nagy zajjal jár, hiszen mindig csoportosan mozognak és ennyi ember beszélgetése is megzavarja az éjszakai nyugalmat. A lakás nem hangszigetelt és alapvetően áthallatszik bármi, a közös falon pedit nagyon jól terjed a hang, éjjel egy tüsszentés vagy beszélgetés a felső szintekről is hallatszódik.
  Tavaly az alattuk levő egyik lakás tulajdonosa, aki albérlőknek adja ki a lakást, és azok az állandó zaj miatt elköltöztek, birtokvédelmet kezdeményezett, melyet tanúként többen aláírtunk. A jegyző viszont számomra érthetetlenül nem fogadta el a beadványt, mivel a beadó nem lakik az adott lakásban és bizonyítékokat hiányolt.
  A közös képviselet azt javasolta, hogy írjuk be az SZMSZ-be hogy ne lehessen szálláskiadást végezni, de ez visszamenőleg nem érvényesíthető. Mivel egyéb szálláshelyeknél kötelező, meg van adva egy kapcsolattartó aki éjjel-nappal hívható és szükség esetén intézkedik, de ez ebben az esetben nem megoldás, mivel szinte nincs olyan vendégcsapat, ami ne lenne problémás és csak akkor intézkedik, ha már bekövetkezett a csendháborítás. Sajnos a házban nagyrészt albérlők laknak, és azok maradnak meg, akik ugyanilyen bulizós életmódot folytatnak, többen így feljogosítva érzik magukat, ha másoknak lehet, nekik is. A tulajdonosok jó része, ha ki tudják adni a lakásukat, nem sok érdeklődést mutatnak a ház dolgai iránt.
  Mit javasol? Indítsak egy birtokvédelmi eljárást a jegyzőnél? Az egy év mit jelent? Egy ilyen eljárás során az illetéken kívül milyen költségekre lehet számítani? (Szeretném mérlegelni, hogy érdemes-e időt, pénzt és energiát áldozni az ügyre). Itt ugyanis mint kiderült hivatalosan 2016 januártól működik az apartman, bár mi erről nem értesültünk, a problémák akkor jelentkeztek, mikor jobban beindult a vendégforgalom. A jegyző a korábbi beadványban bizonyítékokat kért, megfelelő video- és hangfelvételeket bizonyos technikával lehet készíteni, és hajnalban, éjszaka kellene odalopózni az őrjöngő vendégekkel teli lakáshoz, ez feltétlenül szükséges, nem elegendő a tény, hogy a tulajdonosok tudta és beleegyezése nélkül folytatnak szálláshelykiadást 17 fő részére egy kis társasházban?

  Válaszát előre is nagyon köszönöm. Elnézést a túl hosszú leírásért, de szerettem volna alaposan ismertetni a körülményeket.

  Tisztelettel:
  K. Mariann

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Mariann! Azt gondolom,hogy a Birtokvédelmi eljárás a jegyző előtt nem lenne célravezető, mert az eljárásban meg kell jelölni, hogy konkrétan ki az, aki zavarja a lakók nyugalmát. Az Önök esetében pedig nem lehet meghatározni, mert a vendégek változnak. A vendégek szabálysértést követnek el, mikor hangoskodnak, esetleg a rendőrséget tudják kihívni minden alkalommal. Amennyiben a társasház szervezeti-és működési szabályzata nem tiltja, lehet vállalkozás céljára felhasználni egy ingatlant.
   Üdvözlettel: Fülöp Edina ügyvéd

 7. M. János szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Budapest, zöld övezet, saját udvarról kiabáltam át a szomszédnak, Csendháborítás miatt 10 ezer forint helyszíni bírságot szabott ki rám a rendőrség. Ez egy vasárnapi napon, este 8 órakor történt. Kérdésem: az este 10 és reggel 6 óra közötti csendrendelet pontosan mégis miről szól (mert nem találom az interneten sehol)? És ha nem szól semmiről, ha csak a 2012. évi II. törvény 195. § az irányadó, akkor miért tudja a lakosság 99.9%-a rosszul a csendháborítás kritériumait? Kinek a feladata lett volna (lenne) tájékoztatni a lakosságot?
  Tisztelettel: M. János

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Máté János! Elnézést kérek, hogy eddig nem válaszoltam, sajnálom, hogy rosszat feltételez, mindazonáltal azt is sajnálom, ahogy telefonon megnyilvánult.
   Kérdésére a válasz: A törvény rajta van az interneten. A törvények, hozott jogszabályok bárki számára elérhetőek és megjelennek a Magyar Közlönyben. Nem tudom, hogy miből gondolja, hogy mások rosszul tudják. Aki kihívta a rendőrséget, az biztos nem tudta rosszul. Tudja: a jog nem tudása, nemmentesít. üdvözlettel: Fülöp Edina ügyvéd

 8. Zentai Tiborné szerint:

  Tisztelt dr Fülöp Edina! Egy számomra nagyon kellemetlen kérdésre szeretnék Öntől választ kapni.

  Négylakásos társasházban élünk és a felettünk lakó szomszédok teljesen megkeserítik a mindennapjainkat! Két kisgyermekük van és állandó a rohangálás amely sokszor már-már elviselhetetlen! Nem arról van szó,hogy néha szalad a gyerek,mert ez teljesen beleférne egy társasházi életbe! Itt a gond azzal van,hogy a nap bármely időszakában folyamatosan rohangálnak! Én mint alattuk lakó,már több alkalommal kértem,hogy legyenek ránk is tekintettel és fejezzék be,mert rettentően zavaró!Még Ők vádoltak meg azzal,hogy ez már zaklatás! Nem emelek kifogást a napi zajok miatt,hiszen vannak az életnek természetes velejáró zajforrásai,amelyek elkerülhetetlenek,de az,hogy a gyerekek folyamatosan rohangálnak és ez kifulladásig tart náluk,számomra sok! Megpihen és kezdi újra! Ez így megy minden nap! A csillárom csörög tőle,olyan vehemenciával megy a futkosás! Megjegyzem nem csak én hallom,hanem a többi lakó is rákérdezett már,hogy-hogy bírom?! Bevallom egyre nehezebben!Felettünk már több generáció felnőtt és soha nem volt ilyen gond! Kérdésem az,hogy kérhetek-e birtokvédelmet ilyen esetben? Egy cikkben azt olvastam,hogy a gyerekrohangálást tűrni kell társasház esetében. Na de meddig? Tisztelettel várom válaszát!

  • Mkata szerint:

   Kedves Zentai Tiborne,

   Pontosan hasnlo problemaval kuszkodunk. Sikerult megoldani Ononkek? Mi a megoldas?

   • Palatinné Klaudia szerint:

    Üdvözlöm! Több,mint másfél éve élünk mi is hasonló helyzetben! Dübörgés,rohangálás,labdapattogtatás,játékok dobálása,stb.,egész nap! Nem túlzok,tényleg egész nap! Reggel 6 körül kezdik és jó esetben este 10 körül hagyják abba! Ők albérlők,tulajjal többször beszéltem,de semmi! Ha valaki tudna megfelelő megoldást,lehetőséget,kérem írjon! Köszönöm!

   • Hornyák Ferenc szerint:

    Itt is hasonló a probléma, annyival megtoldva, hogy a szülők is úgy járnak-kelnek a lakásban, mint egy csorda. Többször kértük már a felettünk lakót, semmi változás. Illetve annyi, hogy most már bosszúból késő éjjel trappolnak oda-vissza. Fel lehet ismerni, hogy szándékosan veri oda a lábát.
    De jó lenne, ha valaki érdemben tudna válaszolni!

  • K. Szabina szerint:

   Sajnos nekem is ugyan ez lenne a kérdésem!
   Próbáltam többször megbeszélni a szomszédokkal a helyzetet, de csak falakba ütközök! Megkeserítik az életemet és nem tudom van-e értelme ügyvédhez fordulni? Ilyen esetekben lehet tenni valamit? Vagy várjam ki azt, hogy teljesen megbolonduljak tőlük 2-3 órás alvás mellett? Se nappalom, se éjszakám!
   Ha van valakinek tapasztalata, kérem ossza meg velem!
   Üdvözlettel: K. Szabina

 9. Sineger Tamás szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Az alábbi helyzetben kérném tanácsát, vélményét.
  Panelházban lakunk, 1 éves gyermekünkkel.
  Az alattunk lakó birtkovédelmet kér, mondván tűrhetetlenül hangosak vagyunk.
  A zaj, amit ő tapasztal, a gyermekünk mászása a földön, játszása a parkettán, és persze csecsemő lévén a játékok kiesnek a kezéből, vagy elgurulnak.
  Szeretném azt hinni, hogy gyermekemnek is joga van a fejlődéshez, lakásban való nevelkedéshez, nem csak az alattam lakónak a hulla-csendhez.

  Van bármilyen jogszabály, ami minket védelemmel illet ebben a helyzetben? Vagy birtokvédelmet akkor is meghatározhat a jegyző az alattunk lakónak, ha a T. lakó hiperérzékeny a zajokra egy egyébként köztudottan rosszul hangszigetelő panel lakásban?

  Válaszát előre is köszönöm!
  Sineger Tamás

  • Pergel Zsuzsanna szerint:

   Tisztelt Sineger Tamás!
   A társasházakra sajnos külön törvény,házirend vonatkozik!
   Az viszont alap lenne az Önök részéről,hogy ha csecsemő korú gyermeket nevelnek (és egyébként is),hogy a parkettára szőnyeget tesznek!
   A panelek különösen jó vezetők,hang tekintetében,főleg ha szőnyeg sincs a parkettán!Egyébként ez felnőttre nézve is életveszélyes lehet (csúszásveszély),nemhogy egy csöpp babára!
   Az már csak egy sokadik kérdésem lenne,hogy egy egyéves csecsemő kezébe,hogy kerül kemény anyagú játék,melynek leejtése zajt gyakorol,s ráadásul szintén életveszélyt jelent egy csecsemő számára,főleg a csúszós parkettán!
   Sajnos Önök nem csak a csendháborítás,de a veszélyeztetés fogalmát is kimerítették!
   Üdv Sné Zsuzsa

   • Járomi Anikó szerint:

    Látott már maga egy éves gyereket, és egy éves gyereknek gyártott játékot? Műanyag csörgők tömkelege létezik. Nem pár honapos babárol van szó, aki fejbe vághatja vele magát. A szőnyeg viszont jogos… Az szükséges!

   • marika szerint:

    Látom te se neveltél még gyereket… egy 1 éves hogyne fogdosna kemény tárgyakat, istenemistenem…

   • Gábor Ágnes szerint:

    Hogy jön ahhoz,hogy ilyen következtetést vonjon le?Miből gondolja,hogy a gyerek veszélyeztetve van?Mi baja lehet egy gyereknek pl. egy fakockától?Pedig azzal lehet olyan hangosan kopogni,hogy a szomszéd hallja?

 10. P.Melinda szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Mi egy tízemeletes panel első emeletén lakunk. Sajnos minden este 22.00kor egy szomszéd(bizonyítást ezidáig nem nyert, hogy pont ki) valami elektromos kütyüt bekapcsol, amely olyan hangos rezgő hangot ad ki, hogy napok óta képtelen vagyok aludni. Mindez hajnali 4-ig tart és utána csend van. Nem tudom hova tudnék fordulni ez ügyben vagy hogy induljak el, mert ez a helyzet tarthatatlan.Nagyon köszönöm a válaszát!
  Üdvözlettel:
  P.Melinda

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Melinda, ha tudja, hogy ki, akkor tud birtokvédelemmel élni, mivel konkrétan meg kell jelölni, hogy ki okozza a zajt. Üdv.: Fülöp Edina ügyvéd

 11. Sándor Zsolt szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Gyülekezetünk egy fővárosi lakóház alagsorán található helyiségben tartja istentiszteleteit vasárnap délutánonként. A tulajdonos és a gyülekezet a megvásárlást követően, a felújitás során, szakember által ajánlott és tervezett hangszigeteléssel látta el a falakat, de a zenei blokkok egyes hangjai sajnos néhány lakásba mégis feljutnak, amit a lakók közül többen sérelmeznek. Tehát a Kommentár szerinti egyik feltétel biztosan teljesül.
  Dolgozunk rajta, hogy további zajcsökkentéssel minimalizáljuk a szomszédok terhelését, illetve a számunkra elfogadható minimumra állitjuk a hangerőt, de sajnos komoly esély mutatkozik, hogy a lakók követeléseit nem tudjuk maradéktalanul teljesiteni.
  Kérdésem tehát hogy meddig tart a kötelességünk, ill. hogy a hatályosságnak a vallási tevékenységre vonatkozó kivétele mennyiben véd bennünket?
  Tisztelettel: Sándor Zsolt

 12. Császár Péter szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Egy harmadik kerületi panellakás legalsó emeletén lakom, ablakaim egy parkra néznek, ahol egy afféle keresekedelmi épület található különböző bérlőkkel (pék, cipő nagyker stb.). A FKF Zrt. pontosan az ablakunk alatti helyiségbe költözött néhány évvel ezelőtt. Sajnos most, hogy eljött a tavasz és vele együtt a jóidő, a kukáikat kiköltöztették az épület elé. Minden reggel 5:50 körül a kukákat őrző láncot szedik le annyira hangosan, hogy mindenképpen felébredünk, majd a kukák ide-oda tologatását folytatják körülbelül egy órán keresztül. Elég sok alkalmazott (szerintem közmunkások lehetnek) mászkál ilyenkor a környéken, itt dumálnak az ablak alatt, köhögnek, dohányoznak.
  Sajnos a munkánk miatt én és a párom is igen későn fekszünk, nem igazán kívánunk minden nap reggel hatkor felkelni miattuk.
  Mit lehetne tenni ellenük? Amíg nem jelentek itt meg, ez egy nagyon nyugodt hely volt.

  Köszönettel,
  Császár Péter

 13. Cs. Eszter szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!
  Családi házba költöztünk férjemmel, de sajnos a szomszéd felénk nyíló ablaka télen nyáron nyitva van. (Van szabály a szelloztetesre esetleg?)
  A probléma az, hogy a szomszéd nő a két kis gyermekével és a férjével irtózatos hangnemben, és nagyon hangosan kiabál, ami még bennünket felnőtteket is igencsak felzaklat. Ha nálunk zarva van az ablak, akkor is halljuk bent a házban az üvöltozését.
  Nem akarunk a mentális problémáiról tudni, vagy gyereknevelésbe beleszólni, csak nyugalmat szeretnénk.
  Gondolkodtunk hogy gyámügyhöz fordulunk, de nem szeretnénk konfliktust. Sajnos átmenni sem merünk, mert félünk tőle. Az utcán vagy boltban elfordítja a fejet, lehetetlen közölni velük, hogy csukott ablakot szeretnénk. A ferjjel sem tudunk beszelni.
  Mivel tudjuk elérni, hogy nyugodtan pihenhessünk a saját házunk udvarán?
  Zajvédő falat kellene huznunk az udvarunkra, ahelyett, hogy ő normálisan viselkedne?
  Levelet kellene írnom neki? Nem tudom mitől robbanna, vagy mi az amitől felfogná, ha önmagától nem tudja, hogy zavaró amit művel.
  Válaszát előre is köszönöm, üdvözlettel:
  Eszter

 14. Blaskó Márk Szilárd szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  Kertvárosi részen a szomszédomban lévő ingatlanban szórakozóhely nyitásáról értesítést kaptam a helyi jegyzőtől. A szórakozóhely nyitvatartási ideje péntek és szombati napokon 6:00-tól hajnali 04:00 van engedélyezve. Ez ellen tiltakozásomat kifejezve birtokvédelmi kérelmet adtam be. Tapasztalataim alapján néhány éve is szórakozóhely (diszkó) működött ott és hétvégeken a pihenés lehetetlen volt a környéken a zaj miatt.
  Kérdésem az lenne, hogy egy még nem megvalósult birtokháborítás miatt (a szórakozóhely még nem nyitott meg) jogomban áll tiltakozni a nyitvatartási idő ellen? Hogyan valósíthatom meg a már korábbiakban előfordult csendháborítás kiküszöbölését?

  Segítségét előre is köszönöm!
  Tisztelettel,
  Szilárd

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Szilárd, birtokvédelmet csak akkor lehet indítani, ha a jogsértő magatartás már megvalósult.
   Üdvözlettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

  • Dobos Gergely szerint:

   Kedves Szilárd! Érdeklődni szeretnék, hogy a probléma fenn áll-e még Önöknél ugyanis Nálunk ez már a 4.eve tart. Az Önkormányzat elutasító módon reagált. A birtokvédelmet sajnos szóban de határozottan utasították el. Lehet a mi hibánk volt, hogy ott nem adtuk írásba és naivan álltunk az ügyhöz. 1eve ígéretet kaptunk a főbérlőtől, hogy átalakítást tervez es a kocsma megszűnik. Ez persze kamu volt és éppen most bővítenek. Az ingatlanunk közvetlen telek határos. Zajvédelem nincs. A kocsma tulajdonosa nem együttműködő. Eladni az ingatlanunkat óriási ráfizetéssel lehetne…talán. A zajmeres 100 ezer Ft. Kifizetnem ha lenne rá esély, hogy beválik, de nekem kell intéznem. Ahhoz viszont megfelelő időben kell tennem. Ami ugye egy kocsma működésénél kiszámithatatlan. Érdekelne, hogy Önök milyen lépéseket tettek ha a probléma tényleg fenn áll még és zavaró is.
   Tisztelt Dr Fülöp Edina ügyvédnő!
   Remélem, hogy ezen válasz írását is látja (es nem kell új hozzászólást irnom ehhez). Jelenleg a költözésen gondolkozunk már, mert segítséget bár reméltünk ugyvedtol de nem kaptunk érdemben. Sok pénz és legfőképpen a nyugalmunk, békénk forog kockán így nagyon szívesen vennénk a jogi segítségét, tanácsát. Ha esetleg rossz helyre írtam akkor írok majd egy új hozzászólást avagy közvetlenül írok majd Önnek. A kétségbeesésen mondhatjuk, hogy túl vagyunk már. Ott tartunk, hogy a lelki békénkért kell harcolnunk. Nem tudom leírni szavakban, hogy mennyire rossz gyomorgorccsel hazaerkezni minden nap. Sürgős segítségre lenne szükségünk.

   Köszönettel és üdvözlettel
   Dobos Gergely

 15. Kis Péter szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  Olyan kérdésem lenne, hogy társasházban mely időszakokban kell csendben lenni, illetve, hogy a beszélgetés vagy a röhögés csendháborításnak minősül-e. Válaszát köszönöm

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Péter!

   A társasház szmsz-e adhatja a választ, illetve a helyi rendeleteket kell áttekinteni. Természetesen a beszélgetés és a nevetés nem valósíthatja meg a birtokháborítást, a kiabálás igen.
   üdvözlettel:
   Fülöp Edina
   ügyvéd

 16. Bódi Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt dr Fülöp Edina.
  1.5 éve költöztünk ide,panel lakás .
  A fölöttünk lako elöszeretettel tologatja a széket.Ha délelőtt van otthon akkor ,ha délután ugyszintén.Este ér haza fél 9 kor akkor kezdi el ami minden nap éjféig fél 1 tart.Már szoltunk is neki de akkor mégjobban csinálja sőt odavágja a széket,kalapáccsal üti a falat.Nem tudom mit tehetnék ellene.?

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Zsuzsanna!

   Birtokvédelmi eljárást indíthat a jegyzőnél a felső lakó ellen.
   Tanúkkal tudja bizonyítani állítását.
   Üdvözlettel:
   dr. Fülöp Edina
   ügyvéd

 17. Erdőhegyi Éva szerint:

  Tisztelt Ügyvédasszony!
  A fölöttem lévő (4.emeleten) 158 nm2-es lakásban egy fogászat működik. Állítólag úgy lett megvéve, hogy a lakás fele fogászat, a másik fele életvitelszerűen lakásként van lakva. Az utóbbi nem igaz. A fogászat egész nap üzemel reggel 8,00-tól este 21-22.óráig ,néha szombaton is. A hátsó lépcsőházban ami zárt, – csigalépcsők vezetnek lefelé ahová a többi hét lakás konyhája nyílik – itt helyezték el a falon a három db klímaberendezést, ez elég hangos, monoton, zavaró zajt ad. Kérdésem zárt lépcsőházba kihelyezhező-e -üzemelő-klímaberendezés?
  Második kérdés:
  A lighthoff-ban is működik egy elszívó (a röntgent klimatizálja) -ami nagyon hangos, zavaró. Többször is szóltam de hiába, a közösképviselő sem tesz semmit.
  Az SZMSZ ennek szabályozására nem tér ki -akkor még nem volt – Kérdésem a birtokháborítást kimerití-e? A lépcsőházi klímát át kell-e helyeznie nyitott térbe az ablaka alá, ahol erre lehetősége van? A lihthoffban lévőt ki kell- e cserélnie egy hallkabra?

  Válaszát várva előre is köszönöm.

  Erdőhegyi Éva

 18. Császár Eszter szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  A fentebb irt esetben nem jogsértő a szomszéd magatartása, amikor nem hagy bennünket a teraszunkon pihenni a nyitott ablakán kihallatszo kiabálással, szitkozodassal?
  Milyen eszköz lehet a kezünkben, amivel a saját nyugalmukat megvedhetjuk?

  Köszönöm a segitseget ismét,
  Üdvözlettel:
  Császár Eszter

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Eszter! Úgy gondolom, hogy jogsértő lehet a szomszéd magatartása, csendháborítás esetén a rendőrséget is ki lehet hívni a zaj megszüntetése érdekében. Üdvözlettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 19. Kocsis József szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  Feleségemmel tavaly (2016) novemberben költöztünk egy 10 emeletes panelépület 9. emeletére. Felettünk 8 tagú kisebbségi család él, kb. 8 és 50 év közöttiek. Emellett két nagytestű és egy kistestű kutyájuk is van. Szinte minden nap, napszaktól függetlenül olyan hangosan üvöltetik a zenét, hogy nálunk remegnek az ablaktáblák, a fűtéscsövek mellett pedig pereg a plafonról a festék. A lépcsőházban üvöltöznek, a gyerekek játszótérnek használják a liftet és a lépcsőfordulót, és a lakásukban is rendre éjfélig, hajnali 1-ig rohangálnak. A csikket, a rágót, az üres üvegeket a mi emeletünkre dobálják, és feltehetőleg a lábtörlőnket is ők tulajdonították el… Beengedik a hajléktalanokat a lépcsőházba, a TV olyan hangos, hogy az övéktől nem halljuk a sajátunkat. Többször kértük őket, hogy moderálják magukat, jó esetben semmi nem történt, rosszabb esetben megfenyegettek minket. A feleségemet elmondása alapján trágár módon inzultálják, ha olyankor futna össze vele, amikor én nem vagyok ott. Odáig fajult a helyzet, hogy CS-gázriasztót vettem neki szükség esetére. Eddig két alkalommal hívtuk ki a rendőröket, akik szóbeli figyelmeztetéssel beérték. Ezek után nem mérséklődött a zajkeltés, sőt! Szándékosan ugráltak, odaverték a padlóhoz a dolgaikat (nehéz megállapítani, hogy mit), és még hangosabban üvöltették a “zenét”, valamint áthallatszott, hogy minket szidnak választékosan. Párom orvosként gyakran 16-24 órákat dolgozik, utána nem tud pihenni, napokig nem alszik, fáradtan kénytelen munkavégzést gyakorolni, ami konkrétan veszélyes. Itthoni munkájára sem tud figyelni. Én szintén délutános műszakban dolgozom, de már reggel fél 7-kor fent vagyunk, mert zajonganak és éjfél előtt esélytelen elaludni. Tudomásunkra jutott az is, hogy közüzemi számlákat nem fizetnek évek óta, gondolom adót se, meg mást se nagyon. IKV által biztosított lakásban élnek, mondván rászorulók, de új telefonra, kerékpárra, hifi-re, tévére, stb… telik nekik. Mi lehet egy ilyen esetben a legmegfelelőbb eljárás?
  Előre is köszönöm válaszát és elnézést a terjengős megkeresés miatt.

 20. Kovács Judit szerint:

  Tisztelt dr.Fülöp Edina!
  Egy nagyváros főutcáján lakunk. Az utca takarítását egy kft. végzi takarítógépekkel.
  Hétköznap, szombat-vasárnap már hajnali 4 óra előtt kezdik az elviselhetetlenül hangos gépekkel.
  Telefonon, majd hajnalban személyesen is /a tak.gép vezetőjének/ jeleztünk, kértünk,hogy kezdjék később a takarítást, minden hajnalban az egész utca ‘miattuk’ ébred. Nem változott semmi!
  Kérdésem az, hány órától vagyunk kötelesek tűrni hétköznap-hétvégén ezt a hangos zajt?
  Kihez fordulhatunk érdemben a zaj megszüntetése érdekében.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel. Kovács Judit

 21. Sebestyén Judit szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edit!

  Birtokvédelemmel kapcsolatban kérném a segítségét. Csendes, családi házas övezetben lakunk Budapesten. A közvetlen szomszédunk öt éve elkezdett nyelvórákat adni, mely mostanra egy nyelviskolává nőtte ki magát. A délutáni és az esti órákban a szomszéd kertben kialakított játszótéren kiabáló, üvöltöző gyerekeket kell hallgatnunk legalább heti három alkalommal az egész tanév során. A szülők elhozzák a kisebb gyerekeket is, akik szintén a “játszótéren” tombolnak. Nyaranta nyári tábort üzemeltet a szomszéd a kertjében, 10-15 gyerek kiabál reggel 7:30-tól este 5 óráig. Ez teljesen ellehetetleníti a pihenést és a nyári szabadságokat a környéken. A szülők az iskolába kocsival érkeznek, mely szintén folyamatos konfliktusok forrása az utcában, mivel a lakók nem tudnak megállni a saját házuk/garázsuk előtt a szabálytalanul parkoló kocsik miatt.
  Számtalanszor, többen is próbáltunk beszélni, egyezségre jutni a szonszéddal, de azt a választ kaptuk, hogy úgysem tehetünk semmit, ő azt csinál, amit akar.

  A segítségét szeretném kérni, hogy mit tehetünk ebben az esetben? Fordulhatunk-e a kerületi jegyzőhöz vagy már csak a bíróság maradt? Az iskola már több, mint egy éve üzemel, azonban a zaj és a parkolási problémák fokozatosan váltak elviselhetetlenné.

  Segítségét előre is köszönöm.

  Tisztelettel,

  Sebestyén Judit

 22. Hampó Ágnes szerint:

  Kedves Fülöp Edina!
  Birtokvédelemmel kapcsolatban szeretném a véleményét kérni.
  Családiházas övezetben lakok, az egyik szomszédom zöldséges vállalkozó. Két teherautóval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a közvetlen szomszédtól 4 méter
  távolságon parkol. Tolatóradarral áll ki hajnali 3 órakor is, napi gyakorisággal.
  A családi házat használja lerakatnak , innen szállítja tovább az árut különböző üzleteibe. A nap 10 órájában dobálják a raklapokat , kiabálnak , zavarják a közlekedést is. Mindezt éjszaka is. A kertben nem tudunk nyugodtan pihenni.
  Szóltunk neki, de erre durva hangon válaszolt: ő azt csinál amit akar, ha ez nekünk nem tetszik költözzünk el.
  Három aláírással írtunk neki felszólító levelet, amire nem reagált, majd az önkormányzatnál birtokvédelmi eljárást kezdeményeztünk. A szomszéd által írt észrevételben azt írja, hogy mi hazudunk és rosszindulatúak vagyunk. Ezt a jegyő határozatban elutasította, azzal, hogy az önkormányzatnak nincs lehetősége a bizonyítékok feltárására, és fordulhatunk a bírósághoz. A zajongó szomszéd pedig úgy gondolja az önkormányzat beleegyezett a zajongó tevékenység folytatásába.
  Ön mit javasol, mit tegyünk?

  Köszönettel, Hampó Ágnes

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Hampó Ágnes!
   Az önkormányzat elutasító határozata semmiképp nem azt jelenti, hogy a szomszéd tevékenysége jogszerű. Javaslom forduljanak bírósághoz, jelentsék be a tanúk nevét, akik az Ön által elmondottakat tanúsítják, valamint csatoljanak hangfelvételeket a zajra vonatkozóan. Tisztelettel: dr. Fülöp Edina

 23. N. Gyöngyi szerint:

  Tisztelt Fülöp Edina!
  Kutyaugatás témában érdeklődnék. Van egy kistermetű kutyánk, aki sajnos ugat, ha egyedül marad otthon, napközben reggel 8-9 ig ugat kb és esetleg délután még 1 órát, max napi 3 órát 8 és 16 óra között. A jelenlegi társasházban nem szólnak érte, de tudunk a problémáról. Voltunk kutyakiképzőknél, és sajnos sok esetben nem tudnak mit kezdeni vele. Heteken belül még egy újabb ngy ekintélyű kiképzővel fogunk együttműködni. El szeretnénk költözni saját utlajdonban ugyanúgy, csak azt nem tudom mi lesz ha ott ez zavarni fogja a szomszédokat.
  Alapvetően egy nagyon kedves kutya, mindenki szereti a házban, gyerekbarát, szófogadó. Mire számítsunk? Mennyi a tűrési határ, időben? Mit tudnak tenni, ha nem sikerül megoldani a problémát?
  Azt olvastam, hogy már nem tilthatja az szmsz hogy tartunk-e kutyát a magántulajdonú lakásban.

  Köszönöm
  Üdvözlettel
  Gyöngyi

  • Reck Judit szerint:

   Kedves Gyöngyi!
   30 percet meghaladó folyamatos kutyaugatás csendháborításnak minősül (tavaly néztem utána, amikor a szomszéd kutyája ugyanezt csinálta… hozzáteszem, nagyon zavaró tud lenni).
   Esetleg érdemes lenne olyan helyen ingatlant néznie, ahol a többi lakónak is van kutyája 😉

 24. Jónásné Tóth Edina szerint:

  Tisztelt Dr.Fülöp Edina!Egy olyan ügyben kérnèm a tanàcsát ,hogy két éve költöztünk kertesházba.Két gyermekem van egy 12 és egy 5 éves.Az utcába ahol lakunk több(kb.8)velük egykorú gyermek él és a nyári szünetben kinnt játszanak az utcán olyan délután 16 órától kb.20.30-ig.Tollasoznak,kártyáznak.Mivel többen vannak néha hangosabban beszélnek ,de soha nem randaliroznak csak játszanak.Ez a szomszédoknak nem tetszik ,hogy hangoskodnak állandóan zavargásszák őket.Azt mondják nem lehet tőlük pihenni.Mennyire tartozik ez a dolog a birtokháborítás vagy csendháborítás körébe.köszönöm válaszát.

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Jónásné Tóth Edina! Sajnálattal hallom, hogy a szomszédokat zavarja a gyerekek zsivaja. Sok esetben szülők ellenkező gonddal hadakoznak: a mai gyerekek ki sem akarnak menni az utcára, a szabadba…Véleményem szerint, ha nem randalíroznak a gyerekek, akkor nem tartozik ezen ügykörbe.
   Üdvözlettel: Fülöp Edina ügyvéd

 25. Gyarmathy Bea szerint:

  Kedves Edina!

  Kertes házban lakunk (ősszel költöztünk ide), a hátsó szomszédunknak (a mi házunk 6 m-re illetve a hozzá kapcsolódó teraszunk 3 m-re van a hátsó kerítéstől)a felfújható, de nagy medencéje kb. 2-3 m-re van a kerítéstől. Nem is ezzel van a baj, hanem a keringetővel és a vízmelegítővel, amelyek nagyon hangosak. A házunk minden helyiségébe behallani, amikor működnek és valamelyik mindig megy, este 8-9-ig. Próbáltuk kedvesen megkérni őket, hogy esetleg valamilyen hangszigetelő dobozba rakják, de a válaszuk miután utána néztek, hogy az drága. Azóta a napmelegítőt, valami csőcserékkel sikerült “valamelyest” lehalkítani, de a keringető rettentő zavaró továbbra is és viszonylag sokat megy.
  Mire hivatkozhatok neki, mert nem feltétlenül szeretném feljelenteni, de valamilyen megoldást szeretném, ha találnának a problémára. Pl. jövőre helyezzék át, távolabb a kerítésünktől, de nem tudom milyen jogszabály vonatkozik erre.

  Előre is köszönöm a segítségét!

  Üdvözlettel:
  Gy. Bea

 26. Vargáné Bali Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina !

  Bizony sok társasházban vannak komoly problémák a házirend betartásával, ill. be nem tartásával kapcsolatban. A mi házunkban még a Házirend sincs kirakva.A közös
  képviselőt erre hiába kértem immár ötödik éve, mondván úgysem olvassa el senki.
  A mi társas házunkban is több albérlő van, s a tulajdonos nem érhető el, ha valami
  probléma van.A közös képviselőnk pedig igyekszik elzárkózni a közvetítői szereptől.
  A mi lépcsőházunkban él egy fiatal pár a második emeleten ,albérlőként, s a fiatalember
  asztmás,de dohányzik.Ha reggel fél 5-kor megy el dolgozni, akkor az udvari
  erkélyre kiül és nagyon hangosan köhécsel, amíg nem indul el otthonról.Ezért
  az udvari ablakokat lefekvés előtt be kell zárni, redőnyt leereszteni, hogy
  a zajtól kicsit szigeteljen./Zárt udvarról van szó!/ S ez nyár idején, amikor
  éjjel jól lehetne aludni a hűvösebb levegőn – s szellőztetni – akadályba ütközik. Beszéltem a fiatalemberrel, de a helyzet változatlan.A válasz az volt, hogy ez csak azon a héten van, amikor hajnalban megy dolgozni, ha délutános,
  akkor nincs így. Ez igaz, de a lakógyűlésen kiderült hogy hajnalban nemcsak
  én ébredek fel ilyen korán a köhögésére, hanem mások is.A rendszeres ébresztő után nehéz elaludni, s bizony ennek az egészségre káros hatása is lehet.
  Volt olyan lakó, aki azt mondta, hogy ez társasház ezt el kell tűrni, vagy el
  kell költözni! Jó helyen, jó lakásom van,elköltözzek?
  Vajon mit lehetne tenni? A rendőrök kihívása, a feljelentgetés nem az én formám.

  Tisztelettel várom válaszát :

  Zsuzsa

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Zsuzsa! A házirendnek tényleg a hirdetőtáblán a helye. Sok esetben a házirend tartalmazza azt, hogy tilos a dohányzás a folyosón, csak sajnos nem lehet betartatni, ha valaki nem tartja be, akkor szankciót nem lehet alkalmazni, még akkor sem, ha az Szmsz-ben szerepel. A Kúria kimondta, hogy bírságot nem szabhat ki a közös képviselő, illetve a társasház sem. Sajnos csak a birtokvédelem lehet a megoldás. Tisztelettel: Fülöp Edina ügyvéd

 27. Szijártó Melinda szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina,
  Vidéken kertesházban lakunk egy dombos zsákutcában erdővel körbevéve, ezidáig csend és madárcsicsergés volt minden egyes napon. A szomszéd eladta a házát és az új fiatal lakó egy motorkerékpár és robogó szervízt kezdet el üzemeltetni aminek a következmnénye, hogy nem tudunk otthon pihenni. Reggeltől estig javítja a motrokat, amihez persze ezerrel bögeti és járatja is őket. Az ablakot/ajtót nem lehet nyitvahagyni a benzingőz miatt. A fűnyirókat úgy probálja ki, hogy azzal nyírja a saját fűvét este 20után és több felvonásban, ami elég átlátszó, hogy miért épp akkor. A kuncsaftok jönnek mennek persze az esti órákban a javított járművekért ezerrel bögetve probálják ki és viszik el. A vasárnap se szent neki van, hogy éppen quadot visznek javítattni. Van erre előírás, hogy ilyen tevékenységet hol és hogyan lehet végezni? A válaszát előre is köszönöm. Üdv. Szijártó Melinda

 28. Nagy Gábor szerint:

  Kedves dr. Fülöp Edina!

  Kertvárosi területen a szomszédunk (több háznak is ezért több család nevében írok) egy autószerelő műhely, aki nem iparterületen működik ésa telepet és a műhelyt egy házaspártól bérlik. Egész nap dolgoznak, éjszaka is, hétvégén is, annak ellenére, hogy az önkomrányzattól 8-16 óra közötti működési engedélyt kértek. Mind napközben, mind éjjel a munkazaj is erős és természetesen ehhez hozzájár a minősíthetetlen viselkedéssel járó zajongás miközben jönnek mennek az autókkal, bulizank, motorversenyt rendeznek. Többször hívtuk ki a rendőrséget, az önkormányzatnál is éltünk panasszal, de 2 éve semmi változás. Kérdésem az lenne, hogy milyen formában lehetne a zaj csökkentését elérni? Esetleg a tulajdonosok fele indíthatunk-e valamilyen eljárást?
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel, Nagy Gábor

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Nagy Gábor!

   Mivel a jegyző előtti eljárás nem vezetett eredményre, ezért javaslom, hogy forduljanak bírósághoz. A bíróság feltárja a tényállást és volt már olyan eset, ahol a szükségtelen zavarást megállapították és a bíróság kötelezte a másik felet, hogy csak megadott időkorlátok között használhassa azokat az eszközöket, amelyek zavarják a szomszédokat. üdvözlettel: Fülöp Edina ügyvéd

  • Németh Péter szerint:

   Tisztelt Nagy Gábor!
   Teljesen hasonló a helyzetben vagyok az autószerelő szomszédommal.
   Szívesen vennék minden használható tanácsot, mert az önkormányzatnál teljes elutasítással van felénk.
   Több mint 10 éve harcolunk a csöndért, nyugalomért de eredménytelenül.
   Nem találtunk olyan ügyvédet aki elvállalta volna az ügyet, mondván nem kaphatunk végrehajtható ítéletet, csak a pénzt dobnánk ki az ablakon.
   Minden jó ötletre égető szükségünk van.
   Amennyiben a tapasztalatainkat meg tudnánk osztani az segítség lehetne mindkettőnk számára.
   E-mail címem: nepeter@t-online.hu
   Üdvözlettel: Németh Péter

 29. Solymosi Klára szerint:

  Tisztelt Fülöp Edina! Felvilágosítást szeretnék kérni,egy vendéglátó egység működésével kapcsolatban. Mikor ideköltöztem, az egység már működött,de az êpületen belül tartották a rendezvênyeket,ami még elviselhető volt.Három éve azonban az udvaron a nyári időszakban sátrat állítanak fel és esküvőket tartanak szinte minden hétvégén, kb reggel hatig tartósan. Az idei évben duplájára növelték a méretet, ennyivel közelebb is került. Mondanom sem kell, mivel élő zene van,hogy ilyenkor nincs alvás reggelig. Sajnos a többi lakó véleményét nem tudom ,mert nem itt éltem előtte,vagy akit kérdeztem ,azt mondta nem zavarja,de inkább talán tartanak a kocsmát üzemeltetőtől. Mit lehet tenni?

 30. T. Eva szerint:

  Kedves Dr. Fülöp Edina!

  A kicsi, magas konyha- és fürdőszobaablakunk a szomszéd kertjére nyílik. Zárt ablakon keresztül is hallatszik a szomszéd és gyermekeinek kiabálása, az egész magánéletüket halljuk, például amikor a WC-n ülünk, ők pedig az ablak alatt palacsintát sütnek, és kiabálgatnak egymásnak. Ha szólunk, akkor azzal védekezik, hogy beleszólunk a magánéletébe. Mi nem szoktunk átnézni, se hallgatózni, de sajnos hallunk minden egyes szót, hiába nem vagyunk rá kíváncsiak, és emiatt nagyon kellemetlenül érezzük magunkat (én nem tudom, mi lehet a gond, miért kiabálnak mindig). A gyerekek van hogy be is kiabálnak az ablakunkon, ha szellőztetni merünk. Ha szólunk hogy ne, pozdorjalappal támasztják be az ablakot. Emiatt kétszer is ki kellett hívni a rendőrséget korábban, hogy elkerüljön onnan a pozdorjalap. A szomszédoknak nagy a kertje, mehetnének hátra is, akkor nem zavarnánk egymás köreit, de ők az ablak alatt érzik jól magukat. Ezt a megoldást javasoltuk is neki, de ezt elutasítja a szomszéd, mert hátul az állatait tartja (lovak, disznók), véleményem szerint elég embertelen körülmények között. Továbbá a szomszéd előszeretettel vág fát vagy javít kerti szerszámokat hajnalban az ablak alatt, erre mindig felriadunk, a lakásunk másik végében is. Ilyenkor mit lehet tenni, ha lehet tenni valamit egyáltalán? Nem szeretnénk jogi háborúskodást, viszont nehezen viseljük a zajt, bekiabálásokat. Köszönöm szépen a választ.

 31. Dr Vámbéry Gáborné szerint:

  T. Doktornő!
  Egy évben egy alkalommal a településünkön lévő vendéglátóhely un. kábitószer-ellenes bulit rendez – a szükséges engedélyekkel felszerelkezve. Ezen a – reggel kb- 4-5 óráig tartó rendezvényen – különböző zenekarok , DJ-k lépnek fel igen magas hangfrekvenciával csalogatva a közönséget. Gondolom a bevételt is jótékony célra forditják. Ez persze nem biztos. A helytől kb. 100 méterre lakom, igy a zajtól a szobámban a televiziót sem lehet hallani /ezt csak a szituáció megértése miatt irom le/. A rendőrség azt közölte velem, hogy az illető vendéglátó hely rendelkezik ezen éjszakára engedéllyel,igy nem tehetnek semmit. Kérem értesitsen, hogy ezt megengedi-e a jogszabály és ha nem, hova fordulhatok ezügyben panasszal. Ez ugyanis minden évben megtörténik. Vagy: mint az ügyeletes rendőr mondta: kitartás – igy el kell viselni ezen évi egy alkalommal azt hogy éjszaka szemhunyást sem alszik a család.
  Válaszát előre is köszönöm:

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   T. Dr. Vámbéry Gáborné! Ha ez évi 1-2 alkalommal fordul elő, akkor én is azt mondanám: kitartás. Ráadásul egy jó ügy érdekében. Tisztelettel: dr. Fülöp Edina

 32. Nagy Andrea szerint:

  Tisztelt Ügyvédnő! Az alábbi problémában szeretném véleményét kikérni. 13 lakásos társasházban lakunk, főképp középkorú és idősebb lakóközösséggel. A ház mindig is csendes, rendes lakókkal bírt. Az fejünk feletti lakó nem lakik az ingatlanban, sőt, jelentős, milliós összegű tartozást halmozott fel mind a társasház felé közös költség elmaradása címén, illetve a lakása vonatkozásában bankok felé is. Állítólag végrehajtás indult vagy fog indulni ellene ezért. A lakást folyamatosan egyébként albérletbe kiadja. Legutóbb olyan pár bérli, akik éjjel-nappal üvöltöznek, hétköznap-hétvégén folyamatosan buliznak, a zenét bömböltetik, ugrálnak, döngenek a fejünk felett. Rendszeresek a 36 órás folyamatos “összejövetelek” is. A házban ez sokakat zavar de a szomszédok zöme ezt csak egymás között beszéli ki, a problémás szomszédoknak (származásuk miatt) nem mernek szólni. Mi több alkalommal normálisan, kedvesen kértük őket hogy halkabban legyenek, volt hogy hajnal fél 1, fél három de volt hogy fél 4 kor kellett felmenni hozzájuk, kérni hogy fejezzék be, mert kedd van, munkanap és aludnánk pár órát munkakezdés előtt. De nem használ ezeknek semmilyen beszéd. A közös képviselőnek telefonon múlt héten szombaton jeleztem, hogy akkor már 34 órája üvöltöztek, mint tehetek. A válasza az volt, hogy vagy hívjak rendőrt vagy írjak a kerületi jegyzőnek. Szerintem ez utóbbit neki kéne tennie. Rendőrt “nem merünk” rájuk hívni, tartunk a retorziójuktól, hogy az autónkba vagy a lakásukba nehogy kárt tegyenek bosszúból. Mi hamarosan költözünk innen, de azért addig is jó lenne aludni néha, mert a gyerekek is felébrednek rájuk. Ráadásul akinek eladtuk a lakást, – mivel akkor még üresen állt a felettünk lévő lakás – nyugodt szívvel azt mondtuk, hogy itt kedves, rendes, csendes emberek laknak. És most aggódunk, emiatt nekünk lehet-e az eladás kapcsán bajunk, hogy folyamatos üvöltözés van. Tisztelettel és köszönettel. Nagy Andrea

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Andrea! Ön nem tehet a felső szomszéd magatartásától, ez nem alapozza meg a hibás teljesítést, ráadásul, mikor eladta, akkor még nem ez volt a helyzet.
   Tisztelettel: Fülöp Edina ügyvéd

 33. Palotás Kitti szerint:

  Kedves Edina!
  Ebtartással kapcsolatos kérdéssel fordulok Önhöz.
  Családommal kertes házas, vidéki településen élek. Van két menhelyről örökbe fogadott kutyusunk. Egyiket tavaly májusban fogadtuk örökbe pici kutyaként egy salgótarjáni menhelyről, gyakorlatilag sosem ugat, nagyon okos kis keverék tacsi. Idén januárban egy facebookos oldalon altatás előtt álló kutyus lopta magát a fotójával a szívünkbe, amit meg akartunk menteni a végzettől, így felvettük a gyepmesteri teleppel a kapcsolatot, akik Edelényből házhoz is hozták nekünk az akkor kb egy-másfél éves jack russel terrier keverék kutyust. Az előéletéről annyit mondtak, hogy egy erdős részen kirakva találták őt rendkívül rossz állapotban, mivel chip sem volt benne, hiába hirdették a talált kutyák között hosszú ideig, senki sem kereste, így teljes bizonyossággal állítható, hogy szegénytől ily módon szabadult meg a “gazdája”. Nem tudhatjuk mennyit szenvedhetett az előző helyén és a menhelyen a bezártságtól, de azt sokáig tapasztaltuk, hogy az erdei séták alatt, vagy bárhol ha sétáltunk, a kutya nyüsszögve a lábunkhoz közel követett, nem mert elfutni sem akár két lépésre is. Ha eljöttünk itthonról kétségbe esett, ugatott, gondolom attól félt, mint a séták alatt, hogy esetleg mi is megválunk tőle és ott hagyjuk valahol. Kb 2 hónap alatt leáll ezekről, úgymond szocializálódott, ugatni csak akkor ugat ha jó oka van rá.
  Ezeket a hozzá kapcsolódó háttér információkat csak azért írtam le, hogy ön is tisztában legyen az előéletével.
  A gondunk azzal van, hogy új kertszomszédaink lettek, akik városi panelprolik voltak és valahogy nem esik le nekik, hogy ők egy más világba érkeztek az által, hogy maguk mögött hagyták a város tompa moraját, ezentúl a vidék élet ritmusához kellene alkalmazkodniuk.
  Az utcában ahol élünk, mindenkinek van kutyája, mindegyik ugat, némelyik éjszaka is, szinte folyamatosan. A mieink bent alszanak velünk, hamarabb fekszenek, később kelnek, teljes a csend és nyugalom. Nap közben ha éppen nincs itthon senki (ez kb 2-3 hétköznapi nap), akkor kint a jó nagy udvaron van helyük, úgy élnek, mint a királyok, tartási körülményük nem túlzok ha azt mondom példaértékű.
  Sajnos proli szomszédaink többször átjöttek szólni, hogy őket csak a mi Füles nevű kutyánk ugatása idegesíti, mert hangosabb, mint a többieké. Ez napközben van, amikor a postás megy az utcában, vagy valaki kutyát sétáltat, vagy ha a ház előtt beszélget valaki, mivel ő védi a birtokát. Ez ha összeadom percekben az összes szösszenetét, kb fél -egy órányi időt tesz ki nagy túlzással. Hiába hogy a többi kutya szinte állandóan ugat, nekik ez is túl sok és szörnyen hangos. Reggel 7 és este 6-7 közötti időben.
  Mivel mi komolyan vettük ezt a nonszensz problémát, elkerítettük a kutyákat az utcától, ami azért is probléma csak nekünk, hogy ez által a kutyák nem tartanak vissza senkit a betöréstől, stb. Lényegében nem látják el a funkciójukat. De mi ebbe is belementünk. Annyit még itt megjegyeznék, hogy a mi másik kert szomszédunknak hasonló keverék kutyája van, aki éjjel-nappal ugat, rengetegszer azzal keverik össze a miénket, aki bent a fotelban legszebb álmait alussza éppen. A problémás szomszéd még arra is lusta, ha annyira zavarja az ugatás, hogy kisétáljon a kertjébe és meghallgassa, hogy nem a miénk, hanem a következő kert kutyája.
  Volt két nap, hogy megpróbáltuk a lakásba zárni őket, de szó szerint szar volt szar hátán, pisi és csomó megrágott dolog, stb. Hiszen ezek a kutyusok sosincsenek felügyelet nélkül hagyva hosszú távon bent. Ezt nem tartjuk megoldásnak.
  Kérdésem ezek alapján az, hogy ha feljelent a rendőrségen, vagy a Jegyzőnél, akkor mire számíthatok, mennyire veszik komolyan az ilyen nonszensz esetet.
  Az ominózus szomszéd egyik este, mikor később értünk haza, megcsinált olyat, hogy a kerítéshez ment, ott inzultálta, ugatásra buzdította a kutyát, amit decibel mérővel felvett, konkrétan a kutya szájához tartva a telefont, mint egy mikrofont és azt bizonyíték gyanánt akarja ellenünk felhasználni. Többször incselkedik hasonlóképpen a kerítésnél a kutyával, piszkálja hogy ugasson, majd a szomszédokhoz megy panaszkodni, hogy hallották-e ők is milyen hangos a miénk.
  Teljesen el vagyunk keseredve. A szerintük “problémás” kutyánkat eszünkben sincs elaltani, megszabadulni sem tőle, mert szeretjük, családtag.
  Van e valami kiskapu, vagy bármi amivel felléphetünk ellenük, hogy bevédjük magunkat?
  Gyors válaszát, segítségét előre is hálásan köszönöm!

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Kitti! Önök is készítsenek felvételeket arról, hogy a szomszéd inzultálja a kutyát, valamint tanúkat, akik ezt tanúsítják. feltételezem, hogy a szomszéd a jegyzőhöz szeretne fordulni birtokvédelmet kérve, de a jegyző figyelembe fogja venni, hogy ez egy családi házas környezet, ahol kutyák igenis vannak… Tisztelettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 34. Dudaszeg Viktor szerint:

  Tisztelt dr.Fülöp Edina!

  Nem kifejezetten szomszédokkal kapcsolatos a kérdésem. Idén nyáron a falunk szomszédságában kitermelési munkálatokba kezdett egy bánya – korábban ezt mi sem tudtuk, csak később derült ki, hogy bányáról van szó. A probléma gondolom már sejthető: még a munkagépek zaja, zakatolás, zörgés elviselhető lenne (mi viszonylag távol vagyunk a munkaterülettől), azonban a gépek tolatásjelzőjének állandó sípolásától már kezd megőrülni mindenki. Több helybéli lakó is panaszkodott már, gyakorlatilag az egész településen hallani lehet, szinte minden nap (hétvégén is) hajnali 5-6 órától nem ritkán este 10-11 óráig kisebb-nagyobb szünetekkel ezt az irritáló frekvenciájú sípolást – olykor még bezárt ablakok, ajtók mellett is.
  Nyilván, ahogy én sem, úgy a többség sem várhatja, hogy a bánya bezárjon (gondolom, ez nem is működőképes lehetőség, illetve maga a település is vélelmezhetően hasznot húz ebből), de valami kompromisszumos megoldás létezik-e, lehet-e rá törekedni? Gondolok arra, hogy kötelező-e az ilyen munkagépeknek állandó jelleggel alkalmazni ezt a tolatásjelzőt, s ha igen, nem lehetne halkabban, hogy valóban csak a munkaterületen belül legyen hallható? Ha van más jogi javaslata a fentiekkel kapcsolatban, kérjük ossza meg velem, vannak-e és mik a lehetőségek, merre lehet elindulni? Eddig hivatalos úton még nem érdeklődtünk, nem jeleztük sehol a probléma tényét, Ön az első, akit ezzel kapcsolatban megkérdeztem. Válaszát előre is tisztelettel köszönöm: Dudaszeg Viktor

 35. Felhőfi-Kiss László szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  Birtokháborítás ügyében kívánok feljelentést tenni a felettünk le- illetve felszálló repülőgépek okozta zajjal kapcsolatban, valamint az egészséges környezethez való alapvető jog megsértése okán.
  Abban kérem segítségét, hogy:
  1. Hol kell beadni a feljelentést? (Budapesti lakos vagyok)
  2. Van-e valamilyen formai követelmény?
  3. Esetemben kit kell feljelenteni? (Az ügyben talán három érdekelt lehet: a HungaroControl Zrt., a légitársaságok, illetve a magyar állam)

  Röviden a tényállás: 2008-ban költöztünk Rákospalotára (Bp. XV.). Semmilyen légi forgalmat nem tapasztaltunk. Csend volt és nyugalom. Ezért költöztünk ide. 2015 augusztusától azonban valami megváltozott, és naponta egyre több repülő közlekedik felettünk. Reggel 6 óra és éjjel 12 óra között vannak olyan időszakok (1-2 órák), amikor szinte egymás után, (1-2 percenként) repülnek a gépek iszonyatos zajjal. Ez hétvégén vagy ünnepnapokon sem enyhül, sőt van, amikor nagyobb a légi forgalom, mint a hét más napjain.
  Próbáltam utánajárni, hogy mi is történhetett. Annyit megtudtam, hogy a HungaroControl büszkén írta honlapján, hogy mivel a gépeknek nem kell megkerülni Budapestet így évi 1 millió dollárt spórolnak az üzemanyagon. Valamint azt is megengedik a repülőgépeknek, hogy sokkal hegyesebb szögben szálljanak le és fel, így sokkal alacsonyabban közlekednek Budapest felett, és ezzel is üzemanyagot spórolnak, mert nem kell hirtelen felemelkedni, illetve a leszállást sem kell olyan magasról megkezdeni. Ennek azonban az az ára, hogy elviselhetetlen zajterhelés jut a pesti oldalon élőkre, több százezer ember életét keserítve meg.
  Azt gondolom, hogy a zajjal történő birtokháborítás bőven megállja a helyét, hiszen például a saját kertünket nem tudjuk pihenésre, kikapcsolódásra, használni, mert sokszor olyan elviselhetetlen a zaj.
  Azt gondolom, hogy azt sem kell bizonygatni, mennyire egészségtelen ez a helyzet, ha csak az ezzel járó stresszre vagy éppen a légszennyezettségre gondolok.
  Tisztelt Ügyvéd nő! Kérem, tájékoztasson, hogy tudnék feljelentést tenni az ügyben a bíróságon.

  Köszönöm válaszát!

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Felhőfi-Kiss László! Honlapomon rövid kérdésekre általános tanácsot tudok adni, de arra sajnos nincs lehetőség, hogy konkrét jogi problémákat oldjak meg és abban adjak mindenre kiterjedően tanácsot. Elnézését kérem. Tisztelettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

  • Szász Károly szerint:

   Kedves László! Nálunk is hasonló a helyzet… Sajnos évről évre nő a repülő forgalom, nyári hétvégéken a zaj miatt már nem lehet nyitott ablaknál aludni, sem hosszabb időre kiülni a kertbe. Azóta sikerült valamit elérni a birtokvédelem ügyében?

 36. Nagy Gabriella szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Társasházi lakásban lakom, s néhány hónapja albérlők költöztek a szomszédba, akik teljesen ellehetetlenítették a pihenést a lakásban.
  Nem dolgoznak, így a napszakok között náluk nincsen különbség. Mélynyomóval hallgatják a zenét sokszor éjjel-nappal, ha jó idő van, akkor nyitott erkélyajtó mellett, s ha épp olyan állapotba kerülnek, artikulálatlanul kiabálnak, kurjantgatnak hozzá. A mélynyomó olyan érzetet kelt a lakásban, mintha folyamatosan kalapáccsal vernék a falat.
  Én is kértem már őket néhány éjszaka, hogy halkítsák le a zenét, illetve a portaszolgálatunk segítségét is kértem. Ennek hatására még inkább felerősítették a hangerőt, s volt, hogy reggelig kiabáltak az erkélyen, hogyan fognak bosszút állni, amiért nem hagyom őket nyugodtan élni.
  A főbérlő vidéken lakik. Neki is szóltam már, de szerinte a lakók rendes emberek, s joguk van bármikor zenét hallgatni, s ő elhiszi nekik, hogy nem hangosak. A képviselője azzal fenyeget, hogy ha rendőrt hívok, s mikor az ideér, nem lesz zaj, fel fog jelenteni károkozásért és zaklatásért, amiért elűzöm a bérlőit.
  Kérem, adjon tanácsot, mit tehetek ebben a helyzetben.
  Előre is köszönöm!

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Gabriella, csendháborítás esetén hívhatja a rendőrséget, ezen kívül a birtokvédelmet kérhet a jegyzőtől. Joga van a pihenéshez Önnek és nyilván önnek vannak tanúi… Tisztelettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 37. József szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina! Mi a szomszéd kakasától nem tudunk aludni hónapok óta csak füldugóval. Szóltunk neki, de ôt nem érdeki.Nekik fél kertjük van, ès 1-30méteres távolságban kukorékol a kakas hangosan hajnal 2 tôl , néha èjfèltôl délután 4 ig, sokszor óránként akár 40 percet is. Ez a monoton zaj rendkívûl bosszantóvá vált , hogy egész nap ezt hallgatjuk. Szüleim rokkantnyugdíjasak ,én se dolgozom egész nap ezt hallgatjuk, még a tv se nyomja el a kakas hangját.A stressz is megjelent a mindennapi életünkben , illetve a füldugó használata nálam egész napos szédülést koncentrációs zavarokat okoz. Tudunk valamit csinálni? Vagy nekünk kell elköltöznünk ? Válaszát nagyon köszönjük ! Szép napot ! Tisztelettel : József

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves József! Birtokvédelemmel fordulhatnak a jegyzőhöz, azonban bizonytalan az ügy kimenetele. A jegyző azt is vizsgálja, hogy az állattartás a helyben szokásos mértéket rendszeresen és jelentősen meghaladja-e. Üdvözlettel: Fülöp Edina ügyvéd

 38. Kőmíves József szerint:

  T. Dr Fülöp Edina ügyvédnő
  Családiházas övezetben lakunk. Szomszédom szinte minden vasárnap valami zajos tevékenységet folytat,Pl,:Saját és mások járműveit javítja és bőgeti a motort vagy
  körfűrésszel fát vág. Még véletlen sem hétköznap vagy szombaton. KÉRDÉSEM van olyan rendelet ami tiltja ezt.
  Köszönettel

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves József! Érdemes megnézni az önkormányzat honlapján a helyi rendeleteket, hogy mit írnak, de egyébként pedig a szomszédnak tartózkodni kell a szükségtelen zavarástól. tisztelettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 39. Giricz Károlyné szerint:

  Tisztelt Dr.Fülöp Edina

  Négyezer lakosú településen lakunk,a házunk 30 éve épült a falu közepén,az előttünk lévő terület akkor még zöldterület volt.Tíz évvel később a területet megvásárolta egy vállalkozó aki üzleteket épített elénk az egyik üzlet tetőterébe egy lakással.Addig nem is volt baj amíg ki nem derült a lakásból egy szórakozóhely lesz.Évekig küzdöttünk a bulik ,discó miatt hiába.Az akkori tulajdonos pár évvel ezelőtt elhunyt, korán örültünk,mert a lánya aki megörökölte ugyanott folytatja amit alja elkezdett.Azt tudni kell nem rendszeresen nyitva tartó szórakozóhely,csak hétvégenként adja ki esküvőkre,bulikra.A mi házunk szemben van az épülettel kb.20 méterre,olyan elviselhetetlen a zaj néha ,hogy már a ház eladását is fontolóra vettük,de itt élünk 30 éve és mi adjuk el egy élet munkáját.A tulaj azzal jön nem kell helyi engedély neki 300 fő alatt annak adja ki akinek akarja,nincsen bejelentési kötelezettsége.A helység olyan 120-140 fő befogadására alkalmas.A tetőtéren körben ablakok azt mindig nyitva tarják főleg nyáron.Az lenne a kérésem van esetleg valamilyen megoldás részünkre.Köszönöm előre is válaszát.

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Giricz Károlyné! Ha egy vendéglátó egység engedéllyel működik, akkor is köteles gondoskodni arról, hogy a szomszédot, tehát önöket ne zavarja. Mivel a birtoksértő állapot már több, mint egy éve tart, bírósághoz tudnak fordulni. A bírósági per alkalmával igazságügyi szakértő is bevonásra kerül a műszaki megoldások megtalálása céljából. tisztelettel: Fülöp Edina ügyvéd

 40. Nagygyörgy Anna szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Egy éve költöztünk egy gyönyörű kertes házba. Nem volt tudomásunk róla, hogy a szomszéd telken esztergáló műhely működik. Munkanapokon 6-tól 15 óráig dolgoznak, ilyenkor a csukott ablaknál is halljuk a munkagépeket. Hétvégén csend van.
  Szeretnénk tisztában lenni, milyen jogi lépéseket tehetünk. Természetesen első körben a tulajdonossal szeretnénk beszélni.

  Köszönöm előre is válaszát!

 41. Nagy Ágnes szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  A teraszom alatt az utcán egy édességüzlet üzemel, amely kihelyezett egy zenélő mikulást, amely reggel tíztől délután 6-ig megállás nélkül és zavaróan hangosan énekel. Érdeklődni szeretnék, hogy ilyen esetben van-e jogom bármilyen bejelentést tenni ezzel kapcsolatban például a rendőrségen?

  Köszönettel,
  Nagy Ágnes

 42. Baksa Katalin szerint:

  Tisztelt Ügyvédnő!
  Házunkban ipari varrógéppel /tisztázóval/dolgoznak rendszeresen, melynek zaja rendkívül zavaró, panel épület lévén zúgnak folyamatoan a falak még 2 emelettel feljebb is. Az alattam lakó már elköltözött, mert nem volt nyugalma az ipari zajtól. A zajt okozó tulajdonost többször kértük már személyesen a zaj megszüntetésére, a közös képviselő is felszólította már erre. Kérdésem:Lakásban ipari géppel lehet-e munkát végezni, mint bedolgozó, különösen ha a szomszédoktól erre nem kért hozzájárulást, a társasházhoz ilyen kéréssel nem fordult.
  Köszönettel várom válaszát.

 43. Koltai Gyula szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina, családunk egy üdülőtelken (külterületen) lakik és a szomszéd ház falára (1,5 m-re a kerítésünktől)egy hőszivattyú berendezés került amely mérésünk szerint cca. 60 decibellel üzemel éjjel-nappal folyamatosan. Nagyon zavaró és rettentő hangos arra lennénk kíváncsiak hogy milyen lehetőségeink vannak hogy ezt megszüntessük,mivel sajnos erre a problémára nem látunk semmiféle békés megoldást de a zaj elviselhetetlen …..

  Előre is köszönjük a segítségét,
  K.Gyula

  • Varga Marianna szerint:

   Tisztelt Koltai Úr!

   Kérdésem lenne, hogy megoldódott-e a hőszivattyúval kapcsolatos ügy. Látom több, mint 3 éves eset,de sajnos mi is most ebben a cipőben járunk. Sajnos az Ügyvédnő válaszát nem találtam.
   Köszönöm , ha választ tudna adni.
   Üdvözlettel: Varga Marianna 06-30-406-4423

 44. Klára szerint:

  Tisztelt Dr.Fülöp Edina!
  Saját tulajdonú kertes házban lakunk, és 1 éve a a szomszédunkba kisgyerekes albérlők költöztek, akiket zavar a kutyáink ugatása. Rajtuk kívül itt MINDENKINEK van legalább 1 kutyája és macskája, néhányuknak tyúkja, libája, kacsája, sőt még pónija is! Az utca mellett vasúti töltés fut. Ennek ellenére a szomszéd kizárólag minket zaklat. Veréssel, nemi erőszakkal fenyeget, petárdákat dobál a kerítésünkre, beint, utcán utánunk köp. Gyanakszom, hogy hergelni próbálja a kutyákat, hogy aztán rögzíthesse a hangot, de azt is levideózza néha, ha kinézek az ablakomon. Nyáron feljelentést tettünk, de lezárták az eljárást, mivel a tanúk és a hangfelvételek csak a káromkodást bizonyították, a fenyegetést pont nem sikerült elkapnunk.
  A kertjeinket egy sor téglaépület választja el, így a kutyák nem jutnak közvetlen a telekhatár közelébe. Az utca felé pala és nád van felrakva. Egyes helyeken még tető is van a fejük fölött. Természetesen ugatnak, néha gyakrabban is, de elég gyorsan abbahagyják. Mindig figyelünk és rájuk szólunk, de néha nekünk is el kell menni otthonról. Éjszaka legtöbbször csönd van. Az utcában van több kutya – közte a másik szomszédjuk! -, aki sokszor órákig ugat megállás nélkül, de velük semmi baj… Nekünk meg teljesen tönkreteszi az életünket zaklatás, néha már a macskánkat is fenyegetik.
  Ma közölték, hogy szóltak a jegyzőnek és ki fog jönni. A kérdésem az lenne, hogy mit tesz a jegyző, ha kijön? Hogy bizonyítja, hogy a kutyák túl sokat ugatnak, vagy hogy melyik ugat? Hisz ha bejön egy idegen a kertbe/kerítés mellé, természetes, hogy jelzik. Állítólag hang- és videófelvételei vannak, de mennyit érnek ezek, főleg annak tekintetében, hogy téglafal, pala, nád és tető veszi körül a kutyákat? Figyelembe veszik, hogy mi már feljelentettük őket régebben?
  Válaszát előre is köszönöm.

 45. Pál Katalin szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Egy XIII. kerületi társasház első emeleti lakásának tulajdonosa vagyok. Alattunk korábban egy bemutató terem volt, amit eladtak/bérbeadtak és egy tánciskola nyílt benne. A táncórák főleg délután kezdődnek és hétközben 22 óráig tartanak, de péntekeként éjfélig tartó rendezvényekre kerül sor. A lakókat korábban nem tájékoztatták, hogy milyen vállalkozás indul a házban, sajnos az SZMSZ-ünkben nincs ez szabályozva. A tánciskola tulajdonosa szerint fogjam fel úgy, hogy egy több gyerekes, lármás család költözött alánk. Közvetlenü csak három lakót érint a 40-ből, akik közvetlenül érintekeznek a tánciskolával. Milyen úton tudom biztosítani a birtokvédelmemet?
  Köszönettel: Pál Katalin

 46. Pilise Gyula szerint:

  Tisztelt: Dr Fülöp Edina
  2016 október környékén bírtok védelmet kértem a Zalaegerszegi építésügyi hatóságnál. Mivel a szomszéd olyan közel építette a garázst faházat tárolót stb.. a házunkhoz ami nem szabályos telek határtól 10cm re ezt azért tudom mert kijöttek felmérni. Mi 1 métert annak idején el kellett hagynunk mint mindenkinek mikor épülték a házat, de őneki mint polgármester nem kellet elhagyni semmit ezért 110 cm re van a házunktól az ő létesítménye ami kb 40m hosszú.A lényeg ebből a 110cm ből 100cm a miénk, és hozzá kell tennem nem volt az épületén vízelvezető többit mindenki gondolja mennyi lehet a kár a víz miatt.A hatóságoktól kijött a pappír hogy nem létezik nincs engedélye stb semmi nincs de épület van.Ki jött a pappír hogy tegyen a papíron nem létező épületre vízelvezetőt de mivel csak legfeljebb 10 cm az övé miénken dolgozott mikor nem voltunk otthól.Szóltunk a jegyzőnek aki azt mondta ha nem tetszik valami mennyünk bíróságra. Szóltunk a helyi képviselőnek ilyenkor mi van jött a válasz ennyit megtehetnek egy polgármesternek a hivatalok.

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Pilise Gyula! Iratok nélkül sajnos nem tudok tanácsot adni, de az biztos, hogy ha a törvényeknek nem megfelelően épült a szomszéd épülete, akkor bírósághoz tudnak fordulni. Üdv.: Fülöp Edina ügyvéd

 47. Kovács Olívia szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  Egy kereskedők házban szórakozó helység (Disco) nyílik hamarosan. A disco tulajdonosának kell -e beleegyezést kérnie a kereskedők házban működő más üzletek tulajdonosaitól? Ugyanis a többi üzlet tulajdonosai félnek attól hogy a részeg fiatalok szemetelnek, esetleg az üzletekben kárt tesznek, kisebb-nagyobb dolgaikat netalán az üzleteknél végzik el.

  Köszönettel

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   T. Kovács Olívia.

   Elméletileg nem kell a disco tulajdonosának a többi üzlet tulajdonosától engedélyt vagy beleegyezést kérni.
   Üdvözlettel: Fülöp Edina ügyvéd

 48. Pusztai-Magyar Bernadette szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Családi házban élünk a férjemmel és másfél éves kisfiunkkal, amelyhez ikresen csatlakozik egy vendéglő.Zajai és bűze megkeseríti az életünket (pl. este 10-kor még húst kloffolnak). Mivel férjem (akié a ház) már 24 éve küzd az általuk keltett zajjal (volt itt már bordélyház, disco is), született egy bírósági határozat, hogy este 11 után már nem lehet náluk zene, amit ennyi év után sem óhajtanak betartani. Valójában ezért mi már nem is a zaj, hanem a vendéglő megszüntetését szeretnénk kezdeményezni. Kérdésünk az lenne, hogy ezt hogyan tudnánk elindítani? Köszönettel: P. Bernadett

 49. Jungwirth Tibor szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina !

  Jungwirth Tibor vagyok,egy vadásztársaság vezetőségi tagja.

  Azt szeretném megkérdezni,hogy kimeríti e a csendháborítás fogalmát a következő tényállás !
  Egy vadásztársaság működési területén egy gazdálkodó kihelyezett 8 darab úgynevezett Hangágyút. Ezeket az eszközöket saját tulajdonában lévő területekre rakta ki,vadkárelhárítási tevékenység végzés miatt.Legalább is, ez a gazdálkodó indoka.Szakmailag teljesen indokolatlanul.A valós ok az,hogy a tulajdonába lévő közel 600 hektár földjén keletkező vadkárak ellenértékét úgynevezett vadkár-átalány formában szeretné behajtani a vadásztársaságtól,de a valós károknál kétszer akkora összeget követelve. Amibe a társaság nem ment bele.de a mindenkori vadkárbecslési eljárás keretében megállapított összeget kifizette. Gazdálkodó a megállapodás hiánya miatt,idén szeptember elején kihelyezett 8 db. hangágyút azóta is működteti. A programozható ágyúk kora estétől reggelig ,negyedóránként három egymást ismétlő robbanó,durranó hangot adnak. Amit akár több kilométerrel odébb is lehet hallani , a széljárástól függően. Több település található a környéken ahol a lakosság folyamatosan panaszkodik. A vadásztársaság bejelentést tett a Kormányhivatalban a Vadászati osztályon,de csak egy felszólításra futotta tőlük. Négy hónapja mint ha háború lenne ezen a környéken.
  A jogszabályt jogosan lehet e úgy értelmezni,hogy védendő területnek számít a kihelyezett Hangágyúk környezete,mivel ott vadászati tevékenység folyik. A hatalmas,folyamatos durranások veszélyes mértéket bőven meghaladják.
  Tudom,egy kicsit terjedelmesre sikerült,meg talán nem is minden érthető a történetben,de minden lehetőséget megszeretnék ragadni a probléma megoldása érdekében.
  Örülnék ha átolvasná az itt leírtakat!

  Köszönettel : Jungwirth Tibor

 50. Pusztai-Magyar Bernadette szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Elkeseredve olvasom az oldalon található panaszok némelyikét. Azt vettem észre ugyais, hogy a törvény nem teszi lehetővé, hogy egy vendéglátó egység, vagy disco megnyitása a szomszédok beleegyezéséhez legyen kötve. Sajnos így a már megnyílt zajos vendéglők ellen lehet csak.fellépni úgy látom minden esetben eredémnytelenül. Ezeknek ugyanis mindig van engedélyük zeneszolgáltatásra is. Az egyszerű, nyugalomra vágyó szomszédokat miért nem védi a törvény? Birtokvédelmet mindenféle pitiáner ügyben lehet kérni (kiabáló szomszéd, fűnyírás, fűrészelés stb.), de úgy látszik a vendéglők szabadon működhetnek és nyílhatnak és zajonghatnak akár hajnali 4-ig is, ha van rá engedélyük. Az a véleményem, hogy akkor a törvény a rossz és amikor a jogászok ilyen sok esettel találkoznak, miért nem kérik a törvény módosítását? Vagy nekem, aki nem vagyok jogász, milyen lehetőségem van törvénymódosítás kezdeményezésére? Elképedve olvastam pl. hogy szórakozóhely üzemel egy társasházban. Nonszensz. De akkor is az, ha csak a szomszédban üzemel és nem kell rá engedélyt kérni a szomszédtól. Fel vagyok háborodva. Rossz az a törvény, amelyik nem köti szomszédok engedélykéréséhez az ilyen indtézmények megnyitását és nagyon rossz az a törvény, amelyik nem teszi lehetővé olyan vendéglátó egységek bezáratását, amelyek egybe vannak épülve lakásokkal (pl. panelházk, társasház, ikresen csatlakozó ház).

 51. Ladányi Gábor szerint:

  Tisztelt Ügyvédnō! 3 hónapja költöztünk megvásárolt lakásunkba, am a felettünk lakó par gyerekei 2 es 4 évesek a nap különbözö szakaiban olyan rohangálással vannak, hogy majd rank szakad a mennyezet. Mar több alkalommal kértük nevelje Meg gyermekeit, de azt mondja kötelesek vagyunk türni. Mit tehetünk? Valóban nincs jogunk pihenni saját lakásunkban meet másnak gyereke van? Válaszát elöre is köszönöm!

 52. Andrási Ildikó szerint:

  Tisztelt Ügyvédnő!

  Csendháborítás miatt keresett fel a rendőrség X.emeleti lakásomon.
  Azelőtt senki nem keresett fel személyesen problémájával a házból.
  Az indok műhely gyanúja.
  A rendőr már egyből azzal kezdte ,hogy nincs e rosszakaróm a házban.
  3 éve költöztünk ide.Van 3 ipari varrógépem,amik nagyon korszerű gépfejbe épített szervó motorosak,vagyis a motor csak akkor ad hanngot ha a pedál le van nyomva.Egyszerre csak egy gépet tudok használni.
  Az előttünk lakónak is volt egy ipari varrógépe,ami ráadásul egy öreg nagymontoros gép volt.Ő késő este is használta .
  Jártam a közvetlen szomszédainknál és az egyik nem hall semmit,a másik aki a varrógépek alatt lakik,azt mondta hall valami tompa zúgást de ő éjszaka dolgozik nappal alszik és őt abszolút nem zavarja a tompa moraj.
  Viszont az alattam lakót megállította a 8.emeletről az alattuk lakó és megkérdezte,hogy őket nem zavarja e az éjjel nappal varrás?
  Érdekes,van két gyermekem akiket hozok viszek,a kicsi sokszor beteg itthon van ugyhogy az éjjel nappal varrás eleve kizárt.
  Két szomszédom és az előttünk itt lakó is mesélt a 8.on lakókról és velük is sokszor problémája akadt felújítás stb.miatt.Állítólag borzasztó érzékenyek a zajokra,megkeseredettek,gonoszak,rosszindulatúak.Az idős apa rendőr volt.
  Lehetséges,hogy zaj ügyben neki ezért prioritása van???
  SAjnos nekünk is elhúzódott a felújítás anno és valaki fenyegető leveleket rakott ki a liftbe.
  Úgy látszik akkor valóban szereztünk haragosokat.
  Mint kiderült,egy idős házaspár lakik ott felnőtt 40 éven felüli lányukkal.
  Azt sem tudom kik ők és elképzelhetetlennek tartom hogy ők ennyire szenvednének valami zaj félétől ami mellett egy éjszaka dolgozó nappal alvó ember boldogan él.
  Az a kèrdésem,hogy hogy lehet az hogy a légyzümmögésre is ma már kijön a rendőrség?Vagyis már a feljelentő papír a kezében volt a rendőrnek.Hogy lehet,hogy az incidens időpontjában egy rendőr sem törte rám az ajtót?A rendőr vajon mièrt kérdezett arról egyből,hogy van e rosszakaróm a házban?

  Sajnos beidéztek meghallgatásra.
  A levélben nem szerepelt a feljelentő neve.Kérhetek iratbetekintést,hogy kiderüljön,hogy ki a titokzatos feljelentő?
  Ami még érdekesség,hogy a parketta alá felújításkor korszerű hangszigetelő anyagot helyeztünk el
  az áthallások miatt.

  A behívó levélben az áll,hogy lehet vinni tanút és bizonyítási eszközt.
  Ha nem tud a szomszédom személyesen eljönni,akkor elégséges e egy levél a szomszédtól?Mit lehet ilyenkor bizonyítási eszközként bevinni?
  Egyáltalán mik a jogaim?
  Hogyan védhetem magam egy indokolatlan csendháborítási esetben?
  Nagyon várom válaszát!Előre is köszönöm a segítséget!

  Üdvözlettel!
  Egy “zajos szomszéd” :))

 53. Kálmán Alida szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!

  Egy olyan kérdésben kérem a segítségének, amelyben a jogszabályok szerint nyilván nem nekem van igazam, ennek ellenére már elviselhetetlenek a körülmények.
  A belvárosban lakunk, a VI. kerületben. Állítólag a jogszabály megengedi hogy hétköznap 7-20 óráig, szombaton pedig 8-20 órág dolgozanak. A környékünkön egyszerre kb. 3-5 építkezés zajlik, egy pont velünk szemben. Tavaly márciustól… és még jó darabig. Az elején már jóval 7 előtt elkezdtek dolgozni, szombaton is, sőt, nem ritkán vasánap is. Most ez konszolidálódott a jogszabályban jelzett munkakezdésre. Ám ez nem azt jelenti, hogy emiatt csak 7 órától van itt munkazaj. (Egyébként ez csak a velünk szembeni építkezésre igaz. Pár házzal arrébb korábban kezdenek és sokszor dolgoznak/dolgoztak vasárnap is – mi azt is jól halljuk!)
  Kérdésem normális-e, hogy ezt ennyi időn keresztül kell elviselni? (Főleg annak tükrében, hogy éjszakánként is sokszor felébrednek az itt lakók a bulituristák miatt!) Normális, hogy a mai világban (maikor már nem 8-16 óra között dolgoznak csak az emberek, ennyire ne számítson a lakók életminősége, a pihenéshez való joga?
  Én gyakorlatlag egy éve folyamtosan fáradt vagyok, álmomból a kalapálás, dobálás riszt fel, és komolyan kezdk idegileg kimerülni. Nem csak én, beszéltem pár emberrel a környéken, mindenki teljesen kivan idegileg. Ráadásul ez a fajta zajszennyezés tényleg megbetegíti az embert.
  Nem az a baj, hogy dolgoznak, hanem hogy miért ekkor kezdik el? csak egy órával később kellene eltolni a kezdést, és már nem lenne ilyen elviselhetetlen. A szombati napról nem beszélek, az ordenáré korai, amit megtehetnek…
  Kérdésem, tényleg el kell viselni a belvárosban lakóknak ezt a fajta zajterhelést is? Nem lehet tenni semmit? Nekünk nincs jogunk pihenni?

  Köszönettel: K. A.

 54. Szöllősi Emma szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  Hasonló problémám van mint itt két embernek..
  Önkormányzati lakásba beköltözött egy hölgy három gyerekkel. A hölgy folyamatatosan üvökt, veri a gyerekeket. Amikor nem akkor a három abszolút neveletlen gyerek dübörögve rohangál biciklizik, ugrál, kalapál (felmentem szólni és ott előttem rakatta le a kalapácsot a gyerekkel) üvöltözik mint a sakál. Hajnali fél öttől fél nyolcig aztán délután hárontól este tízig. Hétvégén egész nap ez megy. Mivel egyébként szakban dolgozom, ne lehet pihenni így. Semelyik napszakban. A felszólítások után még jobban csinálják, lehet hallni a biztatást meg mikor visszakiabál a gyerek: anya így elég hangos. Egyszer már tavaly novemberben kaptak bírságot. Akkor szóban burkolt fenyegetést kaptunk, hogy ki ne merjünk menni az utcára. Aztán ugyancsak burkolt fenyegetést függesztettek a lépcsőház faliújságjára. Hangfelvételeket mutattam be a hölgy üvöltéséről, éjszakai bútortologatásáról, kalapálásukról, gyerekveréséről, a fenyegetésről az önkormányzatnak, de semmi nem történt csak a sajnálatukról biztosítottak. Csak attól még én nem leszek kipihenve. Decemberben emiatt vesztettem el az állásom, mer ilyen körülmények közt nem tudtam vállalni a háromműszakot. Egyébként az előző önkormányzati lakást azért cserélték el erre, mert az ottani lakók is panaszkodtak rájuk folyamatosan. Csakhoyén egyedülállő nő vagyok és egy roma fiatalember jár le megfenyegetni engem. Két éve kűzdök. Van még bármi esélyem? A lakás hiteles, ne, tudom annyiért eladni ami a banknak elég volna, nemhogy még másijat tudjak venni!

  Válaszát agyon köszönöm!

  Tisztelettel

  Szöllősi Emma

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Emma! A blogban is ismertetett utakat tudom ajánlani Önnek is, sajnos nagyon nehéz ebben az ügyben a jogérvényesítés. tisztelettel: dr. Fülöp Edina

  • Hajdu Viki szerint:

   Az illetékes önkormányzatnak kell részletesen levélben leírni.

   Ha többeket zavar,gyűjtsenek aláírást

   Gondolom rendőrt is többször hívtak.

 55. Kis Klaudia szerint:

  Tisztelt Edina!

  Speciális esettel fordulok Önhöz, mivel nem tudom, hogy ebben az esetben mit lehet tenni.
  Társasházban élek, a szomszédunkban egy éber kómában lévő beteg is lakik, aki magatehetetlenül fekszik egész nap és napszaktól függetlenül üvöltő, nyüszítő hangokat ad ki, amit nemcsak mi, de a lépcsőházban többen is hallanak. Megkerestem ezzel kapcsolatban a közös képviselőt, aki annyit mondott, hogy ezt tőrni kell, mert egy beteg emberről van szó. Igen ám, de ő éjjel-nappal nyüszít, gyakran órákig. Ez főképp éjszaka kellemetlen. Már a lakás tulajdonosát is felhívtam, ő azt mondta, hogy hamarosan elköltöznek úgy is, ennek már 1,5 éve, de nem úgy tűnik, hogy mennének.
  Hová fordulhatok az ügyemmel?

  Köszönettel:
  Kis Klaudia

 56. Szegvári György szerint:

  Tisztelt Dr.Fülöp Edina!
  Az Orbánhegyi úti társasházban lakom.Ez egy 10 lakásos társasház.Van egy szomszéd aki óvodát akar nyitni és a leendő óvodásokat be fogadja nappalra úgymond szoktatás céljából.Ilyenkor több gyerek,néha 10-15 gyerek is rohangál,sikongat,a virágokat nem kímélve letépik vagyis zavarják a békés csendes életvitelt.Mikor szóvá tettem az volt a válasz hogy az ismerőseit hívta meg egy kis beszélgetésre.El is hinném ha nem napi szinten tenné.Ilyen esetben tudunk e tenni valamit,hogy ezt a megnyilvánulást abba hagyja?Vagyis szeretnénk továbbra is nyugott,csendes élelet élni. Egyebként a házban többségében idős emberek élnek.Köszönettel várom válaszát!

 57. Kiss Katalin szerint:

  Tisztelt Dr.Fülöp Edina!

  Mit tehetnénk abban az eyetben,ha 2. szomszédunk (falun élünk) udvarában több ponton hangszórókat helyezett el és számznkra rettentően zavaró hangerővel hallgatja a zenét?Nem tiniről,40-es házaspárról van szó.Mióta megszületett a kisfiúnk udvarias hangnemben áttelefonaltam,hogy legyenek szivesek lehallkítani,ennek a következménye az lett,hogy nem állnak szóba velünk és a zene hangosabbá vált.Edfig csak tavasztól őszig kellett élveznünk a hangzavart,de most mar januarban is,ráadásul 1-2 óra között kezdődik délután altatási időben.Legszívesebben a rendőrséget hívnám ki,de mi történik,ha addigra lekapcsolja mire kijönnek?A jegyző felszólítását nem igazán látom járhatónak,természetükből kifolyólag még emelnék a hangerőt.Ha egyáltalán van még hova…Zsákutcában lakunk,összefogni nem tudnánk senkivel,akiket még zavar,néhány ház található az utcában.Őszintém szólva úgy érzem erre megoldás nem lesz,de elfogadni nem igazàn tudjuk a helyzetet.Magunk miatt sem,de kisfiúnk miatt főként.Válaszat előre is nagyon köszönjük!

 58. Bálint Kata szerint:

  Kedves Sorstársak!

  Úgy tűnik, tudomásul kell vennünk, hogy a jogkövető, civilizált magatartást tanúsító állampolgárt a törvény csak papíron védi, egyébként ki vagyunk szolgáltatva a senkire tekintettel nem lévő, az emberi együttélés írott és íratlan szabályainak fittyet hányó, kíméletlen, önző zajkeltőknek.
  Olyan helyen lakom, ahol a fejünk felett igen alacsonyan szállnak a repülőgépek, a lépcsőházban és udvaron lármáznak a gyerekek, hetenként kétszer kora reggel jön a kukásautó – de ha hiszik, ha nem, ez engem abszolút nem zavar. A számtalan palotapincsi ugatása sem. Olyasmi eszembe sem jutna, hogy egy évente egyszer sorra kerülő zajos rendezvény miatt akár csak egy percig is bosszankodjam!
  De most hajnali négy óra van, és este nyolc óra óta dübög nagy hangerővel az egyik fölöttem lévő lakásban a zene, megfűszerezve visítozással, gajdolással, ajtócsapkodással. Három-négy lakó van a házban, akik a fent leírt kategóriába tartoznak, és kizárólag úgy tudják élvezni a zenét, ha azt mindenki másra is rákényszerítik. Reggel, délben, délután, éjszaka – mindegy nekik, ahogyan épp sikerül. Ajtó-ablak nyitva, egyszer-kétszer már kértem őket, hogy halkítsák le, de egyik azt mondta: csukjam be a saját ajtómat, a másik meg, hogy ne mondjam már, hogy három lakással odébb én bent hallom, hogy ők buliznak. Meg hasonlókat.
  Elköltözni nem tudok, nincs annyi pénzem, rendőrt hívni nem merek, nehogy bosszút álljanak rajtam – meg hát ki se jönnének, ha nem tudok pontos nevet és ajtószámot mondani. Még dolgozom 62 évesen, aludni, pihenni azonban nem tudok, mert ha véletlenül csend van, akkor is félek, hogy: na, mindjárt elkezdi valamelyik.
  Tisztelt Ügyvédnő!
  Lehet, hogy a jogszabályok jók, az is lehet, hogy a hatalommal szemben több garanciát tartalmaznak az egyén számára – de a jogalkalmazás tapasztalatom szerint öncélúvá, papírízűvé vált, s a jogsértőknek gyakran sokkal inkább figyel a jogaira, mint a jogkövetőknek.
  A zajártalom súlyosan egészségkárosító. Komolyabban kéne kezelni.

  Üdvözlettel: Bálint Kata

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Kata! Sajnos nagyon rossz a szabályozás, egyetértek. Sok embernek van panasza, és fél. Üdvözlettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 59. Csáki Zoltán szerint:

  Tisztelt: Dr Fülöp Edina!
  Társasházban élünk 2,5 éves kisfiunkkal és majdnem 3 éve béreljük a középső lakást.

  Nem hallgatunk zenét, nem táncolunk, nem tologatjuk a bútorokat, nem barkácsolunk, nem labdázunk, nem üvöltözünk stb… Kedves normális család vagyunk, akik természetesnek veszik, hogy el kell viselnünk a közvetlen szomszédiaktól érkező zajokat és igyekszünk a lehető leghalkabban élni.

  Az elmúlt években mindig, amikor összefutottunk valakivel a házban kérdeztük, hogy zavarja-e valami és a válasz mindig megnyugtató volt, de a hátunk mögött a főbérlőnknek már harmadik-negyedik alkalommal küldenek ketten összefogva agresszív, feljelentéssel fenyegetős reklamációs üzenetet. Az első például az volt, hogy a 12 hónapos gyerek egész nap motorozik a lakásban, holott még járni sem tudott.
  A második szerint a 2 éves gyerek egész nap rohangál a nyáriszünetben, pedig napi 4-5 órát voltunk vele az udvaron.

  Mi minden reklamáció után azonnali intézkedéseket vezettünk be, hogy a szomszédoknak jobb legyen és ne zavarjuk Őket. Például ma már szandál nélkül kell otthon lennie, hogy halkabb legyen…

  Én megértem, hogy már idősek, egyedül élnek és sokat kell dolgozniuk, hogy hajtani tudják a mókuskereket, így nem is várom el, hogy megértsék, hogy milyen egy 2-3 éves gyerek, aki néha nevet, sír, játszik, ágyon ugrál vagy éppen visszaszalad valamiért a szobájába.

  Augusztusban, a harmadik után, azonnal gyűlést hívtam össze az érintetteknek, hogy legyen valami megállapodás. A megállapodás létre is jött miszerint 20.00-tól csöndnek kell lennie. Emiatt nem is aggódtunk, hiszen tudtuk, hogy a gyerek hamarosan kezdni a bölcsit és a 6.00 kelés miatt 20.00 kor az ágyban lesz. És ez így is volt az elmúlt 5 hónapban:

  A gyerek napirendje minden nap így néz ki:
  6:00 ébresztő – 7.00 Bölcsiben – 17.20 hazaérkezés – 19.00 vacsora – 19.30 fürdés – 20.00 ágyban fekszik mesét néz – 21.10 re mindhárman az ágyban fekszünk.
  A fenti időpontok esetenként 20-25 perccel eltolódhatnak, de ez garantáltan így van.

  Mindezek ellenére a főbérlő el akar küldeni minket, arra hivatkozva, hogy Ő rendőrségi ügyet nem akar és mivel tudom, hogy az előző lakókat is így üldözték el sokat olvastam a témában, de azért érdekelne a tanácsa/ javaslata.
  Sajnos a főbérlő simán elhisz mindent, amit mondanak, hiába beszélek vele látom rajta, hogy nekik ad igazat Én nem félek a feljelentéstől, mert a lelkiismeretem tiszta és a PTK sem fog szabálysértést ítélni egy 2-3 éves gyereknek, aki normálisan játszik, vagy a szüleinek, akik nem kötözik a TV elé a gyereket.
  Szomorú vagyok, hogy egyesek, annyira utálják a gyerekeket, hogy ezért másokat jelentgetnek fel.

  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
  Üdv, Zoltán

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Zoltán!

   Feljelentéssel nem érnek el semmit a szomszédok, mert az csak csendháborítás esetén állná meg a helyét, Önök pedig nem hallgatják hangosan a zenét, stb.
   Birtokvédelem iránti kérelemmel fordulhatnak a lakók a jegyző felé, hogy tiltsa el Önöket a további jogsértéstől, de önök nincsenek is otthon, így nem gondolnám, hogy tanúval bármit tudnának igazolni. Sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon nem toleránsak az emberek. Kitartás. Üdv.: Fülöp Edina

 60. Véghné Viniczai Marianna szerint:

  Tisztelt Dr Fülöp Edina!

  Egy új építésű 4 lakásos társasházban vettünk egy lakást. Anno az adásvételi szerződésben a teljes kész átadás (udvar,lakások,társasház) 2017. március 30.
  A felettünk lévő 4. lakás nincsen kész, az udvar és a kinti lépcsőház nincs kész. 3 lakás eladva, 2-en tavaly aug és szeptember óta itt lakunk. Használatbavételi és lakhatási engedély megvan. Tulajdoni lap folyamatban (kivitelező mondta).
  Három 6 éven aluli gyermekem van. Köteles vagyok eltűrni az egész napos kopácsolást-fúrást? Főleg alvásidőben hangoskodnak… Volt hogy órákra eltűntek a munkások,a szerszámok,szikék stb szétdobálva előhagyva…Arról nem is beszélve hogy a kaput mindig nyitva hagyják. Tehetek ez ellen valamit,vagy kénytelenek vagyunk tűrni?
  Köszönettel:
  Véghné Viniczai Marianna

 61. Hegedűs László szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Az okból fordulok Önhöz és kérném ki a kedves véleményét, hogy
  2017 decemberében albérletbe költöztem, teljesen bútorozatlanban,amit idővel szeretnék bebútorozni és már csak 2-3 tétel hiányzik…
  Ez okból kifolyólag is lehetséges,hogy jelenleg még visszahangzik a lakás, illetve a falak is vékonyak.
  Én évekkel ezelőtt Dj-ként dolgoztam… mára már csak hobbinak maradt meg ez a számomra igen kedves szokás. Jelenleg a vendéglátásban dolgozom, pincérként, ami azt jelenti, hogy reggel 8 tól este 10-ig vagy éjfélig dolgozom. Amikor átköltöztem rendszeresen hallgattam zenét volt ,hogy akár este 10 kor is a mindössze 2db 20 Wattos hangfalammal. Szólt is kettő szomszéd ,elnézést is kértem majd leredukáltam a “hangoskodásomat“ az esti órákról és heti egy alkalommal hallgatok zenét ,akkor is nagyjából egy órán keresztül… ( a többi alkalommal fejhallgatót használok)
  Előző héten egyetlen szabadnapom volt és vasárnap délután történt a heti egy alkalmas zenélésem..
  Megjegyzem az incidens ,amikor szóltak nekem a főbérlő által , mivel persze nem hozzám kopogtak ,jeleztek semmit,hanem egyből a tulajdonosnak , számomra ez is igen kiábrándító… Szóval ez a jelzés január elején történt.. A december elsejei költözésem óta két alkalommal fordult elő,hogy két vendéget fogadtam éjszaka… (26 éves vagyok, nem járok el hetente bulizni, nem tartom magamat kicsapongónak, mivel havi átlagot nézve 210-230 órát dolgozom az átlagnál több pihenésre van szükségem) .. Ezen a héten hétfőn történt ,hogy ,amikor reggel 8 kor elindultam dolgozni és éjszaka 22:30kor hazaértem egy 5 oldalas dokumentum fogadott az ajtómon csimpaszkodva, hogy amennyiben nem tartom be a szabályokat fel leszek jelentve. A dokumentumban egy weboldalról kimásolt ,paragrafusokkal ellátott szöveg fogadott, hogy az egy köznépi hiedelem,hogy este 10 től kell csendben maradni és gyakorlatilag bármi ,ami a szomszédokat idegesíti, akár a mosógép, akár a hangos társalgás vagy legyen bármi szabálysértésnek számit és komoly pénzbírságot vonhat maga után. Arra gyanakszom,hogy a felső szomszédom lehet az elkövető, mivel a szembe szomszédommal már beszéltem és tudom,hogy van egy kis babája, kétszer szólt nekem ,hogy hangos a zene, azóta véleményem szerint csendben vagyok és nem is szólt többet. Mellesleg földszinten lakom és rettentő vékonyak a falak,mert minden alkalommal hallom ,amikor velem szemben a kisbaba sírdogál, a szülők veszekednek. Én egyszer sem szóltam nekik.. Ezt a második beszélgetésünkben ki is fejtettem neki, majd csendben elköszönt tőlem. Amennyiben decemberben hibás voltam a hangoskodás miatt, úgy azt jelen időszakban mondhatni nullára minimalizáltam, mégis mindig ér valamilyen negatív inger ezzel kapcsolatban. Eddig soha senki sem szólt az előző lakhelyeimen, ebből kifolyólag gondolom azt, hogy nem teljesen vagyok vétkes. Azért is részleteztem ennyire ezt a történetet , illetve mentem bele a munkakörömben, hogy ezáltal is át adjam az otthonomban tartózkodás mennyiségét . Nagyon érdekelne, hogy van e valamilyen zajszint ,esetleg decibel határ ,ami ilyen esetekben gátat szabhat mindennek. Kérem sokra becsült véleményét . További kellemes napot.
  Tisztelettel: Hegedűs László

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves László!
   Sajnos nincs decibelszint, ez szubjektív. Sajnálom, hogy ilyen incidensek érik. Sajnos az emberek egyre türelmetlenebbek és egyre kevésbé toleránsak, ahogy tapasztalom. Üdv.: Fülöp Edina ügyvéd

 62. Varga Edina szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina,
  Társasház 7. emeletén lakunk. Egy lakás található a fejünk felett, ahova egy 30 év körüli fiatal ember költözött, de előtte lakás felújításba kezdett. A felújítás során a társasház közös gravitációs szellőzőjébe, mely a fürdőben és wcben található légelszívót szerelt. Mivel egy szűk keresztmetszetű szellőzőről van szó az elhelyezett tárgy hangját igencsak felerősíti, ezálral az egész lakásban a zúgás elviselhetetlen. A hang erőssége egy porszívó hangjához hasonlítható.
  A közös képviselőtől kaptam egy levelet, mely arról tájékoztat, hogy ilyen berendezés nem szerelhető be a közös szellőzőbe, mert az funkcióját veszti.
  Többször kértük a felettünk lakót, hogy mellőzze a légelszívó használatát főleg éjjel, hajnalban. Napközben órákon át nem kapcsolja ki, annak ellenére, hogy annyi időt nem lehet a wcn tölteni.
  Tekintettel arra, hogy a lakásába nem mehetek be, nem tudom bizonyítani fotoval, hogy rendelkezik ilyen berendezéssel.
  Hogyan tudom leszereltetni a lakásából a zajt keltő berendezést? Kinél tudom kezdeményezni az eredeti állapot helyre állítását?

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Edina! Birtokvédelmi eljárást a jegyzőnél kezdeményezhet. Tanúkkal tudja alátámasztani a zavarás tényét.Üdv.: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 63. Hideg Alexandra szerint:

  Kedves Edina,
  Mi egy társasházban élünk, a most 14 hetes gyermekünkkel. A szomszéd lakást épp a gyermekünk születésekor értékesítették, és gyakorlatilag 14 hete tart a felújítása, nem tudunk hétvégente pihenni. Azzal semmi probléma nem lenne, hogy a felújítás zajjal jár, viszont ezt szinte kizárólag hétvégéken végzik. A tulajt először kb 6 hét után kerestük fel, ígéretet tettek, hogy hétvégén nem lesz zaj. Ennek ellenére folytatják, hétvégén flexelnek, falat vésnek, tegnap parkettát csiszoltak szombat délelőtt. Többször kértük, dolgozzanak hétköznap, a rendőrség kihívását is kilátásba helyeztük, de közli, hogy ő nem állíttatja le a munkát, majd ha befejezték, akkor leállnak. Azt sem tudja megmondani, mikor terveznek beköltözni, a végtelenségig is tarthat, mert nem haladnak a munkákkal, az ott dolgozók saját bevallása szerint is hétvégéken dolgoznak, mert “hétköznap nem tudnak jönni, mert dolgoznak”. A tulsjdonost a közös képviselő is felszólította írásban 2x. Hangfelvételek és tanuk bizonyítják a hétvégéken a zajt. Ez esetben jól gondolom, hogy kérhetünk birtokvédelmet? Ezzel kapcsolatban várhatóan mennyi idő alatt születik határozat?

 64. Nagy Józsefné (Ilona) szerint:

  Tisztelt Dr.Fülöp Edina!
  A mi problémánk is hasonló,mint amit előttünk írtak.3 éve költöztünk egy panelház 3-ik emeletére.Felettünk egy 3 gyerekes család lakik, 3 hiperaktív gyerekkel,de a szülők sem különbek,mert a családanya rendszerint éjjel 11-és 12 óra között takarít a konyhában,ami azzal jár, hogy mintha malomköveket görgetnének felettünk. A gyerekek ( 10, 6 és 3 évesek) esti ajtócsapkodása (akár 10 órakor is), dübörgése, kiabálása, visítása, nehéz tárgyak erőteljes földhözvágása esténként már teljesen felőrölte az idegeinket.Egy éve szóltunk nekik, kértük, az volt a válasz, hogy amikor ők 8 éve ideköltöztek, velük is ezt tették a felső szomszédok, és hogy nyugodtan el lehet költözni.Megjegyzem, diplomás emberek, főleg a családfő) Amikor felzörgünk késő este, akkor erőteljesen visszazörögnek.Hallani, amint a kedves szülők biztatására a gyerekek még jobban bevadulnak.Újabban már ajtót sem nyitnak nekünk.A télen egy alkalommmal kihívtuk a rendőrséget,aki azt felelte, ez ellen nem tehet semmit, mert a gyereknek is le kell vezetni az egész napos feszültséget… A zaj, amit esténként okoznak, a 4-ik emeletről a földszintre lehallatszik.Ez az állapot már tűrhetetlen, családom mindhárom tagja az egészségügyben dolgozik, nem tudunk pihenni, éjjel randaliroznak, másnap az asszonyka akár délig is alszik. Az ismerőseim javasolták a jegyzőnél a birtokvédelmet, de ehhez tudomásom szerint min.2 tanu szükséges.A lépcsőházban senki sem szereti őket, tudják, milyen neveletlenek a gyerekek (is), de nem hiszem, hogy tanuskodnának, mert szerintem mindenki félti az autóját,ami kinn áll a lakás előtt.Ez az állapot már elviselhetetlen, már azon gondolkodtam,hogy jó lenne eladni a lakást.De miért én huzzam a rövidebbet?Nem beszélve róla, hogy már mi sem vagyunk fiatalok. Nagyon szépen kérem, kedves Ügyvédnő, adjon tanácsot, mit az,amit tehetünk ez ellen? Üdvözlettel:Nagy Józsefné

 65. Horváth Tìmea szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Szeretném a véleményét kérni abban, hogy meddig vagyok köteles eltűrni a mellettem lèvő lakás felújítási munkálatait. A szomszéd 140m2-es lakást október óta újítják, minden nap azóta, ami lassan fél éve. Itthonról is dolgozom, és már idegroncs vagyok a munkásoktól, a zajtól, és hogy már lassan fél éve nem tudok 8nál tovább aludni. Ráadásul állandó kosz van, nem takarìtanak, és hordom be a mocskot a lakásomba. Szeretnék nyugalmat, ès tisztaságot végre. Meddig vagyok köteles ezt eltűrni? Jogosult vagyok legalább vmilyen kártérítésre? A tulajdonos folyton új dolgokat talál ki, így még mindig nem tudják, mikor végeznek.

 66. Benda Klára szerint:

  Közel egy éve örököltem a lakást, amiben most lakom, egyedül.
  Legfelső emeleten vagyok, és az alsó szomszéd már sokadszor jár nálam, azt kifogásolja, hogy túl hangosan járkálok a lakásban. Újabban fel is szokott kopogni…
  Én elég csöndes életet élek, reggel elmegyek dolgozni, estefelé hazajövök, havonta 1-2-szer 12 körül érek haza, de vendégeket nem szoktam hívni, így nem is beszélgetek senkivel. Néha telefonon. Zenét nem hallgatok, tévém nincs. Filcpapucsot hordok, a súlyom pedig 50 kg…
  Egyet lehet elmondani: sietősen járok, ha csöng a telefon, akkor önkéntelenül igyekszem felvenni, és gyerekkorom óta sarkosan lépek.
  Feljelenthet birtokháborításért az általa hangosnak vélt léptek miatt, ha azt állítja, hogy ez számára zavaró? Ha ez nincs így, hogyan tudnám jogi értelemben is világosan a szomszédom értésére adni, hogy hagyjon fel a kellemetlenkedéssel?
  Túl a rendszeres kopogáson, amit akár éjfélkor is szívesen bevet, most azt találta ki, hogy egy percen át folyamatosan és idegesen csönget. A viselkedése számomra ijesztő, és szándékoltan félelemkeltő. Külön ijesztő, hogy annyira mondvacsináltnak tűnik a panasza, mintha valójában csak az ürügyet keresné, hogy belémkössön.

  Szeretném azt is megérteni, mikor végezhetek jogosan bármi valóban zajos tevékenységet. Például ha fel szeretnék tenni képeket a falra, vagy esetleg egy polcot felfúrni? Van olyan időszak, amikor ilyen kisebb, zajosnak mondható tevékenységeket elvégezhetek anélkül, hogy attól kellene tartanom, joggal jelent fel a szomszédom?

 67. R. Attila szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina ügyvéd!

  Olvasva a hozzászólásokat, némi aggodalommal tölt el, hogy lehet meddő próbálkozás már a kérdés is.

  1., Kertes házban lakom egy vidéki városban. Nem közvetlen (? Egysávos “T”-alakú útkereszteződés átlós túloldalán, de a 25 méter meg nem haladja a távolság) szomszédomnál jelenleg 5 kutya található az ott egybenyitott telken. Mivel a szomszéd ház tulajdonos az angol-típusú lakásokból többet birtokol, melyből kettőt kiadott albérletbe, így nem biztos, hogy a
  szomszéd tulajdonosé a konkrétan kifogásolt kutya, hanem valamelyik albérlőé. Az 5 kutyából 2-vel alapvetően nincs is probléma, mert a tulajdonos a hangszennyezésről (semmilyen körülmények között nem ugat, mindegy mi van az utcán, vagy mit lát) teljesen leszoktatta a kutyáit.
  A másik 3 kutya azonban már problémás.
  A 3-ból 3, ha élőlény (humanoid, kutya, macska, bizonyos madarak) jelenik meg a látótérben, akkor úgy dühöngenek és torkaszakadtából üvöltenek, amire szó nincs.
  A 3 kutyából azonban van 1, ami mindent felülmúl.
  Függetlenül attól, hogy az utcán nincs sem ember, sem kutya, sem macska, semmilyen inger-élőlény, mindegy, a legtöbb éjszaka ~22:00-4:00-ig ugat.
  Nem ilyen svájci óramű pontossággal kezdi az ugatást, de ez idő tájt. Most, hogy írom ezt, igen most is ugat, gyakorlatilag folyamatosan. Egy esetben van kivétel, ha esik az eső.
  Nappal persze alszik, így gondolom ez az éjszakai őrjárat.
  A probléma az, hogy ettől viszont elég körülményes aludni. Szinte lehetetlen.
  Az ingatlan felkeresése esetén eddig mindig a tulajdonos nyitott ajtót, aki hasonló mentalitással bír, mint a korábbi kommentelő, amolyan,
  akinek nem tetszik a kutya ugatása, az panelproli, költözzön el.
  A többszöri megkeresésemre annyi válasz érkezett, hogy (idézem): “A kutya azért van, hogy ugasson”.
  És ennyi. Nem lehet vele beszélni.

  Igazából felőlem tarthatna 9 kutyát is, és ki lehet képezve, hogy bárki, aki a tulajdonos jelenléte nélkül az ingatlan területére lép, azt olyan mértékben falják fel (amolyan birtokvédelemként), hogy DNS-ből lehessen csak kimutatni, hogy lehet járt itt valaki.
  Egy kérésem van: Csendben!

  Hogyan orvosolható ez a zaj-szennyezés?

  Jelenleg sajnos azt látom, hogy egy kutyának több joga van a nyugalomhoz, mint egy embernek.
  Ha egy kutya nem alszik, jönnek az aktivisták, ha egy ember, akkor költözzön el, törődjön bele, az le van…stb. :-/

  Még annyi kérdésem lenne (nem zaj alapú), de talán birtokvédelem.
  2., Ahol dolgozom, ott az üzlet egy társasház földszintjén van.
  A probléma az, hogy az üzlet felett lévő lakások valamelyikéből (már van sejtés, melyikből), az ott lakó rendszeresen az erkélyen át üríti a hamutálját az előttünk elhelyezkedő járdára, sokak örömére. “Jobb” esetben csak a járdára hullik szemétként, de esett már árú-szállító járműre, gyalogos tarkójára, sőt még babakocsiba is.
  3., Valamint a környező üzletek szinte mindegyikében dohányzó fiatalok dolgoznak, de az üzlet elé járnak dohányozni (mert sokáig üres volt és ezt szokták meg), ahol dolgozom, annak ellenére, hogy 2 figyelmeztető tábla is jelzi, hogy “Az üzlet 5 méteres körzetében tilos a dohányzás”.
  (Igen, olykor az 1 m-t nem haladja meg a dohányosok és az üzlet közötti távolságot).
  Néhányukat már sikerült leszoktatni arról, hogy odaszemeteljenek, de sajnos 3-7 fős társaságok csak odajárnak dohányozni, ami roppant zavaró. Értem én, hogy közterület, de akkor ebből az jön, hogy ez van, ezt (is) el kell fogadnom?

  Esetleges válaszát előre is köszönöm!

  • Kaczor Franciska szerint:

   Tisztelt dr. Fülöp Edina!

   Az alábbi kérdéssel fordulok önhöz, a szomszédom az emelődaruját ( amit a vállakozásában használ) folyamatosan az udvarán szereli ( legyen az szombat délelőtt v. délután, de vasárnap is előfordul – sajnos heti gyakorisággal )ezzel zavarva az itt élőket, közöttük minket. A hátsó udvarunk szomszédságában történik a szerelés, ami már nagyon zavaró. Mit tehetünk?Családi ház övezet részben lakunk. Előre köszönöm megtisztelő válaszát, Ciska

   • dr. Fülöp Edina szerint:

    Kedves Ciska, egy éven belüli birtoksértés esetén a jegyzőhöz, egy éven túli esetén a bírósághoz lehet fordulni a zajos jogsértés megszüntetése céljából. Üdv.: Fülöp Edina

 68. Varga Zsolt szerint:

  Tisztelt Fülöp Edina.
  Egy lakótelepi lépcsőhàz földszintjén lakom. Alattunk évek óta egy cipészműhely üzemel. Ennek minden hozadékàval: àllandó ajtócsapkodàs,ragasztószag,tàrva nyitva a lépcsőhàz és ezzel együtt a pincebejàrat is. A közös képviselőnket nem igazàn érdekli,többszöri jelzésemre sem csinàlt semmi érdemlegeset. Àllandóan azzal jön hogy ezt a többség megszavazta. Mert így valamivel kevesebb a közös költség. Kérdésem: ha nem akarok cipészt a pincémben akkor a többség leszavazhat?
  Azt gondolom hogy a szavazók nincsenek tisztàban hogy mit szavaztak meg mert csak az én lakàsom van közvetlen a cipészet fölött.Ennek minden hàtrànyàt legelőször én kapom. Csendhàborítàs van mert àllandö a jàrkàlàs és a bejàrati ajtöcsapkodàs. A nyitott ajtók miatt illetéktelenek jàrkàlnak a hàzban . Hovà fordulhatok?
  Vàlaszàt előre is köszönöm.

 69. Leszkovárné Tamás Andrea szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp edina. Kérdezném öntől hogy mi egy panelépületben lakunk. Mellettünk nagyon közel van egy nagy parkoló. Este 20óra után sok autós bömbölteti a zenét kiabálnak stb. Ez eltart hajnalig is gyakran. Nagyon sok lakó nyuglamát zavarva ezzel. Az lenne a kérdésem önhöz hogy hivatalosan mikortól számít csendháborításnak ez a tevékenység. Többször kihívták már többen a rendőröket közterületfelügyeletet ideiglenes eredménnyel. Ha válaszolna a kérdésemre előre is megköszönném.

 70. N. Anna szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!
  1.
  Két értelmezési kérdésem lenne birtokvédelmi eljárás kapcsán, az eljárás során meg kell jelölnöm az “ellenérdekű fél (a bepanaszolt) nevét, lakcímét (székhelyét)”.
  Esetemben egy cégről van szó.

  Ilyenkor a bepanaszolt neveként a cégnevet, vagy annak valamely vezetőjét, tulajdonosát kell megjelölnöm?

  2. Amennyiben mint lakástulajdonos indítom az eljárást, úgy a lakásban élő rokont Ön szerint tanúként elfogadják, vagy olyan személyt kell megjelölnöm és idehívnom, aki nem lakik a lakásban?

  Segítő közreműködését megköszönve:
  N.A.

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Hölgyem,
   1. a cég lesz a kérelmezett, természetesen meg kell jelölni a székhelyét és a képviselőjét is.
   2. tanú az lehet, aki tud relevánsan nyilatkozni a tényekről.
   Remélem így tudtam segíteni. Üdvözlettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 71. Márkus István szerint:

  Tisztelt Fülöp Edina!

  A problémám a következő:
  Faluhelyen, családi házas lakóövezetben élünk. A mellettünk lévő családi ház válás miatt üresen áll, azt a tulajdonos szálláshelyként üzemelteti. Ő maga nem itt él, így a teljes házat kiadja. A legtöbb esetben olyan társaságok bérlik ki, akik nem kirándulni, vagy pihenni érkeznek ide, hanem kimondottan bulizni. Jelen sorok írásakor egy kb tíz fős társaság ül a teraszon, amely terasz kb 6 m-re van az ingatlanomtól. Ittasak, üvöltve beszélnek, szól a zene. Két hete hétvégén ugyan ez volt a helyzet, péntek délutántól szombat hajnal ötig, majd szombat egy órától vasárnap hajnalig egy másik, 12 fős társaság tartott összejövetelt, ami szerintük “beszélgetés” volt, ami valójában egymás emelt szintű túlkiabálása, nótázás, kurjongatás volt. Hiába próbálunk rájuk hatni szép szóval, nem érdekli őket, “mert ők kibérelték a szálláshelyet”. Ugyanakkor éjjel egykor én sem vitatkozok szívesen ittas, nagy létszámú társasággal. Ez az állapot kb 3 éve kezdődött, de kétszer is több, mint fél évig albérletként funkcionált a ház, a köztes időszakban, illetve jelenleg is pedig az a helyzet, hogy egymást váltják az ide érkező családok, baráti társaságok, akik többnyire a fent leírtak alapján buliznak (ez a jellemzőbb). A zajhatásról video felvételeket készítettem, de igazából ez nem adja vissza a természetes állapotot, és mivel a felvételek sötétben készülnek, gyakorlatilag csak a hang hallgatható vissza rajta.

  A rendőrséget nem szívesen hívnám ki, mert féltem a családomat és az ingatlanomat az ittas/drogos társaság bosszújától. Illetve, mivel mindig más és más társaság érkezik ide, az előző társaság elleni csendháborítási feljelentés nincs hatással a következőleg érkezőkre.

  Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e birtokvédelmi eljárást kezdeményezni a jegyzőnél, hogy tiltsa el a tulajdonost, hogy házát ne üzemeltethesse szálláshelyként? Illetve mi a megoldás?

  Köszönettel: István

 72. Porteleki Zsolt szerint:

  Kedves Edina!

  1 hónapja költöztünk egy társasházi ingatlanba (lakó parkba) sajnos a kulcs átadás után derült ki, hogy a kapu amin a lakópark területére betudunk jutni
  elektromosan vezérelt és csak és kizárolagezen lehet ki és bejutni…
  a kapu használata telefonszám hívással vagy táv szabályozóval lehetséges
  amit saját költségen meg kell vásárolni illetve telefonszám regisztrálása is pénzbe kerül.
  a közös képviselő ,közgyülési határozatra hivatkozik miszerint ezt megszavazták
  és ezért ezt fizetni kell.
  Ön szerint ez jogszerű?
  hiszen a saját tulajdonomba nem tudok bejutni csak ha fizetek ezért..
  megjegyzem korábban a kapu elektromos átalakításakor ezért a tulajdonosok nem fizettek az a közös alapból valósult meg..
  én miért fizessek ezért.
  mit lehetne tenni ebben az ügyben…
  köszönöm segítségét-

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Zsolt, a kapu használata mindenkinek pénzbe kerül, jól értem?

 73. M. Bettina szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Elnézést kérek ha levelem kicsit hosszúra nyúlik majd, de ahhoz hogy érthető legyen a szomszédunkkal való konfliktusunk pár évvel ezelőttről kell kezdenem a történetet.
  Kb 2 éve vádolt meg bennünket azzal a szembe szomszédunk, hogy feljelentettük őket, hogy az “autókkal rossz helyen parkolnak”. Mi próbáltuk velük tisztázni, hogy nekünk nincs közünk a dologhoz. Ezek után ők ránk hívták a körzeti rendőrt, aki nekünk megmondta, hogy már őket is felvilágosította, arról, hogy nem lakossági bejelentés alapján büntették meg őket. Ám ők ezek után is minket hibáztattak, és innentől mérgesedett el a helyzet.
  Minden ok nélkül sértő dolgokat kiabálnak a családunkra, valamint fenyegetőznek (hogy megvernek minket” “munkahelyről kirúgatják családtagomat” stb.). Mindezeken felül már abban az évben elkezdtek “bulizgatni”, éjszakába nyúlóan hangos zenével (hétköznapokon is). Ami minket már nagyon zavart, így édesapám kiment a házuk elé, hogy megkérje őket vegyék halkabbra, erre csak újabb fenyegetéseket kaptunk válaszul, sőt még ők hívták ránk másnap a körzeti rendőrt.
  Ezek a “bulik” főleg nyáron a mai napig megvannak, sőt egyre inkább durvulnak. Nem túlzás azt állítani, hogy folyamatosan, napokon keresztül hosszú órákon át “üvöltetik” a zenét. Az én szobám, pont az ő udvarukra néz. Újabban az szokásuk, hogy az udvaron álló autójuk ajtajait kitárják, és ha az udvaron vannak, hanem akkor is max hangerővel “üvölt” az mulatós zene a kocsijukból. Minden szobában annyira hallatszik a zene, hogy nyitott ablaknál 40 decibelt lehet mérni. Múlt szombaton (2018 július 28) édesapám már nem tűrte éjjel fél 12-kor, és megint kiment megkérni őket, hogy vegyék lejjebb a hangerőt. Erre újabb fenyegetőzések kaptunk válaszul (” Ne merjünk még egyszer szólni nekik” ” Ne merjünk szólni a rendőrnek” és hogy “lecsapnak minket”). Rá következő napon egy teljesen más ügy miatt járhatott kint a rendőrség náluk. Mi éppen indultunk otthonról,(hozzájuk sem szóltunk) és ők a rendőrök előtt is inzultáltak minket. Azóta minden nap 8-10 órán át szól folyamatosan, nagy hangerővel a mulatós zene. Amit már sem mi, sem más nem igazán viselhet el, mert már mi is szóltunk a körzetisnek, és pénteken más is kihívhatta rájuk a rendőrt. De nem tesz semmit ez ügyben. Azt mondta nekünk is, hogy szerinte ez a hangerő nem hangos, pénteken pedig csak azt kérte tőlük, hogy egy kicsit vegyék lejjebb a hangerőt. Ami meg is történt ugyan, ám egy jó fél óra múlva újra bömbölt” a zene.
  Megkaptuk már azt is tőlük, hogy “Csukjátok be az ablakot”, ám ebben a nagy melegben még nyitott ablaknál is nehéz elviselni a hőséget. Ráadásul édesanyám betegsége miatt folyamatos fejfájással küzd, és ez a hangzavar, és állandó idegeskedés tovább rontja az állapotát.
  Segítségét ellőre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  M.Bettina

  • N. Juci szerint:

   Szia. Nálunk is hasonló a helyzet… Azóta sikerült valamit elérni? Ha igen esetleg tudnál tanácsot adni, hol érdemes elinduluni? Nálunk ez már 3 éve tart, nem bírom tovább. Köszönöm előre is!

 74. Sz. Gabriella szerint:

  Kedves dr. Fülöp Edina!

  Történetünk több évre nyúlik vissza, nem is tudom hol kezdjem…
  Adott egy város, mi annak a külterületén élünk 2 km-re. A terület a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet és a Natura 2000 része. Csodás erdők, melyek otthont adnak a vadon élő állatoknak, továbbá az átvonuló- és a védett madaraknak!
  Egyetlen egy folt éktelenkedig a térképen, egy kis fehér “foltocska”, ami jelzi hogy bizony a tájvédelmi körzet közepén van egy kis honvédségi terület, amit kiemeltek a Natura 2000-ből, valószínű a jogi procedurák elkerülése végett!
  Ettől a csodás erdőtől 800m-re kezdődnek a külterületi kiskertek, zárt-kertek és évről évre épülnek lakóingatlanok is. Itt életvitelszerűen élnek a családok (a város lakosságának 10 %-a külterületen él), kb.: 4-500 embert érint az alábbiakban leírt probléma.

  Panaszunk kb.: 8 éve kezdődött, amikor egy hatalmas robbantást egy elég masszív lökéshullám előzött meg, majd ebből még volt 5×3 sorozat…, és innentől kezdve a mai napig minden tavasszal és ősszel, azaz évi 6 hónapon keresztül, havi lebontásban/heti 3 nap robbantási foglalkozásokat tart a honvédség.
  Több alkalommal szóvátettük az Önkormányzat felé, de mintha nem is értette volna meg a lakosság panaszát. Volt hogy letagadták a honvédségnek hogy panaszkodnak a lakók, volt hogy azt mondták hogy örüljünk hogy nem háború van! Pfff…
  Minden alkalommal, 8 év óta hívom a Honvédség dandárját, akik a robbantási foglalkozásokat tartják, de falba ütközünk hiszen a parancsnokok szerint a helyi Önkormányzat jegyzőjének kellene az ügyben eljárást indítani, de mivel ők ezt nem teszik meg, addig sajnos tűrnie kell a lakosságnak a robbantásokat, pedig lakossági aláírásokkal már előreléphettünk volna.
  Ezt eddig nem tudtuk, így csak a fizikailag tudtunk felkészülni a robbantásos napokra. Egy helyi korlátozott számban megjelent lapban tájékoztatják a lakosságot előre több hónapra, de a változás jogát és időpontját a honvédség fenntartja, amit általában be is tart a lövészdandár, azaz a változás jogát. Ilyenkor a kutyákat be kell zárni biztonságos helyre, a gyerekek jobb ha nem tartózkodnak itthon. Aki otthon marad az remeg, beleremeg, össze-vissza kalimpál a szíve a váratlan pillanatokban, jön egy furcsa légnyomás (lökéshullám) amit hatalmas értelmetlen robbantás-sorozat követ. Ebből 4 órán keresztül kb.: 6×3 sorozat, mialatt remegnek az ablakok, falak és Mi az emberek!
  Az Önkormányzat épületében található kifüggesztéssel semmire nem megyünk, mert a hangerősség (decibel) olyan hatalmas hogy arra csak az tud felkészülni aki a robbantást végrehajtja. Így élni nem lehet, szó szerint képtelenség és sajnos teljesen elveszik az egészséges környezethez való jogunk, hiszen a zaj elleni védelem hatályos szabályozás nem tartalmaz rendelkezéseket a honvédelmi létesítmények, illetve tevékenységek zajkibocsátására, zajterhelésére vonatkozóan.

  Kértem több alaklommal az Önkormányzatot hogy továbbítsák hivatalosan a Honvédség felé hogy építsenek védősávokat, hanggátló falakat, dombokat alakítsanak ki…, de semmi nem történt a mai napig! Ők nem hallják a robbantásokat, de természetesen tudnak róla!
  Volt rá példa (5-6 éve), amikor felhívott a honvédség jogásza és azt mondta hogy miért akarok én hanggátló falakat, amikor ez egy dimbes-dombos helység. Hmmmm, húúú…, szóhoz sem jutottam, de azt azért megsúgtam neki hogy ez a gyakorlótér konkrétan az Alföldön található, ahol nincsenek dimbek-dombok, csak a lapos rónaság! Ergo: nem választja el semmilyen domborzati elem a gyakorlóteret a környezetétől, amely védelmet biztosítana az erős zajhatások ellen.
  Zajszintet állítólag mértek valamikor (siccc!!!), de annak az eredménye nem tartozik a polgári lakosságra és azt is elmondta hogy nem független szakértőt kértek fel!

  Itt több hektáron barackos ültetvény volt, így természetes hogy nem laktak itt családok.
  50 évvel ezelőtt nem volt ilyen magasszintű a haditechnika, nem laktak az emberek zárt-kertekben és nem éltek életvitelszerűen mezőgazdasági területekből kivont kertekben, és nem építkeztek külterületeken. Amikor a gyakorlótér “épült”, akkor még nem voltak a közelben lakóházak és kertek, amikben életvitelszerűen laktak emberek. Ma már ez máshogy van, hiszen a legtöbb új lakóház peremkerületekre és külterületekre épül. A haditechnika fejlődése is erőteljes, tehát már nem azokkal a felszerelésekkel gyakorlatoznak mint 30-50 évvel ezelőtt.
  10-15 éve viszont nagyon sokan kiköltöztek, megszünt a Tsz, majd a hatalmas hektárokat felparcellázták és szántók, gyümölcsösök, új kiskertek és lakóingatlanok emelkedtek ki a földből. A dűlő elnevezést is utcanevek váltották fel az év elején.
  A katonaság viszont maradt…, a technikájuk fejlődött és az itt lakó idős nénik, bácsik elmondásaik szerint soha nem volt példa ilyen erejű robbantásokra!

  Májusban beszéltem egy parancsnokkal, Ő azt ajánlotta hogy gyűjtsünk aláírásokat, mert csak azzal tudunk ez ügyben előre jutni, ezért is szeretnénk elébemenni az ősszel kezdődő felesleges robbantásoknak és aláírásokat szeretnénk gyűjteni. Ehhez szerettem volna az ügyvédnő tanácsát kikérni pár szóban vagy mondatban, hogy mi az ami mindenképpen szerepeljen az aláírásokat gyűjtő lapon.

  1, Kellenek-e jogszabályok amire hivatkozhatunk, hogy egy évtizede a biztonságos- és egészséges környezethez való alapvető jog védelme abszolút nem jár a közelben lakóknak!

  2, Hova adjuk be az aláírásokat tartalmazó íveket, az Önkormányzat felé (és) vagy közvetlen a Honvédelmi Minisztériumba kell-e küldeni azokat?

  3, Mi az amit feltétlen tartalmaznia kell a levélnek, hogy panaszunkat jogosnak tartsák és netán’ el is fogadják azt?

  Köszönettel,

  Sz. Gabriella

 75. Kiskuti Vera szerint:

  Kertes házas övezetben lakunk, nem közvetlen mellettünk, de 1 üres teleknyi kihagyással a szomszéd gyöngytyúkokat tart. Eszméletlen rikácsolással vannak, naponta többször is, este 20: körül ismét rákezdik.

  Nem ismerem ezt a szomszédot, de többször a fiával is nagy veszekedésben van, ezért nem szeretnék vele beszélni, tartok tőle.

  Mit lehetne tenni?
  Köszönettel; Vera

 76. Nagyné Piroska szerint:

  Tisztelt Dr Fülöp Edina!

  A település központjában, főút mellett lakom. A közvetlen szomszédom fakitermelő, aki a kitermelt fát tavasztól késő őszig az udvarán motorfűrésszel darabolja fel. Az udvara a konyha ajtómtól kb 8-10 méterre van szemben és csupán egy drótkerítéssel zárt így a zaj elviselhetetlen. Már szóltam érte, hogy esetleg a másik szintén az ő tulajdonukban lévő de távolabbi telken fűrészeljenek már, de semmi.
  A másik oldalról nincs közvetlen szomszédjuk a következő pedig a helyi hivatal dolgozója (férje erdész nagyon valószínű hogy össze is dolgoznak) aki inkább én ellenem van.

  Több fával foglalkozó vállalkozó is el a faluban de mindegyik kint az erdőn fűrészeli össze a kitermelt és eladásra szedett fát, kivéve a szomszédom.
  Mit lehetne tennem?
  Hova forduljak?
  Mert a zaj tényleg elviselhetetlen!
  Már a hozzám érkező vendégek is szóvá tették hogy ez valami borzalom. Sokszor egymás szavát se értjük a zugas miatt.
  Köszönettel
  Piroska

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Kedves Piroska, 1 éven belüli jogsértés esetén a jegyzőhöz, 1 éven túli esetén a bírósághoz fordulhat. Üdvözlettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 77. Papai Laszlo szerint:

  Tisztelt Dr Fulop Edina,
  Szomszedom feljelentett a rendorsegen birtokhaboritas cimen mert a hazunk oldalan levo kamera o szerinte az egesz udvarat belatja. A kamera azert lett odateve mert a kutyankat fenyegeti elaltatassal es birtokvedelmi perrel fenyeget. A rendorseg kijott es latta, hogy a szomszed telek le van kockazva, semmit nem latunk igy lezartak az ugyet, hogy a feljelentes alaptalan volt. Ezenkivul bcsuletserto levelekkel serteget. Ezek eleg alapok-e arra, hogy birosag ele vigyem zalkatasert?

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Pápai László, büntetőjoggal nem foglalkozom, így javaslom, hogy egy büntetőügyekben jártas kollégával egyeztessen. Köszönettel: dr. Fülöp Edina

 78. Viiboo szerint:

  Kedves Ügyvédnő!

  Én egy XIX kerületi – kertvárosi lakos vagyok. A szomszédban ugyan jól szituált, de hangos zenész romák laknak. Szinte minden nap este 7-8 tól hajnali 4-5ig hangosan énekelnek és zenélnek. Ehhez hozzátartozik, hogy olykor a rokonság is feljön Kolontárról és hangosan üvöltöznek a kertben.
  Ez egy nyugodt környék volt, ezért is itt vettünk házat, de sajnos már megbántunk – annak ellenére hogy a ház egy számunkra megvalósult álom.
  Nekik ez buli, nekünk a két gyermekünkkel nagyon nehéz. Minden este kijönnek a hátsó kertbe a kint teraszra, ami tőlünk kb 10m-re van. Itt minden alkalommal hajnalig hangosan, alpári módon viselkednek. Mivel ismert zenészekről van szó, úgy érzem van mit veszíteniük. Nem emlékszünk már arra, hogy mikor aludtunk utoljára egy pihentetőt. A többi szomszéd is panaszkodik és szeretnék ezzel a problémával komolyabban is foglalkozni. Szeretnék ügyvédet fogadni, aki végigvinne bennünket ezen a folyamaton. Úgy érzem élhetetlenné vált az életünk a szomszéd miatt és szeretném perre vinni a dolgot. Szeretnék tanácsot kérni ez ügyben! Csatoltam az email címemet. Köszönöm!

 79. P. János szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!
  Segítséget szeretnék kérni egy birtokvédelem megindítása ügyében. Tulajdonomban lévő lakásban lakik menyem és két unokám. A lépcsőház lakói -a közös képviselőn keresztül- birtokvédelmi eljárást kívánnak indítan ellenem csendháborítás illetve szemetelés miatt. Természetesen nem lakom ott, nem engem vádolnak az -egyenlőre csak feltételezett- elkövetésekkel. Minden lakó panaszát továbbítottam a családtagjaimnak és kértem a panaszok okának elkerülését.
  Kérdésem: jogilag felelősség terhel-e engem a fent említett csalekmények miatt, illetve indulhat-e szabályslrtési eljárás ellenem. Válaszát előre is köszönöm.
  Pintér János

  • dr. Fülöp Edina szerint:

   Tisztelt Uram, birtokvédelmi eljárás az ellen indítható, aki a birtoksértést elköveti. A csendháborítás esetén is ez a helyzet. Aki elköveti, az vonható felelősségre. Tisztelettel: dr. Fülöp Edina ügyvéd

 80. Juhász Diána szerint:

  Kedves Dr Fülöp Edina. Egy közös osztatlan kertes házban élek, és mikor megvettem akkor az adás vételi szerződésen egy szolárium szerepelt, viszont most egy ital diszkontot üzemeltetnek ami sok kellemetlenséggel jár számomra. Mit tegyek és hová forduljak? Nem kellet volna a beleegyezésünket kérni az ital diszkonthoz? Én az INGATLAN haszonélvezője vagyok és szeretném segitséget kérni. Köszönettel J. Diána.

 81. Ateszapi szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  A házunkkal szemben 3 ingatlan eladásra került és 3 vállalkozó vette meg. Mindegyik társasházat épít egy családi házas környezetbe. Sajnos a tervek alapján kettőnek a kapu kijárója teljes egészében az én ingatlanomra néz- teljes hosszában (10m), itt kb. 10-15 lakás forgalmával, zaj és por. Az utca szűk, két autó nem fér el egymás mellet, csak ha az egyik kicsit félreáll. Az utcafonton hálószobák vannak, melyben lakunk a 3 gyermekünkkel.

  Valamilyen módon a birtokvédelem vonatkozhat-e rám, vagy a PTK.5.23-as része?
  Tudok-e valamit tenni, vagy csak elszenvedni, hogy a jog az ott lakókra nem vonatkozik, azok érdekeit nem lehet érvényesíteni?

  Sajnos a vállalkozók építenek és elmennek és nem zavarja öket, hogy esetleg milyen élhetetlen környezetet hagynak maguk mögött.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Attila

 82. B. Erzsébet szerint:

  Tisztelt Ügyvédnő,
  Idán márciusban vettem egy panellakást, 3. emeleten, amit pár napja adtam ki. Bérlőimet gondosan választottam ki, ügyelve a lakóközösség nyugalmára.
  A beköltözés utáni pár órában a felső szomszéd miatt a bérlőimnek ki kellett hívni a rendőrséget olyan veszekedés / verekedés / sikoltozás zaj jött le, ami mind a nyugalmukat, mind a biztonságérzetüket zavarta, féltek.
  A szomszédokat megkérdezve kiderült ez rendszeres a 4. emeleti pártól alkoholista és skizofrén pártól, hosszú ideje tart, de én nem tudtam róla. Nem ott lakom, amikor a lakásban tartózkodtam 1-2 órát, nem tapasztaltam ezt, teljesen megdöbbentem. A rendőrségi jegyzőkönyvet ma kikértem, még nem kaptam meg, de szeretnék érdeklődni, mi szükséges a közhegyző előtt birtokvédelmi eljárás megindításához és mennyi az átfutási ideje ennek?
  A lakás így kiadhatatlan lesz, a bérlőim jelezték, hogy ilyen körülmények között nem fognak tudnak maradni, ezért keresek megoldást. Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel, B. Erzsébet

 83. Hajdu Viki szerint:

  Az alattunk levő albérlő család minden reggel 7 körül, éjjel 22-23 óra között bömbölteti a tv-t.
  Felmennek a felsőbb emeletekre a lifttel, kiabálnak,csapkodnak.
  Beszéltünk velük- semmi, hiába beszêlt velük a tulajdonos és a közöaképviselő is. A rendőrség addig nem jön, amíg vér nem folyik gyakorlatilag.
  3 éve ez megy.

 84. Huszta Roland szerint:

  Jó napot kivánok.Tisztelt ügyvédnö.Az a helyzet hogy egy tizemeletes házban élünk de a szomszédunk aki munkanélküli és az édesannya tarsa el,folyamatosan tesz az ellen /zenebömböltetés,furás faragás,üvöltözés stb./hogy nyugottan éljünk.Két iskolás gyerekkel élünk folyamatos müszakban dolgozunk és nagyon zavaró a viselkedésük.Az évek alatt már rengetegszer szoltunk nekik hogy legyenek szivesek befejezni.A jegyzöhöz is fordultunk már ö azzal küldött el minket hogy hivjunk rendört a zavarás miatt aki majdfeljelenti öket.Mi ezt még nem tettük meg.Inkább sajnos a falon való ledörömbölést részesitettük elönyben.Mire ök most ugynézki perelni fognak a lezörgés miatt.Kérem irjon valamit mit tegyek.Elöre is köszönöm.

 85. Hajdu Viki szerint:

  Tisztelt Ügyvédnő!

  Azért,ha egy albérlő több éve rendszeresen megkeseríti a lakók életét, felmondhatja-e a lakás tulajdonosa a bérleti szerződésüket a panaszok alapján?
  Itt este 19 órától későig,akár 23-24 óra között is hangoskodnak.Fenyegetőzik,jobban ordít,ha szólunk.Hiába jeleztük az illetékeseknek…

 86. Kiss Gergely szerint:

  Tisztet Ügyvéd Asszony!

  A következő helyzetbe keveredtem:

  Lakásfelújítás során egy új fali kombikazánt szereltem be a lakásba. A lakás egy 12 lakásos társasházban található, az utcában egy közvetlenül mellettünk lévő házban lévő szomszédom fenyeget, hogy birtokvédelmi eljárást indít ellenem, mert a két falon keresztül, ami a két házat elvállasztja, is zúgást hall. A cirkó a piacon fellelhető egyik leghallkabb cirkó, zaja egy modern hűtőszekrénynek felel meg a műszaki leírása alapján. A szerelést a márka egyik szerződéses szerelője végezte el, feltételezem szakszerűen.

  Jelen pillanatban nem ismerem, hogy mekkora zajt okozhat a szomszédban, de a mellette lévő szobában nyitott ajtónál már nem hallható a lakáson belül.

  Feltétlezve, hogy tényleg hallható zaj nála:
  az lenne a kérdésem, hogy Ön megítélése szerint ez gondot jelenthet e? Van e ilyen esetben tűrési kötezettsége e szomszédnak, vagy semmi nem hallatszódhat át hozzá? Ha gyakorlatilag nincs más megoldás a fűtés megvalósítására, azonkívül, hogy egy komplett hangszigetelt szobát építünk a kazánnak akkor ezt figyelembe veszik e az eljárás alatt (a kazán nem helyezhető el máshol, mert a kémények itt találhatók)?

  A kazán “a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre” körébe bele esik e, ha ez nem házközponti és csak ezt az egy lakást látja el és ezen a módon mentesül e zajrendelet alol és ezért nem lehet birtokvédelmet elrendelni miatta?

  Köszönöm a válaszát előre is!
  Kiss Gergely

 87. Bodai Éva szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina,

  nemrég vásároltunk lakást, a 9. kerületben. Azt láttuk hogy közel megy sín a házhoz, és hogy teherforgalom megy rajta. Az eladó szerint napi 4-5 vonat megy el, éjjel meg 0-4 közötti. Nappal annyira nem is zavaró a tehervonatok áthaladása és fékezése (bár ez is jóval több mint amit az eladó mondott, óránként min. 2-3 vonat elmegy), de múlt péntek éjjel este 10 és hajnali 4 között kb. 10 percenként elhaladt vonat. Egész éjjel tologatták fel-alá a szerelvényeket, ami azt jelenti hogy amikor elhalad a vonat, majd kb. a ház előtt megáll, majd bedörrenti a motort és visszatolja a szerelvényt akkor megremeg az egész épület, a mély morgásról nem is beszélve.
  A többi lakó gondolom már megszokta a dolgot, de mi még nem lakunk ott és komolyan elgondolkoztunk hogy oda költözünk-e valaha. A férjem a belső szobában mért 65 decibelt éjjel 3-4 között. Van-erre valami szabályozás hogy ha éjjel nem tartják be a megengedett db határéréket akkor mit lehet tenni? Ez nincs így minden egyes este, de néha előfordul. A Ferencvárosi pályaudvar közelében van ez a rövid utca, ami mellett közvetlenül található ez a tolatósín.
  Lehet-e kötelezni a MÁV-ot hogy építsen zajvédő falat, vagy legalább az éjszakai forgalmat szorítsa minimálisra? Érdemes ez ügyben “ugrálnunk” vagy a MÁV-val szemben ez veszett fejsze nyele…
  Köszönettel:
  Éva

 88. Balogh Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt dr. Fülöp Edina!
  Zuglóban lakunk és a társasházunk előtti parkolóban az önkormányzat 2015-ben elhelyezett szelektív kukákat, amelyek a mai napig ott állnak. Éjjel nappal dobálják be az emberek az üvegeket, ami nagyon zavaró még télen is, de nyáron, amikor az ablakok nyitva vannak már elviselhetetlen. Kisgyermekemmel vagyok itthon és nem tudunk pihenni se éjjel, se nappal. 4 éve minden reggel 2-3 kukásautó jön, még hétvégén is, hogy ürítsék a szelektív kukákat, nagyon zajosak, minden reggel felébresztik a környéket. Ráadásul itt járatják a motort sokszor több mint fél óráig, mert megreggeliznek, megkávéznak, elmennek a pékségbe vagy csak beszélgetnek egymással. A szelektív kukák és a parkoló nem szelektív gyűjtést mutat, hanem napi szintű lomtalanítást, ellep minket a szemét. Szóval a látvány is borzasztó és ez csökkenti a társasház lakásainak értékét. A zuglói Aljegyző (cc.Jegyző) azzal utasította el a panaszom, hogy az itt lévő kiskereskedelmi egységek miatt szükséges a szelektív sziget. Szóval emiatt szenvedjen nyugodtan a több száz lakó, akik a környéken laknak. Az FKF átpasszolta a kérdést az Önkormányzathoz, mert ők határozzák meg a szelektívek helyét. Kérdésem: hogyan, milyen szervezeten keresztül lehetne elrakatni innen a szelektív kukákat? CSendháborítás, mint jogszabály sértés mindenképpen fennáll, de hol tudom bejelenteni vagy mit lehet tenni? Válaszát előre is köszönöm.

 89. Adebó Borbála szerint:

  Kedves dr. Fülöp Edina!

  Azt szeretném megtudni, hogy létezik-e olyan rendelet, ami meghatározza, hogy lapra szerelt körfűrész milyen körülmények között használható kertvárosban. Szomszédom 2-3 naponta, több órán át használja tüzifa-aprításhoz a gépét, 5 méterre a házam falától. (Ő természetesen fülvédőt használ a munkához.A házamban ilyenkor, nyitott ablaknál beszélgetni sem lehet a zajtól.) Van-e olyan előírás, ami megszabja, hogy mekkora zajkeltés az, amit ilyen rendszerességgel csak zárt területen lehet végezni?
  Előre is köszönöm a válaszát!

 90. Szógrádi Tibor szerint:

  Tisztelet Ügyvéd hölgy!

  Sok esetben valaki a házimozi rendszerén a mély hangokat felerősíti! Az ember meg azzal szembesül, süketen kelhet! Mintha be lenne dugulva a füle! Egész nap mély zúgó hang bántja az ember fülét! A süket szomszéd úgy felejti a házimozi rendszerét, ezért otthon már nem érezheti az ember otthon magát! Éjjel-nappal mély zúzó hang hallatszik az idő nagy részében! Egészen biztos a határértéket meghaladó érték, műszerrel biztosan utána lehetne járni melyik lakó tehet erről a mély zúgó hangról ami éjjel-nappal egyfolytában hallani kisebb megszakításokkal! Lehetséges hívni szakembereket akik a hang forrását mérő műszerrel be azonosítják a tettest? Ha igen honnan?

  Hazaérkezik az ember este és erre a mély zúgó hangra kell elaludjon! Reggel ez folytatódik hétközben is! Megőrül az ember! Nem tud mit csinálni, úgy érzi mintha nem is lenne nyugalma, csapdába került volna és a megoldást a költözés jelentené! Tudna javasolni valami megoldást?

  Tisztelettel: Szógrádi T.

 91. végh hajnalka szerint:

  Tisztelt Dr Fülöp Edina!

  Mogyoród-Kukukkhegyen vettem egy házat pár évvel ezelőtt.
  Sajnos nagyon közel bvan az aútópálya 20-30 méter.Az állandó rezgéstől sok repedés keletkezett a házon a zajról nemis beszélve.De úgy tudom erre nem vonatkoznak a hatályos törvények.Ami miatt tanácsra lenne szükségem az az hogy vajon zajvédő falat kötelesek-e épiteni az adott területre?Ugye jelenleg folyik az épitkezés a hungaroringre vezető ut körgyűrű stb vonatkozásában.Van értelme bármilyen hatósághoz fordulni mi a véleménye?

 92. Korom Mihály szerint:

  Kedves Ügyvédnő!Edina

  Emeletes házban lakom és közvetlen ablakom alatt van Polgár Mesteri hivatal Gazdasági udvara! Naponta töbször stilfürészel fát vágnak, van hogy 2 stilfürészel vágnak fát, de 1 fa nincs élő a udvarba, amit be hoznak ot vágják el! a jármüveket turáztatják, pihenni nem tudok nappal akkora a zaj, a riasztó felém irányitóták volt hajnalba ébreszetet. Hiába szólok a Polgármester urnak semmit nem tesz!

  Kérem segitségét hova fordulhatnék!

 93. Keönch Anna szerint:

  Kedves ügyvédnő, röviden írok, remélem tud valamit mondani. Elolvastam az előttem szóló emberek problémáit, így én is le merem írni, hogy mi a problémám. Albérlő vagyok, és amikor kivettem a lakást egy öt emeletes társasházban, az első kérdésem az volt, hogy a szomszédok milyenek. Én az éjszakai alvás miatt kérdeztem ezt,mert fontos a nyugalmam éjszaka. Azt mondta a tulajdonos, hogy nagyon nyugodt és csendes szomszédok vannak, air bnb lakáskiadás is van ,de mivel a tulajdonos a kiadott lakás felett lakik, tud szólni, ha hangosak. Teljesen rossz szigetelésű házról van szó, egy alapszintű normál beszélgetés is áthallatszik a szomszédból mind a két oldalról. Ez engem nem zavar, nappal. De ami a probléma: az alattam lévő nagyon öreg bácsi éjjel nappal –es este 11 után is hajnali 1/2 5-ig h is –, hallgatja iszonyat hangosan a tv-t. Rengetegszer lementem szólni, a lányával is beszéltem mert vele is találkoztam, és kértem hogy este 10 és reggel 8 között hallgassa fülhallgatóval mert nem tudok aludni. (Amúgy ez a házirendben benne van hogy addig csendrendelet van)A bácsival is beszéltem többször. Az ajtójára is ki ragasztottam többször a kérésemet, tisztelettel megfogalmazva idős korára való tekintettel. Főbérlőmet illetve a lakás tulajdonosát is felhívtam nem egyszer ebben az ügyben, hogy szóljon a közös képviselőnek. Ez a dolog két és fél hónap alatt nem szűnt meg,engem alvászavarral egy neurológus kezel és nagyon durva gyógyszert kapok.Ennek ellenére nem tudok aludni a zajtól. Az idegeim kikészültek a két és fél hónapos nemalvástól. A tulajdonos erre annyit szokott mondani hogy “kitartás Anna”. Én most elfogok költözni innen, de a szerződésben az van hogy ha egy éven belül felmondom a szerződést nem kapom vissza a kauciót. Mivel nem saját hibámból költözöm hanem az egészségem teljes összeomlása miatt, így mit tehetek és mire hivatkozhatok, hogy kapjam vissza a kauciót? Köszönöm hogy elolvasta panaszomat, várom válaszát tisztelettel:Keönch Anna

 94. Karolina szerint:

  Kedves Ügyvédő!

  A panelházban ahol lakom, ketten vagyunk egy folyosón, ami tulajdonképpen egy loggia, bár be van üvegezve, tehát így teljesen zárt. A szomszédom állandóan nyitva tartja a saját lakásának bejárati ajtaját 90 fokban, azaz teljesen (akár le is akaszthatná), kivéve ha nincsen ott vagy ha éjjel alszanak. Az ételszag még hagyján, azt elviseljük, de mivel dohányoznak és heti szinten 3-4 alkalommal vendégek is mennek hozzájuk, akik szinté dohányoznak, a cigiszag dől ki a közös, zárt folyosóra, onnan pedig az én lakásomba (pedig nálam mindig csukva van az ajtó). Azzal érvelnek, hogy a saját lakásukban azt csinálnak, amit akarnak….lehet, de ha a lakásuk ajtaja nyitva van, attól még nyilván kimegy a füst a folyosóra és szag, s ez simán betalál hozzám…A másik gondom, hogy hangosan beszélnek, akaratlanul is hallom kinek mi volt a munkahelyén és mindenki milyen köcsög, ahogy ők mondják….Összejárnak az alattuk lévőkkel, amihez nyilván semmi közöm, de amikor együtt vannak különösen harsányak. Normális dolog az, hogy simán hallom kristálytisztán mit beszél a szomszédom, annak ellenére, hogy be van zárva az én bejárati ajtóm? Érdekes, ha mi normál hangon beszélünk, azt senki nem hallja…….Válaszát nagyon szépen köszönöm: Karola

 95. Antal Agi szerint:

  Tisztelt Dr. Fulop Edina!

  Kerteshazi ovezetben lakom Budapesten. A hazammal szemben egy hatalmas bekeritett ter van aminek egy resze korabban is jatszoterkent uzemelt. Iden felujitottak, es sajnos tul jora sikerult. Nyilvan forgalomnovekedes is van, de a zajnovekedes sokszorossaga zavar fokent. Egy ketszintes haz meretu fa jatszovar epult kozvetlen a kerites melle, aminek a kialakitasa olyan akusztikat eredmenyez, mintha egy szinpadon jatszananak a gyerekek… Ugy hogy en vagyok a nezo. Az epitmeny minden szot felerositve iranyit be a haloszoba ablakomba, mig a szomszed hazaktol illetve a ter tobbi reszetol a “varfal” lezarja a hangot. Szoltam tobbszor a ter vezetojenek, kerve hogy legalabb irja ki hogy probaljanak ne sikitozni a gyerekek jatek kozben, hiszen valoszinuleg nem is tudjak milyen zavaroak. Azt mondta szoljak rajuk egyesevel en. Ez nem tul konstruktiv hozzaallas szerintem. A letesitmeny reggel 8-tol este 9-ig van nyitva minden nap, hetvegen is. Nekem is van harom gyerekem. A legkisebb masfel eves, nem tudom a nyari melegben nyitvatartani az ablakot a zajtol. Reggel a koran erkezokre ebredunk, este a keson induloktol nem tudom idoben lefektetni a kicsit.
  Kertem meghallgatast a polgarmestertol, mivel a kerulet a jatszoter fenntartoja. Meg nem kaptam idopontot, de idokozben meg is mertem a zajszintet: egy-egy jatszoter beli kialtas kb 90 decibellel erkezik az ablakomba.
  Szeretnem megkerdezni, hogy a fenriek elmondasan kivul mivel ervelhetek, milyen keresem lehet felejuk, milyen kotelezettseguk van?
  Koszonom

 96. Antal Agi szerint:

  Tisztelt Dr. Fulop Edina!

  Kerteshazi ovezetben lakom Budapesten. A hazammal szemben egy hatalmas bekeritett ter van aminek egy resze korabban is jatszoterkent uzemelt. Iden felujitottak, es sajnos tul jora sikerult. Nyilvan forgalomnovekedes is van, de a zajnovekedes sokszorossaga zavar fokent. Egy ketszintes haz meretu fa jatszovar epult kozvetlen a kerites melle, aminek a kialakitasa olyan akusztikat eredmenyez, mintha egy szinpadon jatszananak a gyerekek… Ugy hogy en vagyok a nezo. Az epitmeny minden szot felerositve iranyit be a haloszoba ablakomba, mig a szomszed hazaktol illetve a ter tobbi reszetol a “varfal” lezarja a hangot. Szoltam tobbszor a ter vezetojenek, kerve hogy legalabb irja ki hogy probaljanak ne sikitozni a gyerekek jatek kozben, hiszen valoszinuleg nem is tudjak milyen zavaroak. Azt mondta szoljak rajuk egyesevel en. Ez nem tul konstruktiv hozzaallas szerintem. A letesitmeny reggel 8-tol este 9-ig van nyitva minden nap, hetvegen is. Nekem is van harom gyerekem. A legkisebb masfel eves, nem tudom a nyari melegben nyitvatartani az ablakot a zajtol. Reggel a koran erkezokre ebredunk, este a keson induloktol nem tudom idoben lefektetni a kicsit.
  Kertem meghallgatast a polgarmestertol, mivel a kerulet a jatszoter fenntartoja. Meg nem kaptam idopontot, de idokozben meg is mertem a zajszintet: egy-egy jatszoter beli kialtas kb 90 decibellel erkezik az ablakomba.
  Szeretnem megkerdezni, hogy a fentiek elmondasan kivul mivel ervelhetek, milyen keresem lehet felejuk, milyen kotelezettseguk van?
  Koszonom

  • Fuksz Ágnes szerint:

   Kedves Ágnes!

   Teljesen hasonló problémával küzdünk,2015 óta (eredménytelenül), ezért kíváncsi lennék, hogy kapott-e valamilyen választ, valamely illetékestől a kérdésére!
   A levele óta történt-e valamilyen előre lépés az ügyben?

   Előre is köszönöm, ha válaszol, üdvözlettel, egy sorstársa

   • Antal Ági szerint:

    Kedves Agi!
    Eddig semmi, a polgarmester meghallgatott, megigerte hogy lesz valtozas. Ennek lassan egy eve.. Most akarok a jegyzohoz fordulni

 97. Párdi Edit szerint:

  Tisztelt Tibor!
  2019.et írunk én is ugyanabba a cipőbe járok mint Ön pár éve. Velem szembe egy papírüzem létesült egy régi malom épületébe. Hangos , nyitott ablakoknal ajtoknál dolgoznak. Sőt este fél tízig még a zenét is hangossabra állitják hogy a munkások is jól hallják. Arra lennék kiváncsi mire jutott?
  Üdvözlettel P.Edit

 98. Szula Zsanett szerint:

  Kedves Ügyvédnő!

  3 hónapja költöztünk egy társasházi lakásba. Az életünket, kisfiam nyugalmát, tanulását teljesen megkeseríti, hogy a ház udvarán lévő padon és környékén a házban lakó, kevésbé civilizált lakók napi szinten, kb. este 9-10 óráig hangoskodnak, isznak, dohányoznak. A lakásban a saját szavunkat nem lehet tőlük érteni, nem beszélve a pihenésről, tanulásról, stb.
  Jegyzőhöz fordulhatok? Egy határozattal tudja esetleg kényszeríteni őket a rendzavarás megszüntetésére? Ha engem emiatt esetleg hátrány (bosszú) érne részükről, a bíróságon kívül hová tudok fordulni?
  Köszönöm előre is a válaszát!

 99. Csecsődi Mária szerint:

  Kedves Ügyvédnő.Kérem tanácsát.Kertünk végében,egy Tüzép működik,több mint tíz éve.Amit nem tudjuk,hogy került oda.Senki nem írta alá,az engedélyt,hogy ott tüzép nyisson.Egész nap,megy a zúgás,traktor csattogás,fűrész monoton,zaja,fahasító gép.Ha nagy a meleg,napközben nem is csinálják,akkor meg este.4-óra után kezdik el,a ZAJOLÁT!Hétvégén,mindig dolgoznak,zajolnak. Sokan laknak az utcába nyugdíjas emberek többen betegek,nekik nyugalom kellene.Nem egyszer szóltunk,kinevet bennünket.Nem beszélve arról,hogy több Tonna fát hord be a kis utcába,ami a házakat tönkre teszi.A mi házunk már meg repedt,de nem azért mert rossz az alap,hanem a tonnás kocsik miatt!!Elnézést,hogy hosszúra sikerül,még több is lenne,de nem zargatom vele.Kérem tanácsát! A Polgármesteri Hivatalba be sem merünk menni,ott zsírozva van minden.

 100. Varga Viktória szerint:

  Tisztelt Ügyvédnő!
  A családi házunk szomszédságában 15 éve söröző üzemel. A bérlőkkel(több is volt belőlük) eddig nem volt különösebb problémánk.
  A sörözőt a tulajdonos egy hónapja új bérlőnek adta ki. A vendégek a söröző udvarára kitett asztaloknál – nappal is – rendszeresen zajonganak, dohányoznak. A söröző udvara kb. 8 m-re van a teraszunktól, ahol pihenni szeretnénk. A söröző udvarát egy drótkerítés választja el tőlünk.
  A bérlőnek többször jeleztük, hogy az udvart ne használják kerthelyiségnek, nem sok sikerrel.
  Ebben az esetben birtokvédelmet a jegyzőtől vagy csak a bíróságtól kérhetünk? Jogunk van kihívni a rendőrséget akár nappal is?
  köszönöm szépen válaszát.
  Varga Péterné

 101. Kocsis Pál Norbert szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!
  Szeretném megkérdezni, mit lehet tenni az esetben, ha a velem szemben lévő ház riasztója már napok óta kb. tíz percenként, teljesen indokolatlanul bevijjog? A tulajdonosok nem tartózkodnak itt, mert ez egy nyaralóövezet, mi azonban állandó lakosok vagyunk. Nem ismerjük őket, nem tudom az elérhetőségüket kideríteni, viszont ez embertelen, hogy sötétedéstől egész éjszakán át véletlenszerűen elkezd vijjogni, és ez még a szomszédos utcákba is elhallatszik. Konfliktust, vitát nem szeretnék, de ez már a csendháborítás kategóriáját érzésem szerint totálisan kimeríti. Köszönöm szépen válaszát!

 102. Farkas Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt Ügyvédnő!

  Megyeszékhelyen élek a kórház mellett. Amíg tart a városi zaj napközben, addig ez részben elnyomja a kórház legfelsőbb szintjén levő gépházából eredő búgást. Azonban éjjel, amikor csend van, ez a zaj számomra egyre elviselhetetlenebbé válik. A lakásom éppen egy szinten van a gépházzal kb. 100m távolságra.
  Mit tegyek? Szeretném békésen elintézni ezt a problémát.
  Azt reméltem, hogy ezeknek a közintézményeknek a zajszintjét mérik időnként és ilyen nem fordulhat elő. Tévedtem. Kérem legyen a segítségemre. Köszönöm: Zsuzsanna

 103. Rácz Mariann szerint:

  Én is inkább kérdezni szeretnék ,hogy most vettünk ingatlant 6 honapja ,de szembe lévö szomszédom meg keseriti az életünket állandóan zenél és 22:00kezdi el hajnalig többször is ki hivtam a rendörséget ,de nem történt semmi kihez tudnék fordulni?

 104. Benkő Lászlo szerint:

  T.Ügyvédnő

  Mi a helyzet birtokháborítás esetén?
  Rendőrség Önkormányzat,Bíróság nem inzézkedik.

  Tisztelettel várom válaszát.

 105. Vég Gábor szerint:

  Tisztelt Fülöp Edina!

  Én idős szüleimmel egy a 70-es években épült 10 emeletes panellakásban lakom. A felettünk lakó szomszéd amikor egyedül van, nincs itt rokona, akkor az esetek nagy többségében (heti két-három alkalom) berúgásig issza magát és ilyenkor általában késő este fél 9-től éjfélig bezárólag hangosan kalapálni kezd és üti a fűtés csövet. Már szóltunk neki mi is hogy fejezze be a zajongást, egy alkalommal a lépcsőházban megtámadt, senkinek sem esett baja, ekkor rendőri intézkedést kértem.
  A mai napon (december 25.) szintén elkezdte a “műsorát így mivel zavarta a meghitt karácsonyi hangulatot és már 23.-án is előadta a maga kis műsorát, ismételten rendőrt hívtam rá. Azt még megemlíteném, hogy ebben az állapotában az ablakon hangosan (harsány ember) édesapámat szinte mindig szidja, és gyilkosnak titulálja, azzal vádolja, hogy 56-ban megölte a nagyapját az akkor 15-16 éves édesapám. Erről van hangfelvétel is, de mivel szinte mindig ezt mondja, tudok még felvételt készíteni.
  1. kérdésem, hogy érdemes felé a zajongás miatt birtokvédelmet kérni és vagy egyéb szankciót tenni ellene és hogy milyen lehetőségeink vannak?
  2. kérdésem, hogy az említett vádakban is érdemes-e jogi lépéseket tenni?

  Várom válaszát!

 106. K. Alexa szerint:

  Tisztelt Dr. Fülöp Edina!

  Szeretném a tanácsát kérni. Kertvárosi övezetben lakunk, a telket a szüleim és nagyszüleim 28 évvel ezelőtt vásárolták meg. Jelenleg a telken lévő egyik lakásban a férjemmel lakunk, ami a mi tulajdonunkban áll. Sajnos a ház a telekhatáron áll, és a szomszédunk még a megvásárlás előtt a lakóépület falára – állítása szerint engedéllyel – műhelyt épített, melynek egyik részét átalakította próbateremmé. A szüleim többször kérték, hogy ne ott próbáljon a zenekarral, de hatása nem volt. Később rendőri segítséget kértek, majd miután ezzel sem értek el mást, mint harag lett köztük, feljelentést tettek. A szomszédot arra kötelezték, hogy a falunk mellé húzzon fel egy saját falat, hagyjon 1 méter légteret, és hangszigetelje a próbatermet. Ezt valamennyire sikerült megoldaniuk, de a próbaterem továbbra is a ház falán van. A zaj némileg csökkent, azonban a lakást a szüleim át kellett alakítsák/rendezzék, hogy mi gyerekként a testvéreimmel legalább tudjunk pihenni.
  6-7 éve a férjemmel ketten lakjuk már csak a szülői házat. Mivel az utóbbi 1-2 évben a zene sokkal hangosabban hallatszik már át, ezért átmentünk többször szólni a szomszédnak, de mintha falnak beszéltünk volna. Bizonyítás képpen meg a próbaterembe is behívott minket, ahol megmutatta a szigetelést bizonygatta, hogy ő már mást nem tud tenni, és elmondasa szerint megélhetésüket is szolgálja a zenélés (állítása szerint egy nagyobb zenekarjuk van, magyar viszonylatban híresnek számítanak). Az egyik zenekar tag is átjött meghallgatni, de az ő meglátása szerint nem olyan hangos a próba (ha frissen jön ki az ember a próba teremből semmi sem hangos utána). Láthatóan nem akartak változtatni a dolgokon, így tűrtünk tovább és próbáltunk megoldást találni.
  Eleinte minden csütörtökön próbálták 2 órát, 19.00-21.00ig, majd keddenként ugyanebben az időben. Volt hogy heti 2-3 napot próbálták, és volt, hogy hétvégén kizárólag csak dobolás hallatszott át.
  Mivel a zaj nem csak egy szobát érint, hanem az egész házon végig hallatszik minimális különbséggel így a munka utáni pihenést nehézzé teszi, zenét hallgatni, televíziót nézni csak sokszoros hangerő mellett tudunk, a közvetlenül szomszédos szobában a talpunk alatt és a széken/kanapén ülve is érezzük, illetve estére vendéget sem szívesen hívunk emiatt, mivel nem tudjuk mikor kezdenek rá. Mellette úton van első gyermekünk és félek, hogy ugyanazt kell végig szenvednie, mint nekünk gyerekként. Jelenlegi ingatlan árak mellett másik helyre költözni nem tudunk és a doboló szomszéd miatt eladni is nehéz lenne a lakást.
  A mai napon végelkeseredésemben a rendőrséghez fordultam, akik ki is jöttek. Mivel pontos házszámot nem tudtam megadni, és a telefonban a hölgy azt mondta elegendő, ha elmondom hogyan találják meg, ezért így tettem. A kiérkező rendőrök sajnos elsőre nem találták a helyet, ezért elmondtam nekik ismét. Pár perccel később a dobolás abbamaradt, majd röviden megint folytatták. Utána a rendőrök visszajöttek a szomszéddal együtt, aki helyzetéből adódóan nem volt jó kedvében. Az idősebb rendőrnő elmondta, hogy az épületen kívülre nem hallatszik ki zavaróan a dobolás, és próbáljunk kompromisszumot találni a helyzetre. A szomszéd nem volt hajlandó engedni a dologból. A rendőr azt javasolta, szigeteljük mi belülről a lakásunkat, vagy a próbák idejére hagyjuk el, menjünk sétálni… stb., holott a szomszéd megmondta, lesznek 6-8 órán át tartó próbák is koncertek előtt és hétköznapi időponton nem tudnak változtatni, mert van olyan tag, aki 18.00ig dolgozik, próbatermet nem bérelnek, mert hangszert szállítani nem tudnak, és a bérelhető helyek felszereltsége rossz. Emellett olyan javaslatokat is kaptunk a rendőrnőtől, hogy a férjemmel el nem tudtuk képzelni, hogy rendőr ilyet valaha is mondhat. A szomszéd ellenkezését látva célszerűnek tűnt, azt a tanácsát megfogadni a rendőrnek, hogy a gyakorlások fix időpontban történjenek és változás esetén értesítsenek minket. De a szomszéd erre sem hajlott igazán, bár szájhúzva belement. Nem sokkal később a rendőrök távoztak úgy, hogy meg sem hallgatták, mennyire hallatszik hozzánk át a zene a falakon keresztül. Abban a tudatban mentünk be a lakásba, hogy nekünk kell rosszul éreztünk magunk, mert már nem tudtuk elviselni a dobolást és próbáltunk segítséget kérni.
  Mivel a szomszéd korábban alapvetően tagta, hogy a szüleim bármit is tettek volna a dobolás kapcsán, és nem volt egyáltalán segítőkész a jelenlegi probléma megoldásában, ezért sajnos várhatóan itt nem lesz vége a dolognak. Szeretnénk a legbékésebb megoldást megtalálni, hiszen a szomszédaink, de nem lelki/testi épségünk vagy gyermekünk kárára.
  Amennyiben beigazolódik a félelmünk, akkor mit tehetünk, hogy ezt meg tudjuk oldani? Kihez tudunk fordulni?
  Előre is nagyon köszönjük a segítséget!

Hozzászólás a(z) Papai Laszlo bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .