Az ügyfelek nagy reményekkel és világmegváltó gondolatokkal érkeznek, amikor alapítványt szeretnének alapítani. Viszont ahogy vannak az emberi életnek különböző életszakaszai, úgy vannak életszakaszai a cégeknek, civil szervezeteknek is.  Egyik ilyen az alapítvány létrehozása. Ha Ön ezen gondolkodik, akkor az alábbi információkat, ami az alapításhoz szükséges itt osztom meg:

https://drfulopedina.hu/blog-cegugyekrol/alapitvany-alapitasa

Másik ilyen állomás alapítvány esetén az alapítvány megszüntetése.

A törvény megfogalmazza, hogy az alapítvány megszűnhet jogutód nélkül vagy jogutóddal.

Nézzük ezeket az eseteket:

Jogutód nélkül megszűnik az alapítvány az alábbi esetekben:

 1. Ha az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
 2. Ha az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs lehetőség
 3. Ha az alapítvány nem folytat tevékenységet 3 éven keresztül

További jogutód nélküli megszűnési esetek is megvalósulhatna, melyeket szintén a Ptk. szabályoz:

4. határozott időre alapították és ez az idő eltelt

5. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és ez a feltétel bekövetkezett

6. törvényességi felügyeleti eljárásban a bíróság megszünteti, mert a törvényes működés nem állítható helyre

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.

Amennyiben az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot.

Az alapítvány megszüntetésének megállapítása iránt kérelem terjeszthető elő, a kérelmet az alapítvány alapítója (ha több alaptó van, akkor ők együttesen), az ügyész és a kuratórium terjesztheti elő.

Fontos, hogy az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Ha az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelemben az alapítvány megszűnésének megállapítását arra hivatkozással kérik, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet megküldi az alapítványnak.

A bíróság a kérelmet azzal a felhívással küldi meg az alapítványnak, hogy a kézbesítéstől számított harminc napon belül nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben foglaltakat vitatja-e.

Amennyiben az alapító és az alapítvány között nincs konszenzus, és a kérelemben foglaltakat az alapítvány vitatja, a bíróság az eljárást megszünteti, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítvány megszűnésének megállapítását.

Ha az eljárás megszüntetésének nincs helye abból az okból, hogy azt az alapítvány vitatja, és az alapító által csatolt iratokból nem állapítható meg, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet elutasítja.

A bíróság a kérelmet elutasító végzésében felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítvány megszűnésének megállapítását. Amennyiben a bíróság a kérelmet megalapozottnak találja megállapítja az alapítvány megszűnését.

Ezt követően attól függően, hogy az alapítványnak van-e vagyona vagy nincs

 1. kényszer végelszámolásnak vagy
 2. egyszerűsített törlési eljárás lefolytatásának van helye.

1. Mi is az a kényszervégelszámolás?

Amennyiben a szervezet vagyonnal rendelkezik, úgy a bíróság elrendeli a kényszer-végelszámolást és kijelöli a végelszámolót.

A bíróság végelszámolónak elsősorban a civil szervezet bejegyzett vezető tisztségviselőjét jelöli ki.

A kényszer-végelszámolásra a civil szervezet végelszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azonban a civil szervezet nem dönthet a továbbműködéséről, magyarul nem gondolhatja meg magát, hogy mégis tovább működik, illetve a kényszer végelszámolás megszüntetéséről

A végelszámoló feladatait az Ectv. határozza meg. A civil szervezet törlése iránt a végelszámoló nyújt be kérelmet.

A kérelemhez csatolandó iratok:

 1. A végelszámoló által a végelszámolás befejezésekor elkészített és a kuratórium által jóváhagyott dokumentumokat
 2. A kuratórium fenti okiratok tárgyában meghozott jóváhagyó határozatát is tartalmazó jegyzőkönyvet a jelenléti ívvel együtt. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a végelszámoló díjárra, költségeire, köztük az iratanyag őrzésének és a civil szervezet megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viselésére, illetve a felosztott vagyon kiadásának időpontjára vonatkozó határozatot is
 3. a civil szervezet iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről szóló nyilatkozat;
 4. A végelszámoló nyilatkozatát a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíj-biztosítási adatokról;
 5. meghatalmazás (opcionális)

Az a.-ban szereplő dokumentumok listája az alábbi:

 • az adóbevallásokat,
 • a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót,
 • a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tett,
 • a végelszámolási időszak esetleges gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint
 • a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslat során meghozott döntést;

Nézzük a másik esetet:

2. Egyszerűsített törlési eljárás esetei:

– a bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés d) pontja],

– a bíróság az ügyész indítványára vagy az alapító kérelmére megállapítja, hogy az alapítvány megszűnt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a), b) pontja és 3:403. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja], vagy

– a bíróság az ügyész keresete vagy az alapító kérelme alapján megállapítja, hogy az alapítvány megszűnt [Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pont]

feltéve hogy az eljárás során nem merült fel adat arra nézve, hogy a civil szervezetnek vagyona van vagy a civil szervezet fennállása során adószámmal nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik

Mindez bonyolultnak és nehézkesnek tűnik, így vegye igénybe ügyvéd segítségét.

Állok rendelkezésre:

Dr. Fülöp Edina

ügyvéd

iroda@drfulopedina.hu