Fogalma, tevékenysége, vagyona

 

3:63. § (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának  folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.”

 

Az egyesület fogalmát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza.

 

Tehát az egyesületet önkéntesen hozzák létre, alapszabálya van, valamint önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezik, a tagok tevékenysége pedig a cél elérésére épül.

Hasonlóan az alapítványhoz, az egyesület sem létesülhet gazdasági tevékenység céljára, csak az egyesületi cél elérése érdekében folytathat gazdasági tevékenységet.

A vagyon a társaság céljaira használható, azt a tagok között felosztani nem lehet, nyereség sem juttatható a tagok részére.

Létrehozása

Hány ember szükséges az egyesület létrehozásához?

Az egyesületet az alapszabályának az elfogadásával hozza létre minimum 10 alapító tag, ennél kevesebb személy nem tudja a szervezetet létrehozni. Az alapszabályt a tagok közgyűlésen – ami az egyesület döntéshozó szerve – fogadják el.

Az alapszabály tartalmi elemei:

  • – egyesület neve
  • – székhelye
  • – célja
  • – vezető tisztségviselő (ügyvezető, vagy elnökség tagjai)
  • – a tag jogait és kötelezettségeit;
  • – az egyesület szerveit és azok hatáskörét, továbbá a tagokra, a vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat;
  • – a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a taggal szembeni eljárás szabályait vagy mindezeknek a mellőzését,
  • – a közgyűlés összehívásának és lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a határozatok kihirdetésének szabályait; és
  • – a szavazati jog gyakorlásának feltételeit.

 

Szervezet

 

Az egyesület ügyvezetését elláthatja egy személyben ügyvezető, vagy pedig több személyben elnökség. Vezető tisztségviselő ügyvezető esetén az ügyvezető, míg elnökség esetén pedig az elnökség tagjai a 3:77. § alapján. A vezető tisztségviselőket a 3:79. § alapján az egyesület tagjai közül kell választani és akkor, ha az alapszabály engedélyezi, akkor a vezető tisztségviselők maximum egyharmadát az egyesület tagjain kívüli személyekből is lehet választani.

 

A megbízatás időtartamáról is rendelkezni kell vagy az alapszabályban, vagy pedig a választás során, mely maximális időtartama 5 év lehet. Ellenkező esetben, meghatározás hiányában a megbízatás 2 évre szól.

 

Az elnökség 3 tagból áll és a tagok maguk közül választanak elnököt.

 

A tagság az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik az alapításkor, míg az alapítást követően pedig a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával a 3:67. § szabályai szerint.

 

A döntéshozó szerv a közgyűlés, azonban alapszabály előírhatja küldöttgyűlés működését is, mely esetén azonban meg kell határozni a küldöttek választásának módját is az alapszabályban.

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján az egyesület nevében nem kell az egyesület típusára vagy formájára vonatkozó elnevezést feltüntetni, hanem elegendő az, ha a szövetség vagy az egyesülési jog gyakorlására utaló egyéb kifejezés szerepel benne.

 

A 13. § (1) bekezdése írja elő, hogy az egyesületek nyilvántartását a törvényszék végzi. A nyilvántartás közhiteles, nyilvános, bárki számára, elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető (az alakuló ülés jelenléti íve és a tagnyilvántartás kivételével – 15. § (3) bekezdés).

 

Plusz egy tipp:

 

Ha egyesület iránt érdeklődsz, legkönnyebben a http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses linken nézhetsz utána az adatainak.

 

Egyesület alapítása esetén is állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

ingatlanforgalmi szakjogász